Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ Sudeckiego w sprawie interpelacji poselskich złożonych przez posłów Beatę Małecką-Liberę i Tomasza Cimoszewicza - 25.08.2016

W związku z interpelacją nr 3797 poseł Beaty Małeckiej – Libera w sprawie nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz interpelacją nr 3718 posła Tomasza Cimoszewicza w sprawie funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i odpowiedziami, które udzielił na nie Kazimierz Smoliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, do sprawy odniosło się Prezydium KR PZD - czytaj: Prezydium KR PZD w/s interpelacji dwojga posłów PO. W niniejszej sprawie stanowisko zajęło także Prezydium OZ Sudeckiego.


Stanowisko

 

Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego

Polskiego Związku Działkowców

z dnia  24 sierpnia 2016 r.

w sprawie interpelacji poselskich złożonych przez posłów Beatę Małecką – Liberę
i Tomasza Cimoszewicza

 

Treść interpelacji nr 3797 poseł Beaty Małeckiej – Libera w sprawie nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz interpelacji nr 3718 posła Tomasza Cimoszewicza w sprawie funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców obliczona jest na wywołanie konfliktu w ogrodach działkowych w celu doprowadzenia do zmiany obywatelskiej ustawy  o rod  a w następstwie do przeforsowania znanego z ubiegłej kadencji Sejmu RP projektu ustawy o ogrodach działkowych  posła PO Stanisława Huskowskiego, zakładającego likwidację Polskiego Związku Działkowców i odebranie wszystkich praw działkowcom.

W ocenie Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD  interpelacje obojga  posłów nacechowane są populistyczną treścią, wyrażającą tylko z pozoru troskę o prawa działkowców. W interpelacjach tych zupełnie pomija się oczywisty fakt, iż  obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych został poparty przez ponad  924000 podpisów, które są  najbardziej prawdziwym potwierdzeniem woli działkowców. Takiego poparcia nie miał jeszcze żaden projekt obywatelski. Interpelujący posłowie  pomijają  także, że ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rod z uwagi na jej ponadpartyjny charakter zdobyła poparcie niemal wszystkich parlamentarzystów. Pani poseł Beata Małecka – Libera w dniu 13 grudnia 2013 r. również głosowała za uchwaleniem  obywatelskiej ustawy o rod a obecnie nie godzi się z jej rozwiązaniami. 

Powoływanie się w interpelacjach na informacje  działkowców o rzekomych utrudnieniach, a nawet
o sabotowaniu przez działaczy PZD procesu wyodrębniania się ogrodów  dowodzi, że posłowie konsultują się jedynie z tymi inicjatorami wyodrębnienia ROD i przeciwnikami Polskiego Związku Działkowców, którzy usiłowali przeprowadzić procedurę wyodrębnienia  wbrew  obowiązującym przepisom ustawy o rod. Ta grupa  inicjatorów albo nie wyciągnęła ze swoich błędów żadnej nauki
a swoją porażkę próbuje zrekompensować bezpodstawnymi pomówieniami  i oszczerstwami kierowanymi pod adresem Polskiego Związku Działkowców i jego działaczy, albo jest grupą wspierającą ugrupowanie polityczne dążące do rozbicia Polskiego Związku Działkowców i uwolnienia gruntów ogrodów działkowych dla komercji. Ich informacje stanowiły dla obojga posłów jedynie okazję do podjęcia inicjatywy przeciwko ustawie o rod  i ponowienia ataków na Polski Związek Działkowców.  W interpelacjach tych wyraźnie preferowane są rozwiązania z projektu ustawy posła Huskowskiego oraz z projektu ustawy z 2009 r. o tzw. uwłaszczeniu działkowców, które  nie zdobyły poparcia działkowców ani parlamentarzystów, którzy projekty te odrzucili jako niekonstytucyjne.

Podnoszone w interpelacjach kwestie dotyczące opłaty partycypacyjnej ponoszonej przez członków PZD i przez działkowców nie będących członkami PZD, kwestionowanie zapisów ustawy o rod dotyczących  demokratycznych zasad  podejmowania uchwały o wyodrębnieniu ROD z PZD, postulowanie tzw. uwłaszczenia działkowców oraz podważanie ustawowych zapisów o organizacji Polskiego Związku Działkowców dobitnie dowodzą, że posłowie pod pozorem troski o prawa działkowców podjęli próbę  obalenia  ustawowej przeszkody do swobodnego przejmowania  gruntów ogrodów działkowych na cele komercyjne.

Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD z uznaniem odnosi się do stanowiska Pana Kazimierza Smolińskiego - sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zawartego w odpowiedzi na obie interpelacje.  Z odpowiedzi tych wynika, że zarzuty zawarte w interpelacjach są  bezzasadne,  nie stanowiące żadnej podstawy do zmiany ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Stanowisko to Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego przyjęło z satysfakcją i z podziękowaniem za poparcie ustawy.

Stanowisko niniejsze przekazujemy do wiadomości sekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców, a także do obojga posłów – autorów interpelacji.

 

Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego

Polskiego Związku Działkowców

 

Szczawno-Zdrój, 24 sierpnia 2016 r.

           

ZOBACZ SKAN

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.