Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Odbyło się drugie plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego - 02.06.2016

31 maja 2016 roku, w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców odbyło się drugie w tym roku plenarne posiedzenie tego organu statutowego. Otwarcia dokonał prezes OZ PZD – Piotr Gadzikowski, witając członków Okręgowego Zarządu, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej a także Panią Monikę Pilzak reprezentującą Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Pana Eugeniusza Kondrackiego.

Po wyborze komisji uchwał i wniosków oraz stwierdzeniu prawomocności obrad, prezes OZ PZD przystąpił do omówienia aktualnej sytuacji społecznej i politycznej, kładąc w swym wystąpieniu szczególny nacisk na działania podjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), polegające na wystąpieniu z wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powyższy wniosek dotyczy interpretacji prawnej oraz różnych linii orzeczniczych odnoście budynków uznawanych za samowole budowlane i konsekwencji z tego płynących. Kontynuując temat, prezes OZ na szczególnie niebezpieczne dla działkowców wskazał to, że Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wniosku wysuwa tezę o zasadności uznawania za inny rodzaj samowoli budowlanej, altan działkowych co prawda spełniających wymogi pod względem metrażu, ale posadowionych w ogrodach, które w planach zagospodarowania przestrzennego miasta nie są ujęte jako tereny zieleni działkowej. Pan Piotr Gadzikowski przypomniał zebranym o złych doświadczeniach, które posiadamy jako działkowcy w odniesieniu do orzecznictwa NSA. Poproszona o zabranie głosu Pani Monika Pilzak przedstawiła pogłębioną analizę prawną wspomnianego dokumentu. Referując, wskazała także na inne zagrożenia płynące ze skierowanego do NSA wniosku przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W wywołanej dyskusji, uczestnicy nie szczędzili ostrych słów krytyki pod adresem RPO.

 
Kolejnym punktem obrad był problem ponadnormatywnych altan, które zgodnie z prawem należy nazywać samowolami budowlanymi oraz palący temat całorocznego zamieszkiwania w altanach. Prezes OZ, zapoznał zebranych z informacją co do skali tego problemu. Przy okazji przytoczył przykłady gdzie determinacja zarządów rod i pomoc prawna udzielona przez Okręgowy Zarząd, pozwoliła na przywrócenie ładu prawnego. Członkowie OZ PZD byli zgodni co do tego, że koniecznym jest podejmowanie dalszych działań zmierzających do zahamowania tego procederu a w nie tak odległej przyszłości jego pełne wyeliminowanie.
 
 
Bardzo ważnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie zbiorczego sprawozdania finansowego rod za 2015 rok, oraz zatwierdzenie zbiorczego preliminarza finansowego rod na 2016 rok. Członkowie OZ zostali zapoznani z wynikiem bilansowym rod naszego okręgu oraz wynikiem preliminowanych wpływów i kosztów w tym roku. Wszystkie te dokumenty zostały pozytywnie ocenione przez Okręgową Komisję Rewizyjną.

Ocenę przebiegu kampanii sprawozdawczej w rod przedstawiła kierownik biura OZ PZD w Toruniu - Pani Anna Bołądź. Omawiając kampanię, pani kierownik zwróciła uwagę na dane dotyczące frekwencji działkowców w walnych zebraniach. W czasie dyskusji, członkowie OZ wymienili się doświadczeniami, które nabyli obsługując walne zebrania sprawozdawcze w ogrodach. Wskazywali, że w opinii zarządów rod bardzo pomocnym materiałem były wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań w rod, opracowane i wydane przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. Jako duży atut wskazując, iż jest to materiał, który posłuży na okres całej kadencji. Omawiając kwestię postulatów i wniosków kierowanych pod adresem organów wyższych, czyli Okręgowego Zarządu czy KR PZD najczęściej podejmowanym była pomoc finansowa a więc możliwość otrzymania dotacji oraz pomoc prawna.

 Prawie ostatnim ale wcale nie podrzędnym tematem było przedstawienie wdrożenia przez okręg, uchwały Prezydium KR PZD w sprawie „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”. Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski przedstawił zebranym uchwałę Prezydium OZ PZD w tej sprawie, a także harmonogram przeglądu działek i ogrodów przez wytypowane zespoły komisyjne, uwzględniając terminy, w których muszą być wykonane przeglądy. Zabierając głos w dyskusji, między innymi panowie Andrzej Ciechomski i Józef Strzałkowski, wskazywali na wymierne korzyści płynące z wyników przeglądu działek i ogrodów. Podkreślił to także Prezes OZ, zwracając uwagę, że przegląd ten świetnie koreluje z innymi programami podjętymi przez Krajową Radę PZD, takimi jak „Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD” czy„Unowocześnienie Infrastruktury ROD - ROD XXI wieku”.

Kończąc obrady, w sprawach różnych, Piotr Gadzikowski omówił bieżące działania związane z organizacją Okręgowych Dni Działkowca połączonym z 35-leciem Polskiego Związku Działkowców. Ponadto, przedstawił plan wykorzystania możliwości by w najbliższym wydaniu „Zielonej Rzeczpospolitej” wydawanej przez KR PZD, zamieszczona była wkładka z informacjami z naszego okręgu. Tym samym udałoby się poprawić przepływ informacji na linii ogrody a jednostka terenowa, jakim jest okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców. Koncepcja ta spotkała się z pełna akceptacją.
 
 
Opracowanie:
Leszek Konefał – Wiceprezes OZ PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.