Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował OZ Sudecki - 17.06.2016

W dniu 15 czerwca 2016 roku odbyło się zebranie plenarne Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu- Henryk Malik. W zebraniu, jako zaproszeni goście uczestniczyli: przedstawiciel Krajowej Rady PZD- prof. Bartłomiej Kozera i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie Zdroju- Ryszard Burzyński.

Tematyka zebrania obejmowała zagadnienia wynikające ze Statutu PZD, uchwał Krajowej Rady PZD, realizacji programu, uchwał i stanowisk przyjętych przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD i IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczawnie Zdroju.

W toku obrad Prezes OZS PZD przedłożył informację z zebrania Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 18 maja br. Na w/w zebraniu KR PZD omawiano m.in. sytuację związaną z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym sugeruje rozszerzenie nadzoru budowlanego wobec obiektów budowlanych, nie wymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, w tym altan działkowych.

Okręgowy Zarząd Sudecki PZD podjął stanowisko w tej sprawie i jednocześnie wniósł aby Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał swój wniosek, ponieważ sugerowana w nim linia orzecznictwa stanowi zagrożenie dla fundamentalnych praw działkowców oraz dla ich praw majątkowych.

W dalszej kolejności przyjęto sprawozdanie z przebiegu kampanii sprawozdawczej ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2016, z którego wynika, że walne zebrania sprawozdawcze i konferencje delegatów w Okręgu Sudeckim spełniły nałożone na nie statutowe obowiązki rozliczenia się zarządów z działalności organizacyjnej i finansowej za rok 2015. Walne zebrania sprawozdawcze uchwaliły także plany prany pracy oraz preliminarze finansowe na 2016 r.

Członkowie OZS PZD zapoznali się ze zbiorczym sprawozdaniem finansowym i bilansem Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Sudeckiego za 2015 rok i zbiorczym preliminarzem finansowym na 2016 rok. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD postawiła wniosek o przyjęcie zbiorczego sprawozdania, ponadto zaopiniowała pozytywnie przedstawiony zbiorczy preliminarz finansowy ROD Okręgu Sudeckiego.

Następnie przyjęto sprawozdanie z wykonania planu inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego za 2015 rok., zgodnie z którym zrealizowane zadania w roku 2015 zgłosiło 30 ROD, przyjęto również plan w zakresie inwestycji i remontów w ROD na rok 2016.

Zatwierdzono wytyczne dot. wdrożenia i realizacji Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD Okręgu Sudeckiego, wskazując jednocześnie, że w niektórych ROD już od wielu lat założenia Programu są realizowane.

W dalszej kolejności przedstawiono informację w sprawie projektu pn. „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”, którego celem jest ocena prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania ROD i działek.

Dokonano oceny informacji i ustaleń opiekunów ROD w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania ROD w Okręgu Sudeckim, która wykazała, że dzięki bezpośrednim kontaktom opiekunów z przydzielonymi ROD, można na bieżąco reagować i pomagać w rozwiązywaniu wielu problemów zarządów i działkowców.

Członek Krajowej Rady PZD- prof. Bartłomiej Kozera zabierając głos odniósł się do sprawy wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zaakcentował potrzebę realizowania Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD.

Realizując porządek obrad OZS PZD podjął 6 uchwał i stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Lidia Miszta

Starszy inspektor

PZD - Okręg Sudecki 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.