Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów ROD – rejon Kielce - 31.05.2016

W dniu 18 maja br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezesów ROD z rejonu Kielce. Miało ono na celu przede wszystkim zapoznanie zebranych z działaniami Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD. Dyrektor Biura Okręgu Jan Stańczyk zapoznał zebranych z tematyką wniosku o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, jaki w ostatnich tygodniach złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego Rzecznik. Wniosek dotyczy możliwości stosowania rozszerzonego nadzoru budowlanego w odniesieniu do obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę czy zgłoszenia do odpowiedniego organu. Prezesi zapoznani zostali z założeniami wniosku Rzecznika oraz ze stanowiskiem Krajowej Rady PZD w Warszawie z dnia 18 maja 2016r., które wystosowane zostało w tym zakresie i wyjaśnia negatywny wpływ, jaki wniosek ów może mieć w ostateczności na zagospodarowanie działek i prawa działkowców. Prezesi ROD po wysłuchaniu wszystkich informacji i przeprowadzeniu szerokiej dyskusji – zdecydowali się podjąć oficjalne stanowisko w tej sprawie, które w swej treści wskazuje na realne zagrożenie jakie może przynieść działanie Rzecznika dla tysięcy działkowych altan. Prezesi ROD z rejonu Kielce uzyskali także informacje dotyczące regulacji stanów prawnych rodzinnych ogrodów działkowych na podstawie art. 76 i 75 ustawy o ROD. Na chwilę obecną udało się uzyskać szereg tytułów prawnych w oparciu o art. 76 (dotychczas 7 pozytywnych, ostatecznych decyzji administracyjnych), zaś wnioski (w liczbie 11 sztuk) o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania w oparciu o art. 75 zostały złożone i właściwe organy są w trakcie ich rozpatrywania. Dyrektor Biura Okręgu nakreślił także aktualny stan postępowań dotyczących roszczeń do terenów ROD zlokalizowanych na terenie Kielc. Podczas Kolegium skupiono się również na realizacji projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” zarówno w Kielcach, jak i w całym województwie. Prezesi przedyskutowali plan realizacji projektu, podając swoje propozycje, aby przegląd przeprowadzony został możliwie najbardziej rzetelnie, zaś jego wyniki dawały jak najbliższy obraz zagospodarowania kieleckich Ogrodów. Jedną z istotnych spraw poruszonych podczas Kolegium był także start Okręgu Świętokrzyskiego PZD w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Okręg Świętokrzyski postanowił wykorzystać tę szansę i złożył swoją ofertę w formie zadania pn. Inspirowanie i prowadzenie zadań o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu postępowania z wytwarzanymi na terenach ogrodów działkowych odpadami komunalnymi. Dopełnieniem tematyki Kolegium była kwestia opłaty audiowizualnej i jej odniesienie do realiów ogrodowych oraz realizacja inwestycji i remontów w ROD w roku 2015 w skali całego województwa jak i kieleckich ogrodów działkowych. Przedstawiona została także uchwała Krajowej Rady PZD z 19 maja 2016 r. w zakresie interpretacji postanowień Statutu PZD – wyłącznie osobiste wykonywanie praw członka stowarzyszenia ogrodowego.

 

 
Anna Ślusarczyk
Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.