Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

VII posiedzenie OZ Mazowieckiego - 29.06.2016

23 czerwca br. w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie odbyło się posiedzenie OZ Mazowieckiego PZD, któremu przewodniczył I wiceprezes OZM PZD Grzegorz Oracz. W obradach uczestniczył kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD Marek Pytka oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zbigniew Parys. Skupiono się przede wszystkim na przedstawieniu oraz przyjęciu sprawozdania finansowego OZM PZD za 2015 rok oraz preliminarza na rok 2016, a także na omówieniu bieżących zagrożeń dla działkowców i PZD.

Przed rozpoczęciem obrad chwilą ciszy uczczono pamięć, zmarłego w ostatnim czasie, byłego prezesa ROD „Lotnik” w Warszawie oraz zasłużonego działacza OZM PZD, sekretarza Komisji Polityki Społecznej OZM PZD Pana Edwarda Nietubycia.

Otwierając VII posiedzenie OZ Mazowieckiego PZD, I wiceprezes OZM Grzegorz Oracz podsumował w skrócie działania OZM podjęte w okresie od ostatniego posiedzenia. Wspomniał między innymi o organizacji i rozpoczęciu realizacji przeglądów ROD i działek na terenie Mazowsza oraz o serii przeprowadzonych narad szkoleniowych z prezesami zarządów ROD. Wspomniał również o stabilizowaniu się sytuacji kadrowej w biurze OZM PZD, zwracając przede wszystkim uwagę na zmiany w dziale księgowości i w dziale obsługi prawnej. Zauważył również problem, jakim jest opóźnienie w spływaniu sprawozdań finansowych z ROD i  w wielu przypadkach ich mierna jakość. Poinformował także o przygotowanych przez biuro OZM PZD, projektach stanowisk OZM PZD w sprawie przeglądów ROD oraz w sprawie wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie zamieszkiwania w ROD i altan działkowych.

Jednym z tematów poruszanych w trakcie posiedzenie była także sytuacja prawna ogrodów, w tym stan rozpatrywania przez władze samorządowe wniosków z art. 76 ustawy o ROD. W tej sprawie głos zabrał kierownik biura OZM PZD Mariusz Gaj. Poinformował o odmowie burmistrza Ząbek wydania decyzji o prawie użytkowania terenu ROD „Kaczeniec” w  Ząbkach, co argumentowane jest zamieszkiwaniem na terenie ROD i istnieniem altan „ponadnormatywnych”, czyli budynków mieszkalnych. Decyzja ta może okazać się bardzo niebezpiecznym precedensem, rzutującym negatywnie na decyzje w przypadku innych ROD.

Kierownik biura OZM PZD omówił również kampanię zebrań sprawozdawczych w ROD  i poinformował, iż na chwilę obecną do biura OZ Mazowieckiego wpłynęły dokumenty po odbytych walnych zebraniach jedynie z 296 na 460 ROD. Oznacza to, iż z ponad 160 ogrodów nie dotarły jeszcze dokumenty, w tym często także dokumenty finansowe. Podsumowując temat walnych zebrań Mariusz Gaj zauważył, iż główne problemy poruszane przez działkowców w trakcie tych zebrań to: wszelkie opłaty, w tym za wywóz śmieci oraz straty i zniszczenia powodowane przez dzikie zwierzęta.

DSCN7045

Centralnym punktem posiedzenia OZ było przedstawienie finansowego bilansu rocznego OZM za 2015 rok oraz preliminarza na 2016 rok. Szczegóły związane z tą kwestią omówiła główna księgowa OZM PZD Monika Wójcik, natomiast wnioski z protokołu po badaniu zbiorczym sprawozdania finansowego i preliminarza OZM, przeprowadzonym przez Okręgową Komisję Rewizyjną  omówił przewodniczący OKR Zbigniew Parys, który rekomendował członkom OZM przyjęcie omawianych dokumentów. Przy tej okazji wywiązała się dyskusja w sprawie niedostatecznego przeszkolenia osób zajmujących się księgowością w ROD i zgłoszony został wniosek, aby Okręg zintensyfikował działania szkoleniowe w tym zakresie.

W dalszej części posiedzenia skupiono się na kwestii realizacji przeglądów ROD i działek na terenie Mazowsza. W tej sprawie głos zabrał kierownik biura OZM PZD Mariusz Gaj, który poinformował o przeprowadzeniu przez biuro OZM PZD cyklu narad szkoleniowych, poświęconych organizacji przeglądów oraz o rozpoczętych i przeprowadzonych już przeglądach. Przy tej okazji kierownik biura oraz instruktor ds. ogrodniczych OZM PZD Maciej Aleksandrowicz zaapelowali do członków OZ o szybsze informowanie biura, jeśli z różnych przyczyn przeglądy nie mogą być wykonane. Wiąże się to z występującymi rezygnacjami osób wyznaczonych do przewodniczenia komisjom ds. przeprowadzania przeglądów ROD i działek.

