Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Prawo

Krajowa Rada udziela porad prawnych - 12.05.2016

Do Krajowej Rady codziennie napływa bardzo wiele pytań zarówno od działkowców, jak i zarządów ROD. Są one zadawane w bardzo różnej formie, począwszy od tradycyjnych listów, poprzez kontakt mailowy oraz pytania telefoniczne, a także za pomocą portali społecznościowych takich jak Facebook. Zapytania dotyczą w głównej mierze przepisów ustawy o ROD, statutu PZD i regulaminu ROD, a w szczególności dzierżawy działkowej, przeniesienia praw do działki, zamiany działek w tym samym i innym ogrodzie oraz opłat z tym związanych, rozdzielenia członkostwa w PZD od prawa do działki, możliwości wspólnego nabywania prawa do działki przez konkubentów lub członków rodziny, postępowania osób bliskich w razie śmierci działkowca. Wiele z pytań dotyczy również m.in.: konfliktów sąsiedzkich, zagospodarowania i granic działek, budowy altany, możliwości wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, zasad usuwania drzew lub krzewów z działek, możliwości budowania grilli murowanych. Dzwoniący często pytają o obowiązki członków zarządu ROD i gospodarza. Pojawiają się też pytania dotyczące opłat ogrodowych, wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej i możliwości trzymania zwierząt na działce.

Wśród korespondencji wpływającej do Krajowej Rady PZD pytania natury prawnej kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej z roku na rok stanowią coraz większy odsetek rejestrowanych spraw. Ta forma uzyskania odpowiedzi zyskuje na popularności wśród działkowców i członków organów PZD, ponieważ jest to łatwa, szybka i bezpośrednia forma kontaktu z KR PZD.

Sprawy, które napływają listownie lub mailowo rozpatrywane są w kolejności wpływu. Rozpatrując je Krajowa Rada podejmuje działania w celu ich zbadania, wyjaśnienia i załatwienia. Na cześć z nich udziela odpowiedzi bezpośrednio, jednak większość spraw wymaga zbadania przez właściwy okręgowy zarząd PZD lub jego interwencji. W sprawach tego wymagających OZ przeprowadzają kontrolę w ogrodach, a wyniki i stanowiska, a także podejmowane decyzje przekazują interweniującym i Krajowej Radzie.

Aby odpowiadać na zapytania telefoniczne wprowadzono dyżur prawny, który pełnią prawnicy Krajowej Rady PZD w każdy piątek. Cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem ze strony działkowców. Cotygodniowy dyżur prawny pełnią w Krajowej Radzie PZD na zmianę 4 osoby, które są do tego odpowiednio przygotowane i posiadają szeroki zakres wiedzy w rozwiazywaniu różnego rodzaju problemów występujących w ROD. Dyżury odbywają się w każdy piątek od godziny 10:00 do godziny 15:00 pod specjalnie uruchomianym numerem telefonu (22 101-34-54). Dyżurujący specjaliści w razie otrzymania niepokojącego sygnału od jakiegoś działkowca, interweniują bezpośrednio we właściwym okręgowym zarządzie PZD.

W związku z tym, że do  Krajowej Rady napływa bardzo wiele pytań zarówno od indywidualnych działkowców, jak i zarządów ROD dotyczących różnego rodzaju zagadnień związanych z przepisami ustawy o ROD, statutu PZD i regulaminu ROD, jak również uchwał KR PZD i Prezydium KR zarówno pocztą tradycyjną, drogą mailową, jak i w postaci telefonicznych zapytań, uruchomiono nową zakładkę na stronie internetowej zatytułowaną „Działkowcy pytają”. Można ją znaleźć rozwijając w głównym panelu zakładkę Prawo. Jest to pewnego rodzaju baza wiedzy, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, które zostały zadane droga listową, mailową i telefoniczną, podczas dyżurów prawnych. Aby ułatwić wyszukanie konkretnej odpowiedzi pytania zostały podzielone na grupy tematyczne. Wśród nich znalazły się: członkostwo w PZD, przeniesienie prawa do działki, zagospodarowanie ROD, opłaty, walne zebrania i sprawy różne. Baza jest na bieżąco uzupełniana o kolejne pytania. Tworzeniem i opracowaniem zagadnień pojawiających się w zakładce zajmują się pracownicy Wydziału Prezydialnego.

Pytajcie, zamiast popełniać błędy, a my będziemy odpowiadać.

 

Sporządziła:

Wioletta Zaleska

Wydział Prezydialny

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio