Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady prawne.

Sąd Najwyższy rozstrzyga wątpliwości dotyczące art. 37 ustawy o ROD - 26.04.2016

W myśl przepisów ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej działkowcowi, który uporczywie nie przestrzega przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminu ROD. Powody wypowiedzenia wymienione są w art. 36 ustawy. Kolejny artykuł ustawy stanowi, że działkowiec nie godzący się z decyzją Zarządu ROD – może w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę – wytoczyć przed sądem powództwo o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie prawa do działki na poprzednich warunkach.

Na gruncie tego właśnie przepisu pojawiło się pytanie – czy wytoczenie przez działkowca powództwa zawiesza wykonanie uchwały o wypowiedzeniu, dopóki sprawy nie rozstrzygnie sąd? Jednym słowem, czy działkowiec do momentu prawomocnego orzeczenia sądu może w dalszym ciągu korzystać z działki? W praktyce pytanie to powodowało wiele wątpliwości.

W ostatnich dniach wątpliwości te zostały rozwiane. W dniu 7 kwietnia Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego III CZP 2/16 orzekł, iż cyt. „wniesienie przez działkowca - na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 ze zm.) – powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej nie ma wpływu na wygaśnięcie prawa do działki z upływem terminu wypowiedzenia.”

Orzeczenie to rozwiewa wszelkie wątpliwości, jakie pojawiły się w praktyce w związku z niniejszym zagadnieniem. Z upływem terminu wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej - działkowiec traci prawo do działki, nawet jeśli złożył powództwo w sądzie. Z chwilą upływu terminu wypowiedzenia do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy - dysponentem działki staje się Zarząd ROD.

 

Anna Ślusarczyk

Inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.