Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat KR PZD w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2015 - 20.05.2016

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 r. zapoznało się z analizą w sprawie zrealizowanych w PZD inwestycji i remontów w ROD w 2015 roku. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane przez OZ PZD informacje z rodzinnych ogrodów działkowych. Zaprezentowany materiał pozwala zapoznać się z ogromem pracy, jaki został wykonany w ubiegłym roku w ROD. Krajowa Rada PZD dostrzega, że za tymi danymi stoją ludzie i ich osobiste zaangażowanie oraz trud. Prezydium KR PZD zarekomendowało przedstawienie przedmiotowej analizy na posiedzeniu KR PZD w dniu 18 maja br. W wyniku zaprezentowanej informacji oraz ożywionej dyskusji w tym temacie, KR PZD podjęła uchwałę nr 1/VII/2016 w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w 2015 roku. Materiały te publikujemy poniżej. 

Z przesłanych przez okręgi sprawozdań wynika, iż w 2015 roku rodzinne ogrody działkowe wykonały 1 321 zadań inwestycyjno - remontowych w
1 020 rodzinnych ogrodach działkowych.
Łącznie zrealizowano zadania w 21,7 % ROD prowadzonych przez PZD. Wartość wybudowanej lub wyremontowanej infrastruktury wyniosła 21 632 382 zł.

W 97,7 % zadania inwestycyjno - remontowe zostały zrealizowane ze środków finansowych: ROD i organów wyższych PZD. Partycypacja w formie dotacji od jednostek samorządu terytorialnego kształtowała się na poziomie
2,3 % ogółu poniesionych kosztów na inwestycje i remonty.

W badanym okresie wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę w ROD:

 • 63 376 m² ogrodzeń,
 • 298 bram i furtek,
 • 75hydroforni i innych urządzeń wodnych,
 • 81 pomp wodnych,
 • 1 408 punktów czerpalnych wody,
 • 77 333 mb sieci wodociągowej,
 • 81 512 mb sieci energetycznej,
 • 30 825 m² dróg i alei ogrodowych,
 • 4 323 m² parkingów,
 • 2 698 m² pasów zieleni,
 • 1 689 mb kanalizacji i 10 sanitariatów,
 • 3 227 m² placów zabaw,
 • w 261 ROD wykonano prace  remontowo-inwestycyjne w domach działkowca i budynkach administracyjnych,

a także wiele innych prac, takich jak budowa rowów odwadniających, czy monitoring.

Krajowa Rada PZD docenia trud i zaangażowanie zarządów ROD i działkowców, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji i remontów w ogrodach w 2015 roku. Dlatego też w uchwale nr 1/VII/2016 Krajowa Rada PZD złożyła podziękowania wszystkim zarządom ROD, którzy podjęli się wykonania zadań inwestycyjno – remontowych, a także działkowcom, którzy ponieśli znaczne obciążenie finansowe towarzyszące realizacji tych prac. To przecież dzięki ich inicjatywie, pracy, oraz pieniądzom, można było wykonać tyle zadań.

Mimo włożonej pracy, potrzeby inwestycyjne są w dalszym ciągu spore. Przerastają one możliwości działkowców. Dlatego też potrzebna jest pomoc finansowa z innych źródeł. Działkowcy nie są w stanie sami udźwignąć finansowo tego ciężaru. Tę pomoc na pewno dalej będzie świadczył Związek, na miarę swoich możliwości. W dalszym ciągu ogrody mogą liczyć na niskooprocentowane pożyczki udzielane z Funduszu Samopomocowego, jak i na dotacje z Funduszu Rozwoju ROD.

Niezbędne jest jednak pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz. Aby umożliwić ogrodom uzyskanie takiej pomocy, w dniu 11 maja 2016 r. Prezydium KR PZD podjęło uchwałę nr 147/2016, w której zobowiązało 14 największych okręgowych zarządów PZD do zatrudnienia inspektorów ds. pozyskiwania środków unijnych i krajowych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem, będą służyć zarządom ROD. Współpraca inspektorów z zarządami ROD winna przełożyć się na pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł, takich jak: budżety jednostek samorządów terytorialnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także fundusze europejskie, w szczególności ze środków znajdujących się w gestii zarządów województw, którzy zarządzają pieniędzmi przeznaczonymi na realizację zadań z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Również 11 maja br. Prezydium KR PZD podjęło uchwałę nr 155/2016, w której zobowiązało okręgi do wytypowania przynajmniej jednego ogrodu, w którym okręg zrealizuje zadanie inwestycyjne przy dofinansowaniu ze środków unijnych lub krajowych. To pokaże ogrodom, że mimo wydawałoby się złożonej procedury, uzyskanie wsparcia finansowego dla ROD ze środków unijnych i krajowych, jest jak najbardziej możliwe do osiągnięcia dla każdego ogrodu. Aby zarządy ROD w to uwierzyły, konieczne jest pokazanie na przykładzie konkretnych, wytypowanych ROD, jakie działania należy podjąć. Przeprowadzenie przez okręgi całościowej procedury – począwszy od znalezienia odpowiedniego programu, skompletowania dokumentacji, złożenia wniosku, na realizacji zadania oraz jego rozliczenia kończąc – stanie się przykładem dla innych ROD.

Przy podejmowaniu działań inwestycyjno – remontowych pomocny winien być program „Unowocześnianie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych – ROD XXI wieku” przyjęty przez Krajową Radę PZD uchwałą nr 5/IV/2015 w dniu 25 listopada 2015 r., który wskazuje, jakie działania należy podjąć, aby doprowadzić infrastrukturę techniczną w ogrodach do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego oraz wizerunkowego, aby rodzinne ogrody działkowe można było określić mianem
- ROD XXI wieku. Równie istotne jest wykorzystywanie przyjętego w dniu 22.03.2016 r. przez Krajową Radę PZD „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. Posłuży on szerszej promocji i podejmowaniu działań przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organów państwa.   

Przy planowaniu inwestycji i remontów w ROD niezbędne jest posiadanie wiedzy na temat wyposażenia ROD. Ustalenie stanu zagospodarowania ogrodów i działek jest obecnie ważnym tematem w Związku. Aby zdobyć tę wiedzę, w dniu 11 maja br. Prezydium KR PZD przyjęło do realizacji projekt pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”. Wyniki tego projektu ukażą pełen obraz sytuacji na temat ogólnego stanu zagospodarowania ROD i działek w Polsce.

Na całym Związku – począwszy od działkowców i zarządów ROD, przez okręgowe zarządy PZD a na Krajowej Radzie PZD kończąc – spoczywa ogromne zadanie. Przed wszystkimi strukturami PZD jeszcze wiele pracy, która winna przynieść korzyści w latach następnych ogrodom funkcjonującym w ramach PZD i działkowcom użytkującym w nich działki. Bowiem zależy PZD, aby zwiększyć realizację inwestycji i remontów w ROD. Zadbane i dobrze wyposażone ogrody działkowe winny stać się wizytówką nie tylko Związku, ale i wszystkich mieszkańców. Zadania podejmowane z inicjatywy zarządów ROD i przy współpracy z organami wyższymi PZD oraz pomocy finansowej pochodzącej ze środków unijnych i krajowych, zapewnią działkowcom wyższy standard przebywania na działkach, jak i umożliwią społeczności lokalnej korzystanie z uroków, jakie dają rodzinne ogrody działkowe.

 

 

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

ZOBACZPowrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio