Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował OZ Podkarpacki - 31.05.2016

W dniu 24 maja 2016 r. odbyło się V posiedzenie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem obrad Okręgowego Zarządu Podkarpackiego było głównie przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2015 rok i zbiorczego preliminarza finansowego ROD na rok 2016. Największą część posiedzenia zdominowała sprawa wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich złożonego do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, głównie altan działkowych. Ewentualne rozstrzygnięcie NSA uwzględniające wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich może skutkować wydawaniem przez organy nadzoru budowlanego nakazów rozbiórki altan. W swoich wystąpieniach członkowie OZP położyli szczególny nacisk na pilne zorganizowanie spotkań z posłami reprezentującymi województwo podkarpackie w Sejmie, przeprowadzenie narad z aktywem ogrodowym PZD i kierowanie przez działkowców i wszystkie jednostki organizacyjne PZD listów, stanowisk i apeli do Rzecznika Praw Obywatelskich w celu wycofania szkodliwego dla środowiska działkowców wniosku.  

Okręgowy Zarząd Podkarpacki przyjął list do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wycofania wniosku złożonego do NSA.

W trakcie posiedzenia omówiony został harmonogram działań w ramach realizacji projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”. Przedstawiono również informację w sprawie działań podjętych przez Okręg związanych z badaniem zjawiska zamieszkiwania na działkach i budownictwa ponadnormatywnego w ROD. 

Zaprezentowana została szczegółowa analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeprowadzona pod kątem umieszczenia w nich terenów ROD z zapisami dopuszczającymi lokalizację altan działkowych. Omówiono także aktualny stan realizacji przez poszczególne gminy obowiązków wynikających z art.76 i 75 ustawy o ROD oraz dotychczas wydane decyzje potwierdzające nabycie przez PZD prawa użytkowania gruntów w ROD. Uczestnicy posiedzenia uzyskali ponadto informację odnośnie zrealizowanych w rodzinnych ogrodach działkowych inwestycji w roku 2015.   
 
 
W. Majchrowicz
Inspektor ds. terenowo - prawnych

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.