Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie interpelacji poselskich - 09.09.2016

                                                                                   Warszawa, dnia 07.09.2016 r.

 

 

STANOWISKO

KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

W SPRAWIE INTERPELACJI POSELSKICH ZŁOŻONYCH PRZEZ POSŁÓW

BEATĘ MAŁECKĄ-LIBERĘ ORAZ TOMASZA CIMOSZEWICZA

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają swoje głębokie oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych w interpelacjach posłów na Sejm RP Pani Beaty Małeckiej-Libery (interpelacja nr 3797) i Pana Tomasza Cimoszewicza (interpelacja nr 3718), którzy swymi wystąpieniami zmierzają de facto do podważania ustawy o ROD z 2013 roku.

Oba wystąpienia uważamy za bezzasadne i wręcz szkodliwe dla polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego istniejącego od prawie 120 lat. Należy z całą stanowczością podkreślić, że osobom skarżącym się od wielu lat jest nie po drodze z Polskim Związkiem Działkowców. Dziwimy się jednak, że opinie tych osób są na serio brane pod uwagę przez interpelantów. 

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD przypomina, że nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalona 441 głosami Posłów na Sejm i podpisana przez Prezydenta RP jest powszechnie obowiązującym prawem od dnia 19 stycznia 2014 roku. Jest to w prawie 120-letniej historii ogrodów działkowych pierwszy owoc obywatelskiego projektu, któremu swego poparcia udzieliło prawie milion polskich Obywateli.

Ostateczny kształt ustawy jest wynikiem wielkiego kompromisu, który starał się  godzić, często sprzeczne interesy, partii politycznych i przeróżnych środowisk.

Te interpelacje składane przez posłów Platformy Obywatelskiej są atakiem na wolę polskiego Parlamentu i Pana Prezydenta RP w zakresie dalszego spokojnego funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i praw działkowców.

Pragniemy przypomnieć interpelantom, że o kształt nowej ustawy działkowcy wraz z rodzinami i sympatykami ruchu ogrodnictwa działkowego walczyli przez 18 miesięcy i dzisiaj nie pozwolimy na zmarnotrawienie tego dorobku!

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD stwierdzają, że w nowej ustawie z 13 grudnia 2013 roku zawarte są fundamentalne zasady i prawa zapewniające trwały rozwój ogrodnictwa działkowego, samodzielność i niezależność Związku oraz zabezpieczone są w pełni interesy Państwa i prawie 4 milionowej rzeszy działkowców i ich rodzin.

Wreszcie postanowienia ustawy realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku przede wszystkim zapewniając pluralizm w ogrodach i wolność zrzeszania się działkowców w stowarzyszenia. Taka regulacja prawna nie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą wolności zrzeszania się.

Spójne, klarowne i przede wszystkim jasne zapisy ustawowe, czynią w pełni zadość orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i skutecznie przeciwstawiają się kolejnym próbom zdyskredytowania legislacyjnego dorobku działkowców.  Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że polscy działkowcy za swą wieloletnią aktywność w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w pełni zasłużyli sobie na zachowanie stanu prawnego ustanowionego ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku.

Zarzuty jakoby ustawa była niekonstytucyjna są bezzasadne i bezpodstawne a przedstawione argumenty nie znajdują oparcia w rzeczywistości stojąc w jawnej sprzeczności z poglądami uznanych konstytucjonalistów zabierających głos w czasie prac legislacyjnych.

Wyrażamy przekonanie, że nikt logicznie myślący nie podejmie przysłowiowej rękawicy nierozważnie rzuconej przez interpelantów, bowiem skutkowałoby to działaniem przeciwko własnym Obywatelom. 

Stwierdzamy, że mandat posła zobowiązuje do posługiwania się faktami w swoich wystąpieniach, a nie insynuacjami i pomówieniami.

Mamy, jako suwereni wybieralnych władz publicznych, prawo oczekiwać od posłów nie podważania obowiązującej ustawy o ROD, która dobrze zabezpiecza interesy działkowców i ich ogrodów.

Ze smutkiem stwierdzamy, że w obu interpelacjach zawarto populistyczne treści i rozwiązania z niesławnego projektu ustawy posła Huskowskiego a także zawarte w projekcie ustawy o tzw. uwłaszczeniu działkowców, które nie tylko nie zdobyły poparcia działkowców, ale także parlamentarzystów, którzy oba projekty odrzucili, jako niekonstytucyjne.

Mamienie działkowców tzw. uwłaszczeniem jest, co najmniej niestosowne, delikatnie to ujmując, bowiem temat ten nie ma najmniejszych szans na realizację. Nie powinno się rozporządzać majątkiem jednostek samorządu terytorialnego ustawą o powszechnym charakterze.

Kwestie dotyczące organizacji Polskiego Związku Działkowców, funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz praw działkowców w klarowny i rzeczowy sposób zostały wyjaśnione i zawarte w odpowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pana Kazimierza Smolińskiego.

Z zadowoleniem przyjęliśmy jasne stanowisko Ministerstwa, które w sprawach podnoszonych przez interpelantów nie widzi ani podstaw ani powodów podejmowania jakichkolwiek prac legislacyjnych celem wprowadzania zmian w obowiązującej i dobrej ustawie o ROD.

Konkludując członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD stwierdzają, że Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku jest obowiązującym aktem prawnym w pełni zabezpieczającym prawa działkowców jak i przyszłość naszych ogrodów. 

Pragniemy zauważyć, że „majstrowanie” przy dobrze funkcjonującej ustawie może przynieść tylko negatywne skutki.


Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną przesyłamy do:

  • Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Pana Grzegorza Schetyny,
  • Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Pana Sławomira Neumanna,
  • Posłów na Sejm RP: Pani Beaty Małeckiej – Libery i Pana Tomasza Cimoszewicza,
  • Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka,
  • Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pana Kazimierza Smolińskiego,
  • Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców,
  • Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego.

 

Z działkowym pozdrowieniem

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

 

Przewodnicząca - Maria Fojt

Z-cy Przewodniczącej - Bogusław Dąbrowski i Dorota Zerba

Sekretarz - Roman Żurkowski

Członkowie - Jadwiga Drzewiecka, Zenon Jabłoński, Witold Juchniewicz, Alina Nocuń, Alicja Paterek, Eugeniusz Rabuski i Zofia Zielińska

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.