Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował OZ w Elblagu - 06.06.2016

24 maja br. w siedzibie OZPZD w Elblągu odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu.  Posiedzeniu przewodniczył Prezes OZ PZD Antoni Dalak. W obradach Okręgowego Zarządu wziął również udział z ramienia KR PZD członek Prezydium PZD - Piotr Gadzikowski. Obrady poświęcone były przede wszystkim sprawom statutowym, zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, preliminarzy ROD oraz omówieniu najważniejszych problemów OZ PZD  i zadań dla okręgu w kontekście posiedzenia Rady Krajowej PZD  w dniu 18.05.br. Na wstępie posiedzenia Prezes OZ PZD Antoni DALAK   w skrócie podsumował wzmożony okres pracy od ostatniego posiedzenia OZ Elbląskiego oraz omówił przebieg kampanii sprawozdawczej  w ROD na terenie OZ Elbląskiego. Zgodnie  z informacją przekazaną, do dnia 24 maja br. na terenie OZ Elbląskiego PZD odbyło się 75 walnych zebrań z których  prawie wszystkie dokumenty  dotarły do biura OZ PZD i zostały już ocenione     przez powołaną komisję OZ.

Dyrektor biura PZD Zygmunt Wójcik poinformował zebranych  o pozytywnej decyzji wydanej przez Urząd Miasta Elbląga w sprawie prawa użytkowania terenu zajmowanego przez ROD Zalesie, co należy traktować jako dobry prognostyk  w oczekiwaniu na kolejne złożone wnioski dotyczące dwóch innych ROD. Następnie zapoznał zebranych z podjętymi w dniu dzisiejszym decyzjami i uchwałami Prezydium OZ PZD w tym m.in. uchwały     Nr 63/2016 Prezydium OZ Polskiego Związku Działkowców w Elblągu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w Okręgu  Elbląg w 2016 roku  ” wraz z pakietem wielu dokumentów regulujących tok jego przebiegu oraz w zakresie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach z zaznaczeniem, że chociaż problem ten występuje w okręgu to jest marginalny i ROD poczyniły już właściwe kroki    pod kierunkiem OZ.

Dużo miejsca poświęcono również zbiorczemu sprawozdaniu finansowemu ROD za rok 2015 oraz preliminarzy na rok 2016. Wszystkie szczegóły dotyczące tych dokumentów przedstawiła główna księgowa OZ PZD Jolanta Bryl, zwracając uwagę na potrzebę utrzymywania dyscypliny finansowej, przestrzegania zapisów preliminarza, a także brak możliwości finansowania wszelkich przedsięwzięć nie ujętych w preliminarzu.

Przedstawiona została również ocena zbiorczych sprawozdań finansowych ROD i preliminarzy przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który złożył wniosek o ich przyjęcie.

Prezes Zarządu omówił problemy związane z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich  do Naczelnego Sądu Administracyjnego o interpretacje przepisów prawa budowlanego odnoszącego się do budynków i budowli nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia i zagrożeń wynikających     z tego tytułu dla działkowców i ogrodów, albowiem zachodzi obawa likwidacji altan na terenach, które w planach zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczone pod zieleń ogrodową.

W tym temacie wypowiedział się również przedstawiciel Krajowej Rady. Jednocześnie przedstawił problemy związane   z przeprowadzeniem przeglądu ogrodów t.j. w temacie omawianym na zebraniu OZ. Na zakończenie posiedzenia  zebrani podjęli jednogłośnie stanowisko OZ PZD w Elblągu wobec wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do  Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W posiedzeniu okręgowego zarządu wzięło udział  89% jego członków.

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.