Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wniosek działkowców z ROD "Pogodny" w Szczecinie do Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 29.04.2016


Szanowny Panie Prezydencie

Działając w imieniu i na rzecz użytkowników działek ogrodowych, którzy złożyli swoje podpisy w załączniku do niniejszego wniosku oraz zobligowani uchwałą podjętą podczas Walnego Zebrania członków ROD „Pogodny", składamy wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Derdowskiego 2". W szczególności wnioskujemy o zmianę przeznaczenia terenów elementarnych: Z.G. 5527. ZP i Z.G. 5532. ZP.

Obecnie są to tereny objęte Systemem Zieleni Miejskiej, na których zlokalizowano ogrody działkowe, które pragniemy utrzymać i unowocześniać, a w świetle zapisów planów zagospodarowania, przeznaczone do utworzenia na ich obszarze zieleni urządzonej w formie parkowej (arboretum).

Doceniamy wolę twórców Programu Rozwoju Terenów Zieleni i dotychczasowego planu zagospodarowania tych obszarów, zgadzamy się z założeniem, iż mieszkańcy okolicznych osiedli mają prawo do korzystania z terenów zielonych. W roku 2010, gdy zatwierdzono plan zagospodarowania przestrzennego przepisy regulujące funkcjonowanie ogrodów działkowych ograniczały możliwość otwierania ogrodów dla mieszkańców miasta nieposiadających prawa do działki, co mogło kolidować z interesem społecznym w zakresie dostępu do atrakcyjnych terenów spacerowych i rekreacyjnych położonych w granicach administracyjnych miast. Pragniemy jednak zwrócić uwagę Pana Prezydenta na zmiany zachodzące w ostatnich latach. Ustawa z dnia z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, daje stowarzyszeniom ogrodowym szerokie możliwości współpracy z właścicielem terenu, w tym przypadku Miastem Szczecin. Zapisy Art. 3 ustęp 10 wręcz obligują do tworzenia warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych. Natomiast zapisy Art. 27 ustęp 4 umożliwiają stowarzyszeniom ogrodowym oddanie działek w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej. Zmieniają się także potrzeby mieszkańców. Rośnie liczba młodych użytkowników działek, którzy w mniejszym stopniu wykorzystują je w celu uprawy warzyw, a częściej sadzą na nich drzewa oraz krzewy owocowe i ozdobne. Wielu działkowców urządza małe place zabaw dla dzieci. Ogrody są coraz częściej wykorzystywane jako miejsca spotkań, integrują mieszkańców okolicznych osiedli: Pogodno, Świerczewo, Gumieńce, niezależnie od ich wieku. W okresie jesiennym i zimowym coraz częściej pojawiają się prośby o udostępnienie świetlicy ogrodowej na miejsce spotkań rodzinnych, towarzyskich, itp. Ogrody działkowe od parków różni przede wszystkim forma organizacji przestrzeni. Pełnią jednak zbliżoną funkcję społeczną.

Szanowny Panie Prezydencie, mamy świadomość, iż władze miasta muszą brać pod uwagę w pierwszej kolejności inne inwestycje niż budowa arboretum, zwłaszcza, że w okolicy istnieją już tereny przeznaczone na rekreację: park wokół Jeziorka Słonecznego, park przy ulicy Przygodnej, park międzyosiedlowy przy ulicy Taczaka, które wymagają stałego wydatkowania środków finansowych miasta na ich utrzymanie. Dlatego proponujemy rozwiązanie, które pozwoli uniknąć kolejnych dużych wydatków obciążających finanse miasta. Zmiana funkcji terenów elementarnych Z.G. 5527 i Z.G. 5532 z „ZP" (zieleń urządzona) na „ZD" (ogrody działkowe) nie zmieni ich przeznaczenia w ramach Systemu Zieleni Miejskiej, umożliwi natomiast rewitalizację i unowocześnienie ogrodów, które współistniejąc z powstałymi w okolicy parkami stworzą duży, nowoczesny kompleks rekreacyjny. Nie odbędzie się to bez inwestycji samych działkowców. Potrzebujemy nowych wodociągów i linii energetycznych. Obecne są już bardzo wysłużone i borykamy się ze skutkami licznych awarii. Jeśli zaniechamy inwestycji, ogrodom grozi postępująca degradacja, a tym samym zaprzepaszczenie zachodzących, pozytywnych zmiany. Zanim jednak podejmiemy decyzję o gromadzeniu setek tysięcy złotych na te przedsięwzięcia, chcielibyśmy zyskać pewność gospodarowania na tych terenach. Z tych powodów wnioskujemy o zmianę przeznaczenia terenu. Ponadto, proponowana zmiana umożliwi stowarzyszeniu ubieganie się o dotacje na cele proekologiczne. Rozważamy oświetlenie alejek i wyposażenie ich w ławki, ustawienie na dachu świetlicy ogrodowej paneli słonecznych, zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu, a nawet możliwość skanalizowania terenu, co wiąże się z koniecznością wydatkowania środków finansowych obecnie przekraczających nasze możliwości.

Szersza współpraca z władzami miasta oraz samorządami osiedlowymi może skutkować także innymi przedsięwzięciami. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, aby aleje ogrodu uczynić ścieżkami edukacyjnymi i umożliwić korzystanie z nich dzieciom z okolicznych przedszkoli podczas spacerów. Istniejący budynek świetlicy wykorzystywać na cele konferencyjne lub szkoleniowe, które zaplanowano w obecnie istniejącym planie zagospodarowania. Możliwe są także inne działania, jak choćby przekazanie działek na cele społeczne, oświatowe, kulturalne. Chcemy podkreślić, iż nie zamykamy się na współpracę z władzami miasta i lokalną społecznością. Wierzymy, że ta współpraca przyniesie wymierne korzyści, przy kosztach relatywnie niewielkich w odniesieniu do kosztów budowy parku na terenach o łącznym obszarze 34 hektarów. Składamy niniejszy wniosek z nadzieją na jego pozytywne zaopiniowanie i wdrożenie proponowanych zmian umożliwiających dalsze funkcjonowanie ogrodów w nowoczesnej formie. Jesteśmy także do dyspozycji jeśli zaistnieje potrzeba szerszego omówienia zagadnienia lub udzielenia odpowiedzi na mogące się pojawić pytania.

 

Łączymy wyrazy szacunk

Działkowcy z ROD "Pogodny" w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.