Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ Mazowieckiego PZD w sprawie interpelacji poselskich dot. funkcjonowania PZD i ustawy o ROD - 01.09.2016

Uczestnicy posiedzenia Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w dniu 29 sierpnia 2016 r. wyrażają swoje zaskoczenie treścią interpelacji Posłów Tomasza Cimoszewicza oraz Beaty Małeckiej – Libery dot. funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Posłowie Platformy Obywatelskiej, która posiadając wspólnie z koalicjantem większość w Sejmie RP w poprzedniej kadencji przyjęła na podstawie projektu obywatelskiego obowiązującą aktualnie ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wykazują się teraz zaskakującą aktywnością. Swoimi interpelacjami podważają sens uchwalonej głosami własnego ugrupowania ustawy. Zastanawiające jest również to, że w interpelacjach nawiązują do wcześniejszych projektów ustaw przygotowanych przez ugrupowania polityczne, które obecnie sprawują władzę. Przy tym warto podkreślić, że odpowiedzi na ww. interpelacje Ministra Infrastruktury i Budownictwa  wyrażają pozytywne stanowisko co do funkcjonowania w praktyce ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Uważamy, że twierdzenia zawarte w treści interpelacji Posła Tomasza Cimoszewicza są nielogiczne i nieprawdziwe. Podważanie rozwiązań ustawowych słowami cyt. „w ustawie pojawił się kontrowersyjny zapis (art. 70 ustawy o rod) dotyczący wyodrębnienia się ogrodów ze Związku poprzez głosowanie i powołanie lokalnego stowarzyszenia (…) ponieważ nie sposób było zgromadzić czasem nawet setki członków w określonym miejscu i przeprowadzić głosowanie w obecności co najmniej połowy działkowców danego ROD, zwłaszcza że wielu działkowców to emeryci i renciści o niskiej świadomości zmian (…)” jest kuriozalne. Takie stwierdzenia świadczą o tym, że celem interpelacji z całą pewnością nie jest ochrona interesów działkowców.

Podważanie rozwiązań ustawowych, zgodnie z którymi wprowadzono stabilne mechanizmy pozwalające z jednej strony na wyodrębnianie się poszczególnych rodzinnych ogrodów działkowych na podstawie demokratycznej decyzji większości działkowców, z drugiej zapewniające stabilność prawną funkcjonowania ogrodów, w przypadku nie podjęcia decyzji o wyodrębnieniu ROD z Polskiego Związku Działkowców, mają na celu zdestabilizowanie organizacyjne ruchu działkowego w Polsce, tak aby łatwiejsze było  podejmowanie wobec niego działań skutkujących negatywnie dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych np. przez ich łatwiejszą likwidację. O rzeczywistych intencjach obu interpelacji świadczyć może propozycja poseł Beaty Małeckiej – Libery aby grunty użytkowane przez PZD oraz pozostałe ROD np. oddać na własność gminom.

Warto podkreślić, że w odpowiedziach na powyższe interpelacje Minister Infrastruktury i Budownictwa wyraża pozytywne stanowisko dot. funkcjonowania aktualnej ustawy o rod. Daje to podstawę do wyrażenia nadziei, iż podejmowane kolejne kroki zmierzające do dezorganizacji ruchu działkowego w Polsce nie będą skuteczne.

Warszawa, 29.08.2016 r.                                                      


Okręgowy Zarząd Mazowiecki                                                                                                          PZD w Warszawie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.