Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował OZ Mazowiecki PZD - 24.05.2016

19 maja br. w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie odbyło się posiedzenie OZ Mazowieckiego PZD, któremu przewodniczył I wiceprezes OZM PZD Grzegorz Oracz. W obradach wziął udział wiceprezes PZD Stanisław Zawadka oraz radca prawny KR PZD Tomasz Terlecki. Obrady poświęcone były przede wszystkim sprawom statutowym, w tym uzupełnieniu składu OZ Mazowieckiego oraz omówieniu najpilniejszych problemów Stowarzyszenia PZD i zadań dla Okręgu.

Na wstępie I wiceprezes OZM PZD Grzegorz Oracz w skrócie podsumował okres pracy od ostatniego posiedzenie OZ Mazowieckiego. Wspomniał o zorganizowanych i odbytych szkoleniach dla księgowych oraz zaplanowanych spotkaniach z posłami, którzy niestety nie znaleźli czasu na wspólne omówienie problemów działkowców. Poinformował również o normowaniu się sytuacji kadrowej w biurze OZM PZD, w tym o zmianach w dziale księgowym.

Uczestnicy posiedzenia OZ minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 19 marca br. Czesława Krajewskiego – członka OZ Mazowieckiego oraz członka Delegatury Rejonowej OZM PZD w Płocku i długoletniego prezesa ROD Nadwiślański w Płocku.

W dalszej części posiedzenia kierownik biura OZM PZD Mariusz Gaj omówił przebieg kampanii sprawozdawczej w ROD na terenie OZ Mazowieckiego oraz decyzje wydane przez Urząd Miasta st. Warszawy w sprawie prawa użytkowania terenu zajmowanego przez ROD. Zgodnie z informacją przekazaną przez Mariusza Gaja, do dnia 18 maja br. na terenie OZ Mazowieckiego PZD odbyło się ponad 400 walnych zebrań, natomiast dokumenty z tych zebrań dotarły do biura OZM PZD jedynie ze 160 ROD. W odniesieniu do decyzji Miasta wydanych na podstawie art. 76 ustawy o ROD, kierownik biura OZM PZD poinformował, że zostały wydane 2 decyzje dotyczące prawa użytkowania terenu, dotyczące ROD „Cyklamen” oraz ROD „Wyczółki” w Warszawie, co traktować należy jako dobry prognostyk w oczekiwaniu na kolejne. Kierownik zwrócił również uwagę na potrzebę monitorowania problemu tzw. billboardów (reklam wielkopowierzchniowych), których konstrukcje wykorzystują infrastrukturę ROD.

DSCN7004

Jednym z głównych tematów posiedzenia OZ Mazowieckiego było uzupełnienie składu OZM PZD o trzech nowych członków. W związku z tym wygaszone zostały mandaty Czesława Krajewskiego oraz Marka Owsika (rezygnacja) – delegatura w Płocku. Powołani zostali nowi członkowie OZ: Alicja Markowska (prezes ROD „Kościuszki” w Płocku), Piotr Mańczak (prezes ROD „Medyczna” w Płocku), a także Radomir Hordyj (prezes ROD „Pratulińska” w Warszawie), uzupełniający skład OZ z terenu Warszawy (po rezygnacji wiceprezes OZ – Agnieszki Bąk – złożonej na początku 2016 roku).

Sporo miejsca poświęcono również sprawozdaniu finansowemu OZM PZD za rok 2015 oraz preliminarzowi na rok 2016. Wszystkie szczegóły dotyczące tych dokumentów przedstawiła główna księgowa OZM PZD Monika Wójcik, zwracając uwagę na potrzebę utrzymywania dyscypliny finansowej, rygorystycznego przestrzegania zapisów preliminarza, a także brak możliwości finansowania wszelkich przedsięwzięć nie ujętych w preliminarzu.

Przedstawione zostało także sprawozdanie roczne z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Przewodniczący OKR Zbigniew Parys omówił między innymi wyniki wykonanego badania (kontroli) sprawozdania finansowego OZM PZD za rok 2015, podkreślając potrzebę wprowadzenia w życie planu naprawczego i rygorystycznego przestrzegania preliminarza na rok 2016.

Niemniej ważnym, dotyczącym całego stowarzyszenia, problemem poruszonym w czasie posiedzenia była sprawa altan ponadnormatywnych oraz zamieszkiwania na terenie ROD i stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.

Szczegóły tego problemu omówił radca prawny KR PZD mecenas Tomasz Terlecki, który przypomniał historię wystąpień RPO w sprawie problemu zamieszkiwania na terenie ROD oraz działkowców pikietujących pod urzędami miast z bezprawnym żądaniem zalegalizowania zamieszkiwania (np. Stowarzyszenie „Forsycja” w Poznaniu). Poinformował również o ostatnim, niebezpiecznym dla działkowców wystąpieniu Rzecznika do Naczelnego Sądu Administracyjnego, celem rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych dotyczących obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

DSCN7002

Mecenas Terlecki zwrócił uwagę, iż organy administracji często oceniają altany działkowe nie tylko według ich parametrów zapisanych w prawie budowlanym i ustawie o ROD, ale także według ogólnych parametrów technicznych dotyczących budynków w ogóle. Zaznaczył także, że coraz głośniej słychać także głosy, iż brak ujęcia ROD, a co za tym idzie altan w planach zagospodarowania przestrzennego, może być przyczyną kontroli i nakazów rozbiórki. W myśl takiego traktowania altan, jeśli ROD nie ma w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub dzielnicy, to nie mogą tam również stać budynki, czyli altany działkowe, które mogą być traktowane jako samowola budowlana. Zachodzi jednak spora wątpliwość, czy warunki takie mogą być stosowane wobec działkowców. Jak zauważył mecenas Tomasz Terlecki, KR PZD podejmuje już różne kroki, aby zapobiec niekorzystnym dla działkowców działaniom. Wystosowywane są wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także planowane są spotkania z ministrem infrastruktury w tej sprawie. Potrzebne i wskazane są również wystąpienia z ogrodów i OZ do RPO, a także intensywne informowanie działkowców o istniejących zagrożeniach dla altan.

W końcowej części obrad wiceprezes OZM PZD Janusz Górniak omówił postanowienia Uchwały nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie powszechnego przeglądu ROD i działek w 2016 roku i poinformował o działaniach podjętych przez OZM w celu realizacji tego zadania. Zgodnie z opracowanym i przyjętym przez Prezydium OZM PZD planem przeglądów, członkowie OZ wezmą udział w przeglądach, jako przewodniczący komisji. W związku z tym w czasie posiedzenia otrzymali oni komplet dokumentów (w tym uchwałę nr 145/2016 Prezydium KR PZD, protokół z przeglądu oraz imienny przydział ROD) do przeprowadzenia przeglądów ROD i działek.

Zakres merytoryczny, poziom szczegółowości oraz termin wykonania przeglądu wywołał gorącą dyskusję i wiele wątpliwości wśród członków OZ. Uzgodniono ostatecznie, iż w związku z tym, że tak duże przedsięwzięcie nie było ujęte w preliminarzu na 2016 rok, potrzebne jest wystąpienie do KR PZD w sprawie wyjaśnienia szczegółów tego skomplikowanego zadania dotyczącego ponad 450 ROD na terenie Mazowsza. Ustalono również, iż komisje będą starały się  przeprowadzić przeglądy i przesłać protokoły do biura OZM do dnia 10 sierpnia br.

 

Maciej Aleksandrowicz

st. instruktor ds. ogrodniczych OZM PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio