Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował OZ w Zielonej Górze - 07.06.2016

W dniu 2 czerwca br. Obradował Okręgowy Zarząd. Obradom przewodniczył Prezes OZ PZD w Zielnej Górze, Pan Marian Pasiński.

Okręgowy Zarząd dokonał oceny przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2016 roku oraz zgodności podejmowanych uchwał ze statutem PZD i przepisami prawa związkowego. Uznano, że pomimo pojedynczych niewielkich niedociągnięć, kampanię sprawozdawczą należy ocenić pozytywnie.

Przyjęto  zbiorcze sprawozdanie finansowego z ROD za 2015rok i preliminarz finansowy ROD na 2016 rok. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Pani Alina Nocuń zapoznała zgromadzonych z protokółem z badania zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD za 2015 rok i z badaniem zbiorczego preliminarza finansowego z ROD na 2016 rok dokonanym  przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna pozytywnie odniosła się do sprawozdań i preliminarzy, oceniając gospodarkę finansową w rodzinnych ogrodach działkowych jako poprawną, oszczędną i zrównoważoną.

Poinformowano Członków Okręgowego Zarządu o skali zamieszkiwania w ROD i występowania altan ponadnormatywnych. Problem jest niewielki i kontrolowany. Z analiz wynika, iż altany ponadnormatywne występują w  13 ROD.

W 11 ogrodach altany ponadnormatywne występują w pojedynczych przypadkach.  Nie przekraczają 1% ogólnej liczby działek w ROD, a uchybienia dotyczące norm budowlanych polegają na minimalnym przekroczeniu powierzchni zabudowy lub wysokości.

Przypadki zamieszkiwania w altankach występują w 10 ROD. W sumie występuje 25 przypadków zamieszkiwania w altanach na działkach.  Są to pojedyncze przypadki.

W sprawie problemu zamieszkiwania i samowoli budowlanych w ROD  przyjęto stosowną uchwałę.

Omówiono wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do NSA w sprawie stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Przedstawiono jakie mogą występować w związku z tym zagrożenia dla działkowców. W tej sprawie przyjęto stanowisko, które skierowano do RPO.

Członkowie Okręgowego Zarządu zostali zapoznani Uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie Powszechnego przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku. Przedstawiono Okręgowy projekt przeglądu i omówiono najważniejsze działania jakie należy podjąć by projekt zrealizować.

Członkowie OZ skierowali na ręce Prezesa PZD list gratulacyjny z okazji 35Lecia PZD. Odczytano i przyjęto Apel w sprawie obchodów 35 licea PZD w rodzinnych ogrodach działkowych (pismo przesłano do zarządów ROD)

W dyskusji krytycznie odniesiono się do uchybień powstałych w trakcie walnych zebrań w ROD. Uznano, iż pomimo szeregu szkoleń i przygotowanych materiałów, wytycznych i druków nadal występują sporadyczne niedociągnięcia w przygotowaniu, dokumentowaniu i przebiegu walnych zebrań. Należy wzmóc działania by w przyszłości nie popełniano podobnych uchybień.

Pozytywnie oceniono potrzebę dokonania powszechnego przeglądu ROD.

Członkowie Okręgowego Zarządu wnosili o jak najszybsze wdrożenie komputerowego programu finansowo księgowego do obsługi ROD.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.