Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Współpraca OZ Toruńsko-Włocławskiego z władzami Grudziądza - 01.07.2016

Na podstawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, a także realizując plan działania Związku na kadencję, Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski PZD, działając w celu stworzenia optymalnych warunków współpracy między samorządem lokalnym a Polskim Związkiem Działkowców wystąpił z propozycją do Prezydentów Miast Torunia, Włocławka i Grudziądza o powołanie przy tych samorządach komisji do rozwiązywania spraw nurtujących działkowców.

Pierwszym włodarzem, który odpowiedział i to pozytywnie jest Prezydent Miasta Grudziądza. To właśnie Pan Robert Malinowski, reprezentując Gminę Miasto Grudziądz podpisał w przedstawicielami władz Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD, w osobach Prezesa OZ – Piotra Gadzikowskiego oraz Wiceprezesa OZ – Mieczysława Chrapińskiego wspomniane powyżej porozumienie o powołaniu do życia wspólnej komisji, która zajmować się będzie między innymi następującą problematyką:

  1. Wspólnymi działaniami Gminy Miasta Grudziądz oraz Polskiego Związku Działkowców, zmierzających do modernizacji oraz rewitalizacji rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Grudziądz,
  2. Współpracy Gminy Miasta Grudziądz oraz Polskiego Związku Działkowców w ramach szeroko pojętego zagospodarowania przestrzennego, którego przedmiotem będą nieruchomości zajmowane przez rodzinne ogrody działkowe bądź przeznaczone pod taką funkcję,
  3. Regulacji kwestii gruntów zastępczych za grunty zajmowane pierwotnie przez rodzinne ogrody działowe zlikwidowane w ramach zrealizowanych na terenie Gminy Miasta Grudziądz inwestycji publicznych.

Nie pominięto także tak poważnych spraw, nad którymi pochylą się członkowie komisji, jak:

  • zobowiązujących obie strony do podjęcia wspólnych działań, zmierzających do modernizacji oraz rewitalizacji rodzinnych ogrodów działkowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Grudziądz, polegających w szczególności na poprawie zagospodarowania oraz podniesieniu standardu już istniejących ogrodów działkowych, szczególnie w kontekście braku na terenie Grudziądza gruntów, a także
  •  współpracy przy przygotowywaniu przez Gminę Miasta Grudziądz wniosków o dotacje celowe z budżetu państwa na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13.12.2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych,
  • zintensyfikowaniu współpracy Polskiego Związku Działkowców z publicznymi placówkami oświatowymi, polegającej m.in. na organizowaniu otwartych  zajęć na terenie ogrodów,
  • wykorzystywaniu obiektów zlokalizowanych na terenach ogrodów działkowych do celów mieszkaniowych,
  • ponadnormatywnych altan działkowych,
  • obsługi komunikacyjnej rodzinnych ogrodów działkowych, 
  • gospodarki odpadami w szczególności na terenach przylegających do rodzinnych ogrodów działkowych,

Obie strony liczą na bardzo aktywną i owocną pracę komisji powołanej na mocy zawartego porozumienia, posiedzenia komisji odbywać się będą raz na kwartał. Pierwsze, inauguracyjne odbędzie się już niebawem.

Działkowcy i władze Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego liczą na rychłą pozytywną odpowiedź od pozostałych Prezydentów największych miast w naszym rejonie funkcjonowania.

Prezes OZ Toruńsko - Włocławskiego
Piotr Gadzikowski
 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.