W sprawie aktualnych problemów PZD oraz wątpliwości zgłaszanych w czasie posiedzenia głos zabrał kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD Pan Marek Pytka. Zwrócił uwagę na wyjątkowe w ostatnim czasie zainteresowanie mediów sprawami Związku, co w jego opinii może przysporzyć jedynie problemów. Zamieszanie związane z różnym traktowaniem prawa dotyczącego altan działkowych i plany wprowadzenia przez rząd planu mieszkaniowego dla obywateli stwarzają olbrzymie zagrożenie dla ROD funkcjonujących w obrębie miast.

DSCN7051

Poinformował również, iż planowane wstępnie na 21 czerwca br. spotkanie przedstawicieli KR PZD z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zostało przeniesione na 30 czerwca. Przedstawiciel KR PZD zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwo związane z odmową burmistrza Ząbek wydania decyzji stwierdzającej prawo użytkowania terenu przez ROD „Kaczeniec” w Ząbkach i konieczność wystąpienia w tej sprawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wspomniał także o potrzebie uruchomienia przy OZM PZD ośrodka finansowo-księgowego, aby odciążyć ogrody. Jednocześnie zaznaczył, iż w ROD księgowością powinny zajmować osoby, nie powoływane z wyboru, ale zatrudniane jako zawodowi księgowi. W związku z tym sporządzanie dokumentów księgowych na podstawie wytycznych (planu kont) nie powinno stwarzać trudności. W odniesieniu do spraw księgowych Pan Marek Pytka poinformował, iż KR PZD wciąż stara się wybrać optymalne rozwiązanie, jeśli chodzi o wybór jednolitego programu księgowego dla ROD. Problem stanowią kosztowne aktualizacje oferowane przez firmy informatyczne, co podnosi koszty całego przedsięwzięcia. W dalszej części swojego wystąpienia kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD zwrócił uwagę na sposób realizacji przeglądów ROD i działek oraz zagadnienia zawarte w protokole przeglądów. Zauważył, iż często altany nie są usytuowane w odpowiedniej odległości od granic działki, co najczęściej wiąże się z rozbieżnością wytycznych, jakie istniały kilkadziesiąt lat temu i przepisów istniejących obecnie. W takich sytuacjach należy zadbać o to, by takie przypadki ujęte były w planie zagospodarowania ROD, co będzie wystarczającym stwierdzeniem przyczyny usytuowania altan na działkach. Odnosząc się to tematu walnych zebrań w ROD, Pan Marek Pytka stanowczo stwierdził, iż w przypadku, kiedy zarządy ROD nie zgadzają się lub zdecydowanie nie życzą sobie udziału przedstawiciela Okręgu w czasie zebrania, Prezydium OZ powinno zająć jasne stanowisko. „Albo się jest w PZD i się dostosowuje do jego wytycznych, albo się występuje ze Stowarzyszenia” – stwierdził przedstawiciel KR PZD.

W ostatniej części posiedzenia wiceprezes OZM PZD Janusz Górniak poinformował członków OZ o planach uruchomienia przy OZM PZD ośrodka finansowo-księgowego oraz zaapelował o rozpropagowanie tej idei w swoich środowiskach działkowców.

W trakcie licznych dyskusji przewijały się pytania i wątpliwości związane z przeglądami ROD i działek oraz sposobem wynagradzania za realizację tego zadania. W tej sprawie wyjaśnień, które nie w pełni usatysfakcjonowały członków OZ, udzielali wiceprezesi OZM PZD oraz kierownik biura OZM PZD. Wiele pytań dotyczyło także organizacji  i przeprowadzania walnych zebrań w ogrodach. Na wszystkie pytania i wątpliwości związane z walnymi zebraniami odpowiadał Pan Marek Pytka z biura KR PZD.

Zwieńczeniem VII posiedzenia OZM PZD było podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania finansowego OZM PZD za 2015 rok oraz preliminarza na 2016 rok, a także przyjęcie stanowisk w sprawie wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich i w sprawie przeglądów ROD i działek w 2016 roku.

załączniki:

stanowisko OZM – przeglądy

stanowisko OZM – RPO

 

MA

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio