Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowało Prezydium OZ Sudeckiego - 30.05.2016

W dniu 25 maja 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Prezes OZS PZD. W obradach uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie Zdroju.

Porządek obrad obejmował:

  • informację z VII zebrania Krajowej Rady PZD w dniu 18.05.2016 r.,

  • realizację projektu pn. „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”,

  • sprawy terenowo- prawne,

  • sprawy finansowe,

  • kampanię sprawozdawczą ROD Okręgu Sudeckiego w 2016 r.,

  • sprawy organizacyjne,

  • sprawy różne.

Realizując powyższy porządek Prezydium przyjęło informację z VII posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się 18 maja br., przedłożoną przez członków Krajowej Rady PZD. Tematem szeroko dyskutowanym podczas zebrania KR PZD był wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie stosowania przepisów prawa budowlanego do obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwoleń na budowę ani zgłoszenia. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich w orzecznictwie sądów administracyjnych występują rozbieżności w stosowaniu przepisów ustawy – Prawo budowlane m.in. w odniesieniu do altan i innych budowli na terenach ROD. Z w/w wniosku wynika, że Rzecznik skłania się za dopuszczalnością stosowania przepisów Prawa budowlanego do robót i obiektów budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Dotyczy to altan i robót budowlanych na terenach ROD, co może wpłynąć na sytuację prawną i interesy działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i całego Związku. Inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich może spowodować masowe podważanie legalności wszystkich altan na terenach ROD przez organ nadzoru budowlanego poprzez uznawanie ich za samowole budowlane. Członkowie Krajowej Rady PZD podjęli stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażające sprzeciw wobec w/w inicjatywy wraz z prośbą o wycofanie wniosku w interesie polskich obywateli, a zwłaszcza setek tysięcy polskich działkowców.

Prezydium OZS PZD z niepokojem przyjęło powyższe do wiadomości i wyrażając obawy o interesy prawne działkowców oraz o dalsze funkcjonowanie Ogrodów podjęło stanowisko, które przekazano do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Następnie Prezydium przyjęło do realizacji program pn. „Powszechny przeglądzagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” oraz powołano 13 komisji przeglądowych, których zadaniem będzie przeprowadzenie przeglądu działek zgodnie z przyjętym programem przeglądu i wzorem protokołu przeglądu.

W zakresie spraw terenowo- prawnych rozpatrywano czasowe zajęcie terenu ROD, zwrot części terenów ROD oraz podjęło uchwały w zakresie korekty powierzchni ROD w związku z likwidacją części terenów z realizacją inwestycji drogowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach realizacji przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W sprawach finansowych Prezydium po wysłuchaniu dyskusji i opinii Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD przyjęło zbiorczy bilans i sprawozdania finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych za rok 2015 oraz zbiorczy preliminarz finansowy Rodzinnych Ogrodów Działkowych na 2016 rok, celem przedłożenia do zatwierdzenia na najbliższym zebraniu Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD.

W dalszej kolejności Prezydium po rozpatrzeniu wniosków o dotacje z 8 ROD, przyznało dotacje w łącznej kwocie 43.290,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na remonty infrastruktury ogrodowej.

Prezydium przyjęło informację w sprawie tegorocznej kampanii sprawozdawczej w ROD Okręgu Sudeckiego oraz poddało badaniu dokumenty z walnych zebrań, pod względem zgodności z prawem związkowym i w tym zakresie podjęło stosowne uchwały.

W toku obrad ustalono termin i miejsca zebrania plenarnego OZS PZD w Szczawnie Zdroju, przyjęto harmonogram i tematykę narad z członkami organów ROD orazwytyczne Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD Okręgu Sudeckiego do przedłożenia na zebraniu plenarnym OZS PZD, celem zatwierdzenia.

Ponadto w sprawach różnych pozytywnie rozpatrzono wniosek o przyznanie srebrnej odznaki „Zasłużonego Działkowca” oraz zapoznano się z ofertą KR PZD dot. wydruku dyplomów przyznawanych przez Zarządy ROD dla najbardziej zasłużonych działkowców w celu uhonorowania ich pracy na działce i na rzecz ROD.

 

Lidia Miszta

Starszy inspektor

PZD - Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio