Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ we Wrocławiu w sprawie wniosku RPO do NSA - 01.06.2016


S T A N O W I S K O

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 30 maja 2015r. w sprawie Wniosku Rzecznika Praw obywatelskich do Naczelnego Sadu Administracyjnego w sprawie stosowania nadzoru budowlanego wobec m. innymi obiektów położonych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowęOkręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 kwietnia 2016r. IV.7000.17.2015MCH skierowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego zmierza do roztrzygnięcia w sensie prawnym czy obiekty wznoszone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, a w szczególności altany działkowe, jak i inne obiekty np. wiaty czy ogrodzenia zewnętrzne niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia podlegają nadzorowi budowlanemu a w szczególności czy w stosunku do takich obiektów można zastosować sankcje np. ich rozbiórkę. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, traktując znacznie szerzej to zagadnienie niż określają to aktualne przepisy Prawa budowlanego, zmierza do roztrzygnięcia czy takie obiekty a zwłaszcza altany działkowe są obiektami legalnymi w świetle uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, które przewidują inne przeznaczenia istniejącego rodzinnego ogrodu działkowego. Roztrzygnięcia prawne w tej sprawie ma bardzo istotne znaczenie dla terenów ogrodów działkowych szczególnie w dużych miastach takich jak Wrocław, gdzie ponad 90% gruntów ROD przeznaczonych jest w planach miejscowych i w Studium na inne cele, zwłaszcza komercyjne. Mając na uwadze Wniosek Rzecznika, w którym podkreśla konieczność ochrony praw przyszłych inwestorów, należy zwrócić również uwagę na prawa działkowców i prawa stowarzyszenia ogrodowego PZD.

Na podstawie dotychczasowych przepisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. jak i przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – „Prawo budowlane … nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę altany działkowe. Mając na uwadze w/w przepisy działkowcy w poczuciu bezpieczeństwa prawnego posadawiają na gruncie użytkowanych działek swoje altany, tym bardziej, że w świetle prawa stanowią ich własność i mają prawo do ich odszkodowań.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zmierza jednak do zakwestionowania tych praw i tym samym może wywołać bardzo groźne zjawisko prawne jakim jest stwierdzenie samowoli budowlanej około 60 tysięcy altan tylko w okręgu wrocławskim i nakazanie ich rozbiórki przez nadzór budowlany. Takie Roztrzygnięcie Sądu może doprowadzić do zanegowania wypłaty również odszkodowań na przykład w sytuacji likwidacji terenów ogrodów. Roztrzygnięcie prawne, o które występuje Rzecznik Praw Obywatelskich może zatrzymać również cały rozwój rodzinnego ogrodu działkowego i doprowadzić w konsekwencji do jego upadku.

Okręgowy Zarząd Polskiego Zawiązku Działkowców we Wrocławiu stanowczo protestuje przeciw Wnioskowi Rzecznika Praw Obywatelskich uważając, że godzi on w podstawowe prawa obywatelskie. Uważamy, ze Wniosek Rzecznika nie może naruszać praw nabytych a prawo nie może działać wstecz. Działkowcy i Polski Związek Działkowców muszą wobec powstałego zagrożenia bronić swoich praw, własności i wolności obywatelskich, gdyż są w pełni przeświadczeni, że działają zgodnie z prawem i w zakresie obowiązującego prawa.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu reprezentując interesy działkowców kategorycznie żąda od Rzecznika Praw Obywatelskich natychmiastowego wycofania złożonego wniosku jako sprzecznego z interesem Obywateli i naruszającego ich prawa.I Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu                        Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Barbara Korolczuk                                                 mgr Janusz Moszkowski

Skarbnik OZ PZD we Wrocławiu                              Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu
inż. Zbigniew Knapek                                                   Jerzy Karpiński

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.