Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Składamy zdecydowany sprzeciw do Pana próby podważania zapisów naszej ustawy o ROD" - 06.04.2016


Szanowny Panie Rzeczniku 

My działkowcy z ROD im. „MIEJSKI” w Pyrzycach, zgromadzeni na zebraniu sprawozdawczym, w dniu 5 kwietnia 2016 roku, po zapoznaniu się z treścią Pana pisma do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, składamy zdecydowany sprzeciw do Pana próby podważania zapisów naszej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 r. Działka w ROD ma zