Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

V posiedzenie OZ Łódzkiego - 17.06.2016

W dniu 6 czerwca br. w Łodzi odbyło się V posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD z udziałem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Jadwigą Drzewiecką. Prezesa Związku reprezentowała Agnieszka Rudawska – pracownik Wydziału Gospodarki Gruntami KR PZD.  Obradom przewodniczyłam Izabela Ożegalska-Prezes Okręgu. 

 Tematyka obrad obejmowała:

  • Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego  w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawego w kwestii obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.
  • Ocenę walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2016 roku.
  • Sytuację finansową ROD na podstawie zbiorczego sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz zbiorczego preliminarza finansowego na 2016 rok,
  • Realizację planu inwestycji i remontów OZŁ PZD w 2015 r.
  • Realizację przez Okręg Łódzki regulowania stanu prawnego gruntów w oparciu o art. 76 ustawy o ROD,

Istotnym tematem posiedzenia  był wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwarzając potencjalne zagrożenie dla działkowców w przypadku gdyby Sąd podzielił poglądy przedstawione we wniosku. Prezes Okręgu podkreśliła, że problem jest trudny nawet do zdefiniowania i  może okazać się niekorzystny dla działkowców w skutkach,ale również dla przyszłego rozwoju ROD i ułatwienia uwolnienia gruntów pod ogrodami. W tej sprawie głos zabrała Agnieszka Rudawska z Krajowej Rady PZD. Przypomniał, że złożony  do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek dotyczy rozszerzenia stosowania prawa budowlanego do obiektów, co do których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Mamy tutaj na myśli altany, które znajdują się na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Tymczasem RPO wskazuje, że organy nadzoru budowlanego powinny sprawdzać nie tylko kwestie  wielkości altany, ale także sprawdzać je pod kątem innych przepisów w tym  spełnienia odpowiednich warunków technicznych oraz zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego. Skutek takiego stanowiska może być taki, że w każdym przypadku kontroli organ nadzoru będzie zmuszony sprawdzać legalność altan pod względem innych przepisów, co w konsekwencji doprowadzi do nakazów rozbiórek altan. Wskazała także, że Krajowa Rada PZD zajęła już w tym temacie stanowisko, które stoi w obronie działkowców i ROD, bowiem powstaje pytanie komu i czemu tak naprawdę mają służyć proponowane przez RPO interpretacje. Również członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD nie pozostają bierni wobec wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym temacie jednogłośnie przegłosowano stanowisko.

W tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w Okręgu Łódzkim w terminie statutowym odbyło się 301 zebrań co stanowi 99,67%.  W związku z tym, że materiały w posiadaniu Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD jak również informacje złożone przez obsługujących walne zebranie nie obejmują wszystkich walnych zebrań, należy przyjąć że jest to ocena wstępna. Średnia frekwencja na zebraniach wyniosła 29,67%. Najwięcej zebrań przeprowadzono w kwietniu tj. 227. W marcu odbyło się  7 zebrań a w miesiącu maju 67 zebrań. W trzech  ogrodach walne zebranie sprawozdawcze  będzie powtórzone i  przeprowadzone po terminie statutowym za zgodą Prezydium OZŁ PZD.  Przy takim spiętrzeniu zebrań w kwietniu nie było możliwości, aby każde z nich zostało obsłużone przez przedstawicieli OZŁ PZD. Głównie z tego powodu tylko w  277 walnych zebraniach uczestniczył przedstawiciel Okręgu. Podczas tegorocznych zebrań tematyka dyskusji najczęściej obejmowała sprawy dotyczące zadań inwestycyjnych i remontowych będących w trakcie realizacji czy też nowych zadań. Innym poruszanym problemem było bezpieczeństwo i porządek w ogrodach. Dążono do znalezienia najtańszych rozwiązań uregulowania problemu zagospodarowania odpadów zielonych wobec wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów wywozu śmieci. W ocenie członków zespołu powołanego do obsługi walnych zebrań tegoroczna kampania została lepiej przygotowana, przy podejmowaniu uchwał ustrzeżono się wiele błędów, które były popełniane w latach ubiegłych. Niemiej jednak niektóre walne zebrania podejmowały uchwały, sprzeczne z przepisami związkowymi lub odnoszące się do spraw nie będących w ich kompetencji.

