Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

V posiedzenie OZ Śląskiego - 06.06.2016

W dniu 30.05.2016r. odbyło się V Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD. Prezes OZ Śląskiego P. Józef Noski serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych jak i przedstawiciela Krajowej Rady PZD p. Mariolę Kobylińską – Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami. Tradycyjnie początek posiedzenia rozpoczęto od zatwierdzenia porządku obrad jak i zatwierdzenia składu poszczególnych komisji.

Prezes OZ rozpoczął swoje wystąpienie od podkreślenia istoty funkcjonowania ogrodów działkowych i roli jakie spełniają działki dla naszych rodzin, które na co dzień z nich korzystają. Mijające 35 lat istnienia PZD to dorobek dziesiątków, a może i setek tysięcy społecznych działaczy naszego Związku. To ich bezprzykładnemu oddaniu naszej idei, mozolnej i ciężkiej pracy, zawdzięczamy dzisiejszy stan ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, zawdzięczamy im także to, że nadal istniejemy i gospodarzymy na swoich działkach, za ich wolę walki o wspólny cel – o istnienie i rozwój samodzielnego ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju – podkreślił Prezes OZ. Następnie omówił przebieg walnych zebrań sprawozdawczych w 2016 r., które były obsługiwane przez działaczy PZD oraz uchwałę nr 5/IV/2015 w sprawie programu „Unowocześnienie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku” i uchwałę nr 1/VI/2016 w sprawie „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Prezes OZ wskazał, że celem przyjętych uchwał było przede wszystkim podejmowanie działań, które zapewnią działkowcom wyższy standard przebywania na działach, a społeczności lokalnej korzystanie z uroków przyrody, jakie umożliwiają ogrody działkowe.

W dalszej części posiedzenia głos zabrała p. Monika Deorowicz – radca prawny OZ w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Przypomnijmy, że Rzecznik  złożył wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy rozszerzenia stosowania prawa budowlanego do obiektów co do których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Mamy tutaj na myśli altany, które znajdują się na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Tymczasem RPO wskazuje, że organy nadzoru budowlanego powinny sprawdzać nie tylko kwestie  wielkości altany, ale także sprawdzać je pod kątem innych przepisów w tym  spełnienia odpowiednich warunków technicznych oraz zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego. Skutek takiego stanowiska może być taki, że w każdym przypadku kontroli organ nadzoru będzie zmuszony sprawdzać legalność altan pod względem innych przepisów, co w konsekwencji doprowadzi do nakazów rozbiórek altan. Wskazała także, że Krajowa Rada PZD zajęta już w tym temacie stanowisko, które stoi w obronie działkowców i ROD, bowiem powstaje pytanie komu i czemu tak naprawdę mają służyć proponowane przez RPO interpretacje. Również członkowie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD nie pozostają bierni wobec wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym temacie jednogłośnie przegłosowano treść stanowiska, którego treść prezentujemy poniżej.

Dyrektora Biura OZ Krzysztof Tekla omówił powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku zgodnie z uchwałą nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 11 maja 2016. Funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce zrzeszonych w PZD wymaga ciągłego monitorowania gdyż w ten sposób Związek może cały czas dostosowywać swoje plany i programy działania do aktualnych potrzeb ogrodów. PZD od wielu lat stara się przykładać dużą rolę do ciągłego rozwoju ROD i ich modernizowania. Program przeglądu działek, który zostanie przeprowadzony do 31 sierpnia br. da szeroką wiedzą na temat aktualnego stanu zagospodarowania ogrodów działkowych. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli na dokonanie niezbędnych analiz, które pozwolą na podjęcie odpowiednich planów pracy. Członkowie OZ zostali poinformowani także o bieżących działaniach Prezydium OZ dotyczących zasad powołania komisji, ich prac i finansowania. Podkreślono, że przeprowadzanie przeglądu wymaga zaangażowania wszystkich struktur PZD oraz ścisłej ich współpracy.

