Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

VI posiedzenie OZ we Wrocławiu - 02.06.2016

W dniu 30 maja 2016 r. odbyło się VI-te posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu . W obradach wzięli udział oprócz członków Okręgowego Zarządu, przedstawiciel Prezesa KR – Pan Henryk Malik, członek KR oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Henryk Tomaszewski i Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pani Bronisława Mularczyk.

VI-te posiedzenie Okręgowego Zarządu obejmowało bogatą tematykę, gdyż obok obowiązkowych spraw statutowych tj. zbiorczego, rocznego sprawozdania finansowego ROD za 2015r. i zbiorczego, rocznego preliminarza finansowego ROD na 2016r. , przedstawiona została szczegółowa Informacja z przebiegu i zakończenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD okręgu wrocławskiego w 2016r., Informacja z realizacji zadań związanych z regulacją stanu prawnego terenów rodzinnych ogrodów działkowych w trybie art. 76 ustawy o ROD a także  bardzo istotna sprawa bieżąca jaką jest Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nadzoru budowlanego wobec obiektów położonych na terenach ROD niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. 

Na posiedzeniu Okręgowego Zarządu przedstawiono również i omówiono szczegółowo przeprowadzenie przeglądu zagospodarowania terenów ROD i działek. W tym temacie specjalną Uchwałę nr 71/VI/2016 przyjęło w dniu 25 maja 2016r. Prezydium Okręgowego Zarządu, które upoważniło i zobowiązało do przeprowadzenia przeglądu członków OZ , członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pracowników Biura OZ oraz szeroka kadrę instruktorów SSI krajowych, okręgowych i ogrodowych. Pod koniec obrad członkowie OZ otrzymali pakiet dokumentów w tej sprawie tj. obydwie uchwały Prezydium KR i Prezydium OZ oraz odpowiednią ilość druków Protokołów wraz z pismem przewodnim.

Członkowie Okręgowego Zarządu w czasie dyskusji plenarnej przy omawianiu sprawozdania finansowego ROD za 2015 rok zwracali uwagę na dobrą kondycję finansową ogrodów, ponieważ wypracowana została znaczna nadwyżka finansowa o 40 % wyższa niż za 2014r. Również zwiększyły się środki na Funduszu Rozwoju ROD co dobrze wróży realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych na rok 2016. Podsumowując kampanię sprawozdawczą podkreślili bardzo dobre przygotowanie zdecydowanej większości walnych zebrań i podjęcie znacznie więcej uchwał w sprawach inwestycyjnych i remontowych. Rok 2016 zapowiada się zatem jako boom inwestycyjny co znacznie poprawi stan zagospodarowania terenów ROD i może przyciągnąć jeszcze więcej chętnych na działki niż w rekordowym  dotychczas 2015 roku. Nieznacznie, ale wzrosła również frekwencja na zebraniach , bo średnio wyniosła 28%. Jak zwykle dokonały się zmiany w składach zarządu ROD, w tym wybranych zostało 18 nowych Prezesów Zarządu co stanowi 8%. Analizując realizację regulacji stanu prawnego terenów ROD w trybie art. 76 ustawy, uczestnicy obrad zwrócili uwagę na bardzo dobrą dotychczasową współpracę z Urzędem Miasta Wrocławia, podkreślając osobisty wkład w osiągnięciu sukcesu w tej sprawie Prezesa Okręgowego Zarządu. Dotychczasowe działania doprowadziły bowiem do wydania 57 decyzji dla 55 ogrodów, w wyniku, których uregulowano stan prawny 339 ha co stanowi 79% gruntów ROD objętych wnioskami. Podkreślić należy, że w dniu 6 czerwca br. przekazane zostaną kolejne 3 decyzje Prezydenta Wrocławia a ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło 5 decyzji odmownych przekazując sprawy do ponownego rozpatrzenia w pełni uwzględniając wniesione w odwołaniach argumenty.

Po zreferowaniu Wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do NSA członkowie Okręgowego Zarządu zwrócili uwagę, że Wniosek ten dotyka restrykcyjnie wszystkich  działkowców okręgu wrocławskiego, którzy posiadają altany działkowe o normatywnej powierzchni i może doprowadzić do ich rozbiórki, zwłaszcza, że tereny ogrodów działkowych Wrocławia w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na inne cele głównie komercyjne.

Okręgowy Zarząd po wysłuchaniu przedstawionego przez Okręgową Komisję Rewizyjna Protokołu jednogłośnie zatwierdził zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za 2015r. a po wysłuchaniu Opinii Komisji zatwierdził zbiorczy preliminarz finansowy ROD na 2016r., przyjął Uchwałę w sprawie podsumowania kampanii sprawozdawczej ROD w 2016r., przyjął Uchwałę w sprawie regulacji stanu prawnego ROD w trybie art. 76 ustawy, przyjął również po zreferowaniu historii powstania Polskiego Związku Działkowców – Uchwałę w sprawie Jubileuszu 35-lecia PZD.

Okręgowy Zarząd jednomyślnie uchwalił STANOWISKO w sprawie Wniosku Rzecznika Praw obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego żądając wycofania wniosku, gdyż godzi on w prawa 60 tysięcy Obywateli okręgu wrocławskiego, w prawa blisko 1 miliona Obywateli Państwa Polskiego – użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Członkowie OZ w przyjętym Stanowisku zwrócili uwagę, że prawo nie może działać wstecz i nie może naruszać praw nabytych.
 
 
                                           Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.