Główna Księgowa Okręgowego Zarządu Łódzkiego Elżbieta Janiszewska Jarząb omówiła sytuację finansową ROD na podstawie zbiorczego sprawozdania finansowego sporządzone w oparciu o dokumenty z 302.  Sprawozdania finansowe zostały zbadane przez  Komisję Rewizyjną ROD oraz zatwierdzone przez walne zebrania. Łączna wartość majątku i źródeł finansowania za 2015 rok wynosi 32 535 553,17 zł. Nadwyżkę wypracowało 237 ogrodów, a niedobór występuje w  65 ROD. Saldo środków Funduszu Rozwoju na koniec roku zmniejszył się o 19%. Niestety w dalszym ciągu utrzymuje się tendencja słabego wykorzystywania środków Funduszu Oświatowego. Następnie Główna księgowa Omówiła zbiorczy plan finansowy obejmujący 302 preliminarze finansowe ROD na 2016 rok . Zarządy ROD przewidują wzrost przychodów z działalności statutowej o ok. 28% oraz wzrost kosztów administracyjnych o 8%. Zbiorczy preliminarz finansowy Funduszu Rozwoju ROD na 2016 r. zakłada zmniejszenie wpływu o 16% oraz nieznacznie mniejsze wydatki tj. o 8%. Zbiorczy preliminarz Funduszu Oświatowego przewiduje zmniejszenie wpływów o 1% oraz znaczny wzrost poziomu wydatków o 80%. W 2016 r. ROD planują wydatkować środki funduszu na poradnictwo i instruktaż dla działkowców, konkursy, wycieczki tematyczne związane z ogrodnictwem, sadownictwem i florystyką.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Jadwiga Drzewiecka przedstawiła wyniki kontroli złożonych sprawozdań finansowych za 2015 rok. W dalszym ciągu powtarzają się niekompletne i nieprawidłowo wypełniane obowiązujące druki. W niektórych ze złożonych sprawozdań brakuje części opisowej, potwierdzenia sald bankowych, protokołów inwentaryzacji kasy oraz protokołów komisji rewizyjnych. Nadal są ogrody, które wykazują duże salda w kasie zamiast na konta bankowym lub  nie posiadają rachunku bankowego. Po raz kolejny zwrócono uwagę na brak czytelnych podpisów na sprawozdaniach wraz  z załącznikami oraz protokołach w przypadku braku pieczątek imiennych. Przewodnicząca w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej zawnioskowała o zatwierdzenie zbiorczego sprawozdania ROD za 2015 rok i zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2016 rok.

W dalszej części obrad Prezes OZŁ PZD omówiła powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku zgodnie z uchwałą nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD  z dnia 11 maja 2016. Obecnie w Związku brak jest pełnej wiedzy w tym zakresie, gdyż ostatni przegląd zagospodarowania ROD i działek miał miejsce w 2008r. Wobec czego celem zbadania i zdiagnozowania sytuacji w ogrodach w zakresie ich prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania pod kątem zgodności z celami i funkcjami ROD, ustawą o ROD, statutem PZD, regulaminem ROD i polityką Związku Prezydium  KR PZD postanowiło przeprowadzić powszechny przegląd ogrodów i działek w ROD. Program przeglądu działek, który zostanie przeprowadzony do 10 sierpnia br. da szeroką wiedzę na temat aktualnego stanu zagospodarowania ogrodów działkowych co pozwoli na dokonanie niezbędnych analiz i podjęcie odpowiednich działań. Członkowie OZ zostali poinformowani, że Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD na  posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2016r. przyjęło uchwałę w sprawie realizacji w 2016 roku projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek położonych na terenie działania Okręgu Łódzkiego”. Do przeprowadzenia przeglądów ogrodów i działek Prezydium powołało 39 trzyosobowych komisji do składu których wyznaczono członków Okręgowego Zarządu Łódzkiego, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łodzi, pracowników merytorycznych biura Okręgu, Społeczną Służbę Instruktorską oraz prezesów lub wiceprezesów  ROD. Każdej z komisji przypisano ogrody do wykonania przeglądów jak i wyznaczono terminy ich przeprowadzenia.

