Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z V posiedzenia OZ Małopolskiego PZD - 30.05.2016

W dniu 24 maja 2016 r. odbyło się V posiedzenie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie. Plenum przewodniczyła Prezes – Pani Ewa Błachut, natomiast gościem z ramienia Krajowej Rady PZD był mec. Tomasz Terlecki.

Podczas posiedzenia zatwierdzono roczne zbiorcze sprawozdania finansowe ROD z Okręgu Małopolskiego za 2015 r. oraz zatwierdzono roczne zbiorowe preliminarze finansowe na 2016 r. Dokonano także oceny walnych zebrań sprawozdawczych w 2016 r. Omówiono zarówno prace przygotowawcze przy ich organizacji, zwłaszcza pomoc działaczy OZM i pracowników biura, obsługę na poziomie 97% oraz tematy poruszane przez działkowców w dyskusjach.

Istotną częścią obrad było szczegółowe omówienie przez mec. Tomasza Terleckiego wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w orzecznictwie sądowym – głównie chodzi o obiekty budowlane, których budowa nie wymaga zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Zatem dotyczy ono altan działkowych. Główną istotą zagadnienia jest rozstrzygnięcie zakresu nadzoru sprawowanego przez organy nadzoru budowlanego w przypadku tych obiektów. Mec. Terlecki wskazał na powagę sytuacji oraz potencjalne zagrożenia dla użytkowników działek w ROD, które mogą być konsekwencją prowadzonych przez rzecznika działań w przypadku uznania tych obiektów za niezgodne z warunkami technicznymi lub planami zagospodarowania przestrzennego. W tej sprawie zostało podjęte stanowisko, które zostanie skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kolejnym ważnym tematem było przybliżenie uczestnikom posiedzenia uchwały nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”. Omówiono założenia do opracowywanego przez biuro i przyjętego przez Prezydium OZM PZD w Krakowie projektu, który zostanie zrealizowany na terenie ogrodów w Okręgu Małopolskim.

W dalszej części obrad omówiono także projekt ustawy audiowizualnej w kontekście zagrożenia podwójnym uiszczaniem przez działkowców opłaty, o której mowa w ustawie.

Przedstawiono także system naliczania opłat za wywóz śmieci z terenów ROD. W związku ze zmiana ustawy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dla nieruchomości, zajmowanych przez ogrody działkowe ma obowiązywać roczna zryczałtowana stawka wywozu śmieci. Stawkę tą ma przyjąć każda gmina, która objęła nowymi zasadami wywozu śmieci nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne.

Dokonano oceny realizacji inwestycji i remontów w 2015 r. W ROD z Okręgu Małopolskiego. Pomimo zachęcania podczas narad szkoleniowych zarządów ROD do modernizacji infrastruktury, w dalszym ciągu niezbyt wiele ogrodów decyduje się uchwalać podczas wlanych zebrań zadania inwestycyjno-remontowe.

Zaprezentowane tematy spotkały się z aprobatą i zainteresowaniem, które wyrażone zostało w dyskusji.

Opracował: Krzysztof Fall, p.o. dyrektor biura

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.