Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zło konieczne – czyli jak władze Warszawy neutralizują społeczność działkowców? - 31.08.2016

26 sierpnia w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów odbyło się drugie posiedzenie plenarne w ramach prac Zespołu ds. Współpracy  m.st. Warszawy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Spotkanie Zespołu rozpoczęła i prowadziła Dyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy Grażyna Sienkiewicz.

Na początku spotkania zaprezentowano stronę internetową Zespołu ds. Współpracy m.st. Warszawy z ROD, która poświęcona jest jego pracom. Obecnie - dwa lata od istnienia Zespołu można z niej dowiedzieć się jedynie kiedy on powstał i że wygłoszono 3. rutynowe prezentacje urzędnicze. O tym, że działkowcy dla władz Warszawy zupełnie się nie liczą widać po ilości zamieszczonych informacji na stronie: ngo.um.warszawa.pl/działkowcy.

W spotkaniu uczestniczył też Zbysław Suchożebrski - Kierownik Delegatury Biura Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów, który przybył w zastępstwie odwołanego  przez Hannę Gronkiewicz-Waltz i owianego złą sławą dyrektora Marcina Bajko.  Poinformował on przedstawicieli Zarządów ROD, że w poszczególnych delegaturach wpłynęły 104 wnioski o zwrot nieruchomości. Prowadzone są obecnie 84 postępowania, 13 zostało zawieszonych z uwagi na komunalizację. Wydano 3 decyzje z mocy art. 76 ustawy o ROD, które stwierdzają prawo użytkowania w ROD na terenie Wawra, Ursynowa i Pragi Południe, zaś jedną umorzono na Targówku. Pan Suchożebrski poskarżył się działkowcom na nich samych i stwierdził, że napotyka trudności w postaci braku dokumentacji stwierdzającej użytkowanie przez ROD.

W trakcie jego wystąpienia - Mariusz Gaj kierownik biura OZ Mazowieckiego przypomniał, że istnieje art. 76 Ustawy o ROD z którego nie korzysta Biuro Gospodarowania Nieruchomościami i Biuro Prawne. Mianowicie,  jeśli w określonych przypadkach nikt nie rości sobie prawa do własności działek na których położony jest ogród, to z mocy ustawy prawo własności przechodzi na rzecz PZD. Patrz: Ustawa o ROD. Tymczasem to, co obserwujemy to niezrozumiałe zwlekanie z decyzjami korzystnymi dla działkowców z mocy ustawy o ROD.

Działkowcy wskazywali na brak konkretnych informacji dotyczących poszczególnych ogrodów objętych roszczeniami. Podkreślali, że osobą prawną jest PZD, a nie poszczególni działkowcy i konieczne jest, by miasto usprawniło komunikację z PZD. Zdaniem działkowców miasto nie wychodzi z inicjatywą ocalenia ogrodów. Na to pan Suchożebrski odpowiedział, że brakuje mapek graficznych do wniosków ze strony przedstawicieli PZD. Tymczasem delegatury BGN mają obowiązek poinformować na temat stanu prawnego ogrodu i wymaganych dokumentach, po wpłynięciu pisma z prośbą o informację. Przedstawiciel z ROD Pratulińska wyszedł z inicjatywą, by na stronie internetowej upublicznić informacje o toczonych postępowaniach i jakie w tej sytuacji dokumenty są niezbędne w konkretnych przypadkach.

Następnie Magdalena Spodarzewska ze Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych, które wchodzi w skład Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, poinformowała działkowców, że istnieje taka instytucja i dofinansowuje ona wnioski o likwidację barier architektonicznych i funkcjonalnych dla niepełnosprawnych przez częściową refundację kosztów robocizny i materiałów (do 80% kosztów zadania). W świetle ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej możliwa jest pomoc dla działowców, nawet do 95% poniesionych kosztów, lecz jak stwierdziła urzędniczka - Warszawy na taką hojność nie stać. Nie stać na pomoc dla najbardziej jej potrzebującym!!!

Następnie Marek Widawski z Centrum Komunikacji Społecznej (CKS) warszawskiego Ratusza wygłosił prezentację, która dotyczyła zasad Budżetu Partycypacyjnego. Temat ten również jest Zarządom ROD,  przynajmniej w Warszawie, doskonale znany. Ponieważ prezentacja była  dość ogólna, działkowcy wymogli na przedstawicielu CKS skonkretyzowanie wystąpienia pod kątem spraw działkowców. Pytali, czy na terenie ogrodów działkowych mogą walczyć np. o siłownie, pasy zieleni izolacyjnej, poprawę ogrodzenia. Niestety, Zarządy Dzielnic o dopuszczeniu projektów ważnych z punktu widzenia działkowców i zlokalizowanych na terenach ogrodów decydują wybiórczo i indywidualnie w drodze uchwały.  Natomiast w każdej dzielnicy działkowcy mogą występować bez ograniczeń o realizację projektów miękkich: np. finansowanie zajęć rehabilitacyjnych, kursów komputerowych, prowadzenia ogrodu społecznościowego, etc.

