Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ Sudeckiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 16.06.2016


STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających pozwolenia na budowę w tym altan działkowych

 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w zakresie stosowania przepisów ustawy – Prawo budowlane, które w sądownictwie administracyjnym powoduje rozbieżność, jest przedmiotem słusznej krytyki środowiska działkowców. We wniosku tym Rzecznik Praw Obywatelskich sugeruje ujednolicenie linii orzecznictwa NSA w kierunku objęcia nadzorem budowlanym wszystkich obiektów i robót budowlanych.

Oznacza to, że nadzorem budowlanym, w tym przepisami techniczno-budowlanymi z uwzględnieniem przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miast, zostaną objęte altany działkowe. W tej sytuacji oczywistym jest, że uwzględnienie sugestii Rzecznika Praw Obywatelskich spowoduje, iż NSA będzie orzekał o samowoli budowlanej w odniesieniu do altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych. Zatem konsekwencje orzeczeń NSA staną się realnym zagrożeniem podważania legalności wszystkich istniejących altan działkowych, mimo że spełniają one kryteria dotyczące ich powierzchni zabudowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo budowlane są wyłączone spod ingerencji organów nadzoru budowlanego bez względu na wymogi planistyczne.

W naszej ocenie Rzecznik Praw Obywatelskich nie zważa na skutki orzeczeń NSA w sytuacji uwzględnienia jego wniosku. Dotkną one bezpośrednio każdego działkowca konsekwencją nakazu rozbiórki altany a także w postaci utraty prawa do odszkodowania w przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego, bowiem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, za obiekty wybudowane niezgodnie z obowiązującym prawem, odszkodowanie nie przysługuje.

Znamiennym przy tym jest, że wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje w wyraźniej sprzeczności z niedawnym jego wystąpieniem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie regulacji prawnych odnoszących się do zamieszkiwania i samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. W wystąpieniu tym Rzecznik sugeruje legalizację samowoli budowlanej w odniesieniu do osób, które wybudowały domy mieszkalne na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych i zamieszkują w nich. W ocenie Rzecznika za zmianą przepisów w tym zakresie przemawiają względy społeczne oraz konstytucyjna ochrona praw majątkowych osób, które z różnych powodów dopuściły się samowoli budowlanej na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. W wystąpieniu tym nie ma mowy o ustaleniach planistycznych w odniesieniu do terenów, na których domy te wybudowano, ani też o ingerencji nadzoru budowlanego w zakresie wymogów techniczno – budowlanych. Dlaczego zatem dla nielegalnego budownictwa ponadnormatywnego należałoby zmienić przepisy na korzyść tych, którzy łamią prawo, a wobec istniejących altan działkowych stosować wymogi ustawy – Prawo budowlane w całym zakresie łącznie z ustaleniami planistycznymi i pozwoleniem na budowę? Ponadto we wniosku skierowanym do NSA Rzecznik Praw Obywatelskich pomija zasadę ochrony praw majątkowych działkowców, którzy legalnie pobudowali altany.

W tej sytuacji wnosimy aby Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał wniosek skierowany do NSA, bowiem sugerowana w nim linia orzecznictwa godzi nie tylko w fundamentalne prawa działkowców, ale także w ich prawa majątkowe.

 

Podpisy członków

Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD

 

zobacz pismo


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.