Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Wyrażamy sprzeciw wobec Pana próby ingerencji w zapisy naszej ustawy" - 21.04.2016

Szanowny Panie Rzeczniku. My działkowcy ROD im. Ludwika Waryńskiego w Szczecinie, zgromadzeni na zebraniu sprawozdawczym w dniu 2 kwietnia 2016 roku, po zapoznaniu się z Pana pismem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyrażamy zdecydowany sprzeciw do Pana próby ingerencji w zapisy naszej Ustawy o ROD z 13-12-2013 r.

W grudniu 2013 r. uchwalona została ustawa, która wzmacnia funkcje działki jako miejsca, które zaspokaja potrzeby rekreacyjne, nie służy do zamieszkiwania na stałe czy prowadzania na niej działalności gospodarczej. Ustawa wprowadziła definicję altany działkowej i wyłączyła z niej altany niestandardowe, niespełniające wymogów budowlanych. Nałożyła też na stowarzyszenia ogrodowe obowiązek zgłoszenia naruszania przepisów do właściwego organu administracji publicznej. Stwierdzenia takiego stanu rzeczy stanowi podstawę do rozwiązania umowy uprawniającej do korzystania z działki. I jest to ze strony naszego PZD realizacja zapisów ustawy.

Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich

zbyt łatwowiernie Pan poparł osoby łamiące prawo, by bezkarnie mogły przekształcać ogrody w osiedla mieszkaniowe. Mamy nadzieję, że Pan Rzecznik wycofa się z pomysłu podważenia zapisów ustawy z 2013 roku. Ustawa ta zabezpiecza i gwarantuje nam działkowcom dalsze rozwój i funkcjonowanie ogrodów działkowych.

 

Zebrani działkowcy pozdrawiają Pana RPO, i liczą, że Pan pomoże nam działkowcom w zdobywaniu środków na tworzenie nowej infrastruktury w ogrodach. Mamy długofalowy program działania - na rzecz aktywizacji osób starszych - nowe formy różnych działań dla Seniora, które mogą scementować rodzinę działkową i dopomóc społeczeństwu lokalnemu.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio