Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Debata o przyszłości ogrodów na posiedzeniu OZ w Szczecinie - 06.06.2016

Wiodącym tematem posiedzenia OZ PZD w dniu 01.06.2016 r. był wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich  skierowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwarzający potencjalne zagrożenie dla działkowców w przypadku gdyby Sąd podzieli poglądy przedstawione we wniosku. Problem jest trudny nawet do zdefiniowania, może okazać się niekorzystny dla działkowców w skutkach ale również dla przyszłego rozwoju ROD i ułatwienia uwolnienia gruntów pod ogrodami.

Drugim trudnym tematem jest zamieszkiwanie w altanach w niektórych ogrodach do którego to tematu również sięgnął RPO, kierując wniosek z sugestią zmian ustawy o ROD. Gdyby do tego doszło byłby to najgorszy z możliwych kroków do rozwiązania problemu wykorzystywania altan do zamieszkiwania.

Dla pełnej wiedzy w/w tematach i w ogóle na temat zagospodarowania ROD oraz przyjęcia określonej polityki w zakresie ich rozwoju, konieczne jest przeprowadzenie w bieżącym roku powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek w dniach od 01.06 do 30.08 br. Będzie to swego rodzaju powszechna inwentaryzacja, której materiał po analizie zostanie wykorzystany dla prowadzonej polityki przez PZD.

Do przesterowania ogrodów w kierunku zwiększenia ich przydatności na szeroko pojęte potrzeby społeczne, pomocnym będzie realizacja Programu ROD XXI wieku i Otwartego Programu Społecznego, dla których realizacji zaistnieje konieczność szukania nowych źródeł finansowania.

Problemem wymagającym rozwiązania są również wolne działki i tereny, które należy zagospodarować a w przypadku braku takiej możliwości należy zwrócić grunt dla właściciela, zabezpieczając jednocześnie interesy pojedynczych działkowców.

Zagadnieniem, które rodzi wiele trudności  a zawłaszcza finansowych w ogrodach jest gospodarka odpadami. Działania Związku zmierzają w kierunku zbadania skali problemu oraz znalezienia sposobu na ujednolicenie systemu opłat za śmieci wytwarzane w ogrodach.

Ze strony Krajowej Rady mieliśmy przyjemność gościć prawnika Panią Wiolettę Zaleską, której wystąpienie na temat wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich zostało przyjęte owacyjnie oklaskami.

Zarząd Okręgu ponadto przyjął Zbiorcze Sprawozdanie Finansowe z ROD za 2015 rok oraz Zbiorczy Preliminarz ROD na 2016 rok, pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną oraz Skarbnika Zarządu Okręgu.

W trakcie posiedzenia omówione zostały zagadnienia przestrzegania prawa oraz oceniona została kampania sprawozdawcza ROD w 2016 roku.

W dyskusji uczestnicy zadawali pytania – czy prawo może działać wstecz, zapisów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Stwierdzono, że wniosek RPO obejmuje nie tylko altany ale również wszelkie budowle na terenie ogrodów.

Poddano pod dyskusję czy monitoring należy zaliczyć do inwestycji czy do bieżących kosztów funkcjonowania ROD. Padały pytania również dotyczące opłaty medialnej, która w niektórych ogrodach gdzie są podpisane indywidualne umowy z dostawcą energii będzie skutkowała dodatkowymi opłatami dla działkowców.

Poruszone zostały sprawy małej aktywności nadzoru budowlanego w stosunku do zgłoszonych altan ponadnormatywnych co demoralizuje niektórych innych działkowców. Zadano pytanie czy gmina ma prawo żądać wykazu użytkowników działek którzy wytwarzają w ogrodzie odpady. W Goleniowie nastąpiła zmiana uchwały Rady Miasta na niekorzyść działkowców, obciążająca ich ryczałtem za śmieci. Padło również pytanie dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich  nie spotkał się z władzami Związku a także jak będzie skutkowała zmiana ustawy o opłatach za pobór wód powierzchniowych.

Posiedzenie Okręgowego Zarządu było kolejnym etapem przejawiającym troskę o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych i zabezpieczenia interesu poszczególnych rodzin działkowców.

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.