Na moje pytanie: ile ogrodów działkowych i ile działkowców indywidualnie składa wnioski i czy Ratusz przewiduje szkolenia działkowców w projektach ważnych z naszego punktu widzenia? I dlaczego tereny ogrodów działkowych są traktowane jak tereny komercyjne, a nie jako tereny publiczne? Na co urzędnik odpowiedział, że CKS nie prowadzi takich statystyk i że nie potrafi odpowiedzieć na moje pytanie, bo …zawsze mamy możliwości starania się o projekty miękkie (!). Miasto z kolei wychodzi z założenia, że tereny ogrodów działkowych nie są terenami na których realizuje się dobro wspólne i misję publiczną. W ten sposób tereny ROD zostały przez przedstawiciela Ratusza zrównane z terenami komercyjnymi i prywatnymi.

W dalszej części spotkania wrócono do sprawy najważniejszej dla działkowców z Warszawy, czyli niepewności stanu prawnego gruntów. Mariusz Gaj z OZ Mazowieckiego poruszył sprawę wystawionych obecnie propozycji planów Dzielnicy Mokotów dla rejonu ulic Idzikowskiego-Puławska-Sobieskiego -  Rejon pod Skocznią. Władze przewidują likwidację następujących ROD i przekształcenie ich w park - zagrożone są: ROD Stolica, ROD Pod Skarpą, ROD Idzikowskiego, ROD Sobieskiego, ROD Arkadia i ROD Warszawianka. Z kolei inna część planu (w okolicach Fortu pod Skocznią) uwzględnia wyłącznie zabudowę deweloperską i usługową tuż przy samych ogrodach działkowych!!! To oznacza, że na uciążliwe sąsiedztwo wysokich budynków i dojeżdżających do garażu podziemnego aut narażone będą kolejne dwa ogrody: ROD Trasa Stegny i ROD Imielińska. Ogrody te można jeszcze ocalić poprzez składanie wspólnie z Zarządami uwag do planu zagospodarowania zgodnie z instrukcją: Jak powstaje plan miejscowy w Warszawie?

Mariusz Gaj z OZ Mazowieckiego PZD zapytał jeszcze, co dalej z kontrowersyjną oprotestowywaną przez mieszkańców rozbudową trasy zwanej Czerniakowską-bis. Dwuznaczna sytuacja miasta powoduje, że działkowcy z ROD Czerniaków, ROD Jedność i ROD Uprawa-Budowlani są niepewni statusu swoich działek, które użytkują. Przestają inwestować w działki, uprawiać je i dbać o nie. Coraz więcej działek  jest porzuconych z tego powodu – powstają w miejscach tych koczowiska, wypalane są śmieci, pojawia się coraz więcej bezdomnych. To, co usłyszeli działkowcy nie tylko z Mokotowa wprawiło ich w osłupienie. Z wypowiedzi zastępcy szefa Biura Gospodarowania Nieruchomościami jasno wynika, że miasto jest przygotowane do jej budowy od ulicy Czerniakowskiej do Trasy Siekierkowskiej. Obecnie choć decyzja środowiskowa w tej sprawie została uchylona to administracja Hanny Gronkiewicz-Waltz nadal forsuje zbędną dla mieszkańców inwestycję. Jest to jasna ilustracja, że jej administracja ignoruje głosy działkowców.

Następnie swoją prezentację „z urzędu” wygłosił Miejski Rzecznik Konsumentów – Małgorzata Rothert. Dotyczyła definicji tego urzędu, jego zadań, roli konsumenta. Odnieść można było wrażenie, że członkowie Zespołu (bo tacy siedzieli przy stole prezydialnym  i byli wymienieni jako Stali Członkowie, a działkowcy to zaledwie „członkowie ruchomi” i są traktowani jako publiczność, a nie równoległy partner – przyp.M.B.) – liderów ROD potraktowali jak dzieci, które nie wiedzą o tym, że każdy ma prawo do wypowiedzenia każdej umowy w ciągu 14 dni, i że w każdym mieście powiatowym istnieje Rzecznik Konsumentów, który podpowiada jak pisać pozwy, czy dołączyć do postępowania. Pani Rzecznik mówiła też, jak ustrzec się przed domowymi naciągaczami i o tym dlaczego trzeba uważać na prezentacjach produktów. W trakcie tego spotkania sala kompletnie się wyludniła. Zostało może z dziesięciu wyjątkowo cierpliwych działaczy…

Na koniec przy prawie pustej już sali - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zaprezentowało programy „e-senior – integracja dla edukacji” oraz poinformowało o działalności Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora. Pytanie dlaczego funkcyjni urzędnicy nie wyjdą z propozycją do każdego z warszawskich Zarządów ROD i nie zaczną szkolić. Czyżby Ratusz obawiał się tym razem cyfrowej aktywności działkowców?

Na tym posiedzenie Zespołu się zakończyło. Warto w ramach podsumowania przypomnieć działkowcom dobrą wiadomość, że od 26 sierpnia br.– wstrzymane zostały wszelkie decyzje zwrotowe do czasu uchwalenia dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Taką decyzję ogłosiła Prezydent Miasta Stołecznego Hanna Gronkiewicz-Waltz przed posiedzeniem Zespołu w czasie konferencji przed siedzibą koncernu AGORA S.A.

Zespół ds. Współpracy m.st. Warszawy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi został powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 5623/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. w celu ułatwienia kontaktów działkowców z urzędnikami i wspólnego zajęcia się problemami Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w m.st. Warszawie. Tak głosi wersja oficjalna ze strony internetowej władz Warszawy… Wersję faktyczną i w pełni prawdziwą poznaliśmy po raz kolejny 26 sierpnia br. Kolejne posiedzenia planowane jest za około 3 miesiące.                                    

MB

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.