Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IV posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach - 13.06.2016

W dniu 8 czerwca br. w siedzibie Biura Okręgu odbyło się IV w bieżącej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach. Prezesa Krajowej Rady PZD w Warszawie reprezentowała Pani Zofia Rut – Skórzyńska – Starszy inspektor w Wydziale Prezydialnym KR PZD. 


W bogatym porządku obrad znalazły się przede wszystkim takie tematy jak:

  1. wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do NSA z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w zakresie możliwości stosowania art. 50 i 51 ustawy Prawo budowlanego do altan w ROD
  2. realizacja projektu „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”
  3. możliwość pozyskania środków unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych i WFOŚiGW
  4. roszczenia do terenów ROD na obszarze działania Okręgu (zarówno „aktywne” jak i „uśpione”) wraz z aktualnym etapem postępowania
  5. regulacja stanów prawnych ogrodów działkowych w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD
  6. ocena inwestycji ogrodowych w województwie w 2015 roku
  7. podsumowanie kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w świętokrzyskich ROD w 2016 roku


Tematami, którym poświęcono najwięcej czasu była oczywiście aktualna sytuacja działkowców, ROD i stowarzyszenia ogrodowego PZD w obliczu działań RPO i jego aktualnej inicjatywy wyrażonej w skierowanym wniosku do NSA. Według członków OZ, trudno nie odebrać działań Rzecznika jako kolejnej próby uwolnienia terenów ogrodów, która tym razem zmierza do podważenia legalności ogrodowych altan. Stawiane we wniosku sugestie o stosowaniu wobec w/w obiektów rygorystycznych zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dodatkowym kryterium zgodności z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzi do skutecznego podważenia legalności setek tysięcy altan w całej Polsce, w tym i w województwie świętokrzyskim. Sama już konsekwencja w postaci uznania tych obiektów za samowole budowlane, konieczność ich rozbiórki oraz brak odszkodowania przy ewentualnej likwidacji ROD, buduje realne i bardzo poważne zagrożenie dla ogromnej rzeszy działkowców. Uczestnicy posiedzenia wprost wskazywali, że wniosek Rzecznika do NSA wpisuje się w jego wcześniejsze wystąpienia w zakresie zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego. Nie można zdaniem członków OZ pozwolić na wmówienie sobie skali zjawiska i tym samym przypięcia ”łatki” ROD jako miejsc patologii. Nie można obarczać Związku za działania innych – tym bardziej, że często w sposób świadomy przerzucano na stowarzyszenie ogrodowe swoje własne obowiązki (zapewnienie lokali zastępczych dla mieszkańców miast). Bezsporna wina części samorządów została zdaniem uczestników posiedzenia, potwierdzona dobitnie w materiale telewizyjnym, jaki został wyemitowany w dniu 7 czerwca br. w programie stacji TVN. Kolejny z tematów wiodących to rozpoczęty powszechny przegląd ROD i działek. Zdaniem członków OZ przegląd potrzebny i konieczny. Da on bowiem pełen obraz polskich ROD, stanu ich infrastruktury, potrzeb i wyzwań przed jakimi stoją. Wyniki przeglądu to także argument w odpieraniu niesłabnących ataków na polskie ogrodnictwo działkowe i zarzuty o jego rzekomej zbędności. Potrzeba przeprowadzenia przeglądu wynika także z faktu, że poprzedni dokonany został ponad 8 lat temu. Okres ten z pewnością zmienił stan zagospodarowania wielu ogrodów. Uczestnicy posiedzenia zostali także poinformowani o wygranej Okręgu w otwartym konkursie Prezydenta Miasta Kielce na realizację zadania publicznego w zakresie inspirowania zadań o charakterze informacyjno – edukacyjnym z zakresu postępowania z wytwarzanymi na terenach ROD odpadami komunalnymi. Działania w tymże zakresie wpisują się zarówno w ekologiczną sferę przetwarzania odpadów (ich kompostowania) jak i wyeliminowania przypadków spalania na terenach ogrodowych. W porządku obrad odniesiono się także do wydanej interpretacji Statutu PZD w zakresie osobistego wykonywania praw członka (kierowanych wniosków czy postulatów do organów PZD); zmiany uchwały Krajowej Rady w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju ROD (kryteria udzielania wewnątrzorganizacyjnej dotacji zwrotnej przeznaczonej na nabycie praw do nieruchomości na potrzeby ROD) i wreszcie toczących się prac nad wprowadzeniem opłaty audiowizualnej i jej ewentualnych skutków dla działkowców i ogrodów. Okręgowy Zarząd przyjął także jak co roku zbiorcze zestawienie sprawozdań finansowych ROD za rok 2015 oraz preliminarzy finansowych na 2016 rok. 

JS

 
 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio