Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 35-lecia ROD Aster w Łomży - 18.08.2016

Nasz jubileusz, ROD Aster w Łomży, zbiega się w czasie z obchodami 35-lecia Polskiego Związku Działkowców. To, że jesteśmy rówieśnikami stowarzyszenia skupiającego prawie wszystkie polskie ogrody działkowe daje powód do podwójnego świętowania. W naszym pojęciu zobowiązuje także do podejmowania działań zmierzających do podnoszenia poziomu organizacyjnego i technicznego zagospodarowania ogrodu. Staramy się temu wyzwaniu podołać. Aby przybliżyć nasze działania przedstawiam poniżej krótki zarys historii ogrodu.

Zorganizowany został w 1981 roku jako pracowniczy ogród przez Komendę Wojewódzką Milicji w Łomży, z inicjatywy miłośnika przyrody, komendanta płk mgr Stefana Sokołowskiego. Utworzono go na przekazanej przez Naczelnika Gminy Łomża działce o powierzchni 4,72 ha. Był to teren od wielu lat praktycznie nie wykorzystywany. Obejmował pozostałości po byłym carskim forcie ziemnym. W czasie I i II wojny światowej toczyły się tu walki obronne. Po wyzwoleniu teren nie został zagospodarowany i jako zbędny wojsku został przejęty przez gminę. Wkrótce pokryły go chwasty i zarośla, a mieszkańcy miasta i okolicznych wsi urządzili tu dzikie wysypisko śmieci. Odpadki jakie tam się znajdowały wskazywały na to, że w dewastacji brały także udział pobliskie zakłady produkcyjne i usługowe.

Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej KWMO dokonała oczyszczenia terenu i jego wyrównania. Wyznaczono alejki wewnętrzne i granice 123 działek. Rozdzielono je wśród funkcjonariuszy milicji, pracowników komendy oraz emerytów i rencistów. W roku następnym zakończono niwelację terenu, utwardzono drogi dojazdowe. Wykonano ujęcie wody i sieć wodociągową z punktami czerpalnymi w alejkach. Ogród został ogrodzony siatką. Powołany został zarząd, a działkowcy zabrali się do pracy. Było jej wiele, a zacząć należało od usunięcia pozostałości zanieczyszczeń po wysypisku i użyźnienia gleby poprzez nawiezienie czarnoziemu i odpowiednie nawożenie. Pomimo trudności prace te zostały należycie wykonane, o czym świadczy dzisiejszy wygląd ogrodu. Pojawiły się nasadzenia drzew i krzewów, pierwsze altanki i ogrodzenia działek. W następnych latach powstawały kolejne elementy infrastruktury: parkingi, tablice ogłoszeń i plac zabaw dla dzieci. Zakupiony został używany barakowóz z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarczo- biurowe.

W 1990 roku rozpoczęły się zmiany stanu prawnego. Najpierw nieruchomość z urządzonym ogrodem działkowym ASTER została przekazana w administrowanie Polskiemu Związkowi Działkowców w Łomży, a w roku 1996 aktem notarialnym przekazano ją w wieczyste użytkowanie PZD.

W tym czasie systematycznie ogród był modernizowany. Wybudowano sieć energetyczną, umożliwiającą doprowadzenie prądu do każdej działki. Wyremontowano hydrofornię, wybudowano magazynek sprzętu ogrodowego i sanitariaty. Wyremontowany został budynek administracyjny i wykonane zostało oświetlenie alei głównej i placu rekreacyjnego. Wybudowano wiaty umożliwiające odbywanie zebrań działkowców i organizację imprez okolicznościowych. Urządzono nowy plac zabaw dla dzieci. Wymieniono skrzynki rozdzielcze energii elektrycznej. Wiele z tych przedsięwzięć było finansowanych z udziałem dotacji z funduszy PZD. Podnosiły one stan zagospodarowania ogrodu i jego estetykę. Poszczególne działki też stawały się coraz ładniejsze. Znalazło to uznanie podczas udziału w organizowanych konkursach. Ogród nasz i zgłaszane działki wielokrotnie zajmowały czołowe miejsca w okręgu. Byliśmy aktywni w pracy związkowej. Za działania w obronie ustawy o ogrodach działkowych i związku , Prezydium Krajowej Rady PZD przyznała ogrodowi odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.”

Pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Realizując program przystosowania do koncepcji otwartych ogrodów potrzebujemy dalszej modernizacji naszej infrastruktury, do poziomu, który umożliwi organizowanie imprez integracyjnych i szerszą współpracę z organizacjami społeczności lokalnej. Niezbędny jest kapitalny remont sieci wodociągowej, wymiana skorodowanych elementów ogrodzenia zewnętrznego, wymiana rozdzielnicy elektrycznej w hydroforni oraz podniesienie estetyki ternu rekreacyjnego. Potrzeba na to dużych nakładów finansowych, dlatego pojęte zostały działania zmierzające do uzyskania środków z funduszy pomocowych. Z dodatkowego opodatkowania działkowców nie da się tych zamierzeń zrealizować, z trudem pokrywają bieżące potrzeby w zakresie konserwacji i napraw elementów infrastruktury.

Świętując nasz jubileusz pomimo dumy z dotychczasowych osiągnięć będziemy pamiętać, że czeka jeszcze wiele pracy. Mamy nadzieję, że przynajmniej większość zamierzeń uda się zrealizować. Liczymy na wsparcie organów samorządu Łomżyńskiego i współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Będziemy także starać się o uzyskanie dotacji z funduszu rozwoju PZD.

 

Prezes ROD ASTER

inż Jan Płoński    

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.