Podczas posiedzenia również omawiano realizację regulowania stanu prawnego gruntów rodzinnych ogrodów. Okręg  Łódzki w trybie art. 76 ustawy o ROD złożył  77 wniosków ROD, w zakresie 75 wniosków zostały wszczęte postępowania administracyjne, co stanowi 97,4%. W stosunku do 22 ogrodów organy administracyjne wydały decyzje potwierdzające tytuł prawny do gruntów w postaci użytkowania. Organy administracji państwowej i samorządowej nie wydały żadnej decyzji odmownej. Jednakże w odniesieniu do jednej decyzji Okręg Łódzki wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wójt Gminy Andrespol wydał decyzję, że PZD nabywa prawo do użytkowania nieruchomości jednak przekazanie to następuje odpłatnie w kwocie 1,23 za m2 brutto przez cały okres użytkowania to jest do dnia 5 maja 2026 roku. W odniesieniu do 6 ROD uzyskano wpis prawa użytkowania w księgach wieczystych. Działania Okręgu Łódzkiego w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów ROD będą  kontynuowane.

Podczas posiedzenia uwagę poświęcono tematyce realizacji planu inwestycji i remontów OZŁ PZD w 2015 roku. Inspektor do spraw inwestycji przedstawił, że na 302 ROD w Okręgu planami inwestycji i remontów zostały objęte 62 zadania w 55 ROD, co stanowi 18 % wszystkich ogrodów w Okręgu. Działalność inwestycyjna prowadzona była w 17 ogrodach , gdzie realizacją objętych zostało 20 zadań na kwotę 262 tys. 643 zł. Remonty i modernizacje prowadzone były w 38 ogrodach, gdzie realizowano 42 zadania na łączną kwotę 495 tys. 599zł. Głównym źródłem finansowania prowadzonych inwestycji i remontów były środki własne oraz wpłaty działkowców stanowi 95 % poniesionych kosztów., a 5% stanowiły dotacje Okręgowego Zarządu Łódzkiego. Podsumowując inspektor do spraw inwestycji podkreślił, że  z roku na rok ogrody realizują coraz mniej zadań mimo, że potrzeby  wciąż są duże. Okręgowy Zarząd Łódzki ZPD w Łodzi na podstawie przeprowadzonej analizy ustali kierunki działań mających na celu zwiększenie ilości prowadzonych w ogrodach inwestycji i remontów, które poprawią estetykę i jakość funkcjonowania istniejącej infrastruktury technicznej.

Po ciekawej i wielowątkowej dyskusji Okręgowy Zarząd Łódzki PZD zatwierdził uchwałę w sprawie oceny walnych zebrań ROD w 2016 roku. Przyjął uchwały dotyczące zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2015 oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2016 rok. Także podjął uchwałę nr 4/V/2016 w sprawie oceny i realizacji planu inwestycji i remontów w ROD 2015 r. W sprawach organizacyjnych podjęto uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu członka Okręgowego Zarządu w związku ze śmiercią. Ponadto Okręgowy Zarząd Łódzki w stanowisku do Rzecznika Praw Obywatelskich wyraził swoje niezadowolenie i zaniepokojenie wnioskiem Rzecznika skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Łódź, dnia 06 czerwca 2016 r.

                                                                      

Opr. Anna Nowakowska 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.