P. Joanna Lis p.o Główna Księgowa OZ przystąpiła do omówienia kwestii księgowo – finansowych w tym sprawozdania finansowego i preliminarza finansowego OZ jak i poszczególnych ROD. Dokonano koniecznych zmian w przyjętych dokumentach, które jednogłośnie przegłosowano.

Po zatwierdzeniu sprawozdawczo – organizacyjnych spraw członkowie OZ rozpoczęli dyskusję, która była okazją do wymiany opinii na temat poruszanych tematów. Zainteresowanie wzbudził program przeglądu działek. Członkowie OZ pytali o kwestie współpracy z Zarządami ROD przy przeprowadzaniu przedmiotowych przeglądów. Wyjaśniono, że taka współpraca jest konieczna i niezbędna do prawidłowego ich zakończenia. Należy wskazać, że niejednokrotnie Zarządy ROD posiadają szeroką wiedzę na temat stanu zagospodarowania ROD i poszczególnych działek, która powinna zostać maksymalnie wykorzystana.  

P. Mariola Kobylińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami KR PZD w swoim wystąpieniu odniosła się do tematu wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Wskazała, że jest to kolejne zagrożenie dla spokojnego funkcjonowania ROD i PZD. Podjęte przez RPO działania wskazują na pewien mechanizm ukrytych interesów osób, które są nieprzychylne funkcjonowaniu ogrodów. W tym miejscu należy podkreślić kwestie wartości gruntów na których znajdują się ogrody działkowe. Analiza wystąpienia RPO pozwala stwierdzić negatywne i ukierunkowane działania idące ku zmianie obowiązujących przepisów. Od wielu lat Związek zmaga się z atakami, które dążyły do osłabienia pozycji PZD. Przypomnijmy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które spowodowały  uchylenie ustawy o ROD. W związku z tym dzisiaj każde wystąpienie, które przemawia na niekorzyść ogrodów działkowych należy traktować z dużą ostrożnością. Podkreśliła także konieczność aktywnego działania w obronie ROD, podejmowania licznych stanowisk i wystąpień przeciw pojawiąjącym się zagrożeniom, a także konieczność współpracy z Zarządami ROD. Wspólne działania Związku i działkowców dają szanse na obronę praw i dalsze spokojne funkcjonowanie ROD.

W kwestii powszechnego programu przeglądu ROD i działek wskazała, że Rodzinne Ogrody Działkowe wymagają inwestycji, które zaś potrzebują poważnych pieniędzy i środków społecznych. ROD są wizytówkami miast, stąd potrzeba ich ciągłego rozwoju i otwarcia się na społeczność lokalną. Musimy się postarać aby zmienić ROD i dostosować je do aktualnych potrzeb społeczeństwa. W tym temacie niezbędna jest współpraca z samorządami terytorialnymi, która pozwoli zaangażować środki finansowe na różnego rodzaju inwestycje i zadania. Realizowany program przeglądu ROD i działek pozwoli uzyskać obraz kapitału jaki mamy w ROD i tego co możemy zmienić. Pozwoli to także uzyskać właściwą ocenę ROD oraz możliwość działania w interesie ich rozwoju jak i poszczególnych działek.

Na zakończenie Prezes OZ p. Józef Noski odniósł się do tematu pozyskiwania środków  zewnętrznych dla ROD, gdyż w obecnych czasach jest to ważne źródło finansowania inwestycji w ROD, które niestety nie jest jeszcze tak popularne i wykorzystywane. W tym temacie p. Leszek Bucki – Prezes Zarząd  ROD „Wiśnia” w Zabrzu przypomniał sukces zabrzańskich ROD, które z budżetu obywatelskiego otrzymały ponad 1,5 mln złotych. Podkreślił, że ważna jest współpraca Zarządów ROD i zawarcie wspólnej koalicji, która pozwoli na wspólne osiągnięcie zamierzonego celu i da duże szanse na sukces poszczególnych projektów, które zgłoszą ROD.

Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.