Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ Małopolskiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 01.06.2016


STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców

w Krakowie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie: wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów nieobjętych reglamentacją prawnobudowlaną


Zdaniem członków Okręgowego Zarządu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców w Krakowie zebranych na V plenum w dniu 24 maja 2016 roku zachodzi uzasadniona konieczność do zajęcia stanowiska w sprawie wniosku  Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego możliwości stosowania przez organy administracji publicznej rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, nie wymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Przedmiotowa sprawa dotyczy także altan ogrodowych i z tego punktu widzenia rozstrzygnięcie tej kwestii będzie miało istotne znaczenie dla sytuacji prawnej oraz interesów działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych oraz całego stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane altany działkowe, podlegają nadzorowi budowlanemu, który sprowadza się zasadniczo do badania, czy dany obiekt spełnia warunki umożliwiające jego zwolnienie z obowiązku zgłoszenia albo uzyskania pozwolenia na budowę. Chodzi głównie o powierzchnię zabudowy oraz wysokość, gdyż te kryteria decydują o tym, że dany obiekt jest altaną działkową i może zostać zrealizowany według odformalizowanych zasad. W efekcie stwierdzenie, że parametry te zostały przekroczone jest równoznaczne z potraktowaniem danego obiektu nie jako altany działkowej, lecz samowoli budowlanej podlegającej normalnym rygorom, obejmującym także rozbiórkę. Zasady te są jasne.

Powyższe wynika również z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którymi organy budowlane nie mają uprawnień do prowadzenia szerszego nadzoru wobec takich obiektów. Zatem jeżeli altana działkowa odpowiada wymaganym parametrom, to nie było obowiązku zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia na budowę, wobec czego altana nie powinna być uznana za samowolę budowlaną z innych przyczyn, a tym samym wykluczona jest możliwość stosowania sankcji przewidzianych dla takich przypadków (art. 50 i 51 ustawy – Prawo budowlane). Dotyczy to w szczególności postawienia altany działkowej na terenie, dla którego takiej możliwości nie przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Taki przypadek nie może stanowić podstawy uznania altany działkowej za samowolę i nakazania zaniechania robót albo rozbiórki tego obiektu.

W orzecznictwie pojawiają również odmienne poglądy, które legły u podstaw wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich wystosowanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego i które zostały przez Rzecznika zaaprobowane.

Stanowisko reprezentowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi poważne zagrożenie dla wielu działkowców.

Członkowie PZD zebrani na V posiedzeniu Okręgowego Zarządu Małopolskiego uznają, że pogląd wyrażony przez RPO jest niezgodny z zasadami dotyczącymi altan działkowych. Stanowisko Rzecznika sprowadza się de facto do zanegowania tych zasad, a co za tym idzie do zakwestionowania legalności istniejących obiektów jakimi są altany działkowe. Takie stanowisko podważa legalność istniejących altan, które spełniają wymagania prawne w zakresie parametrów. W sytuacji, w której NSA wyda orzeczenie zgodne z oczekiwaniami RPO, to zostanie przesądzone, że altany działkowe muszą również spełniać dodatkowe kryteria, których nigdy nie stosowano wobec altan działkowych. 

W swoim wystąpieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich pomija merytoryczną analizę funkcji przepisów nadzorczych oraz fakt iż reglamentacja prawno budowlana stanowi dodatkowy warunek umożliwiający rozpoczęcie prowadzenia budowy i gwarantuje spełnienie dodatkowych wymagań w tych techniczno budowlanych czy planistycznych. Natomiast altany działkowe jako zwolnione z takiego obowiązku, zostały objęte ograniczonym kryterium legalności.

Szczególny charakter altan działkowych przejawia się również poprzez uregulowanie wymagań dotyczących właśnie tych obiektów w oddzielnej ustawie, a mianowicie w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie wyraża swój sprzeciw wobec stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich.  Niekorzystne orzeczenie NSA może lec u podstaw uznawania za samowole budowlane wszystkich altan działkowych, które będą odbiegały od ustaleń aktów planistycznych lub nie uwzględniały stosownych warunków technicznych dla budynków. Narazi to działkowców na masowe rozbiórki altan działkowych. Dodatkowo, uznanie altany działkowej za samowolę budowlaną oznacza również, że będzie traktowana jako „obiekt wykonany niezgodnie z prawem”, czego efektem będzie brak uprawnienia działkowca do otrzymania odszkodowania w razie likwidacji ogrodu oraz wynagrodzenia w przypadku zbycia działki.

Powyższe zagrożenie dla działkowców rodzi pytanie o celowość działań Rzecznika Praw Obywatelskich mającego określoną rolę w ustroju Państwa.  Analizując treść złożonego przez RPO wniosku, zasadne jest stwierdzenie, że działania RPO są sprzeczne z interesem obywateli będących działkowcami i tworzących ponad milionową grupę naszego społeczeństwa.

      OKRĘGOWY ZARZĄD MAŁOPOLSKI

     POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Kraków, dnia 24 maja 2016 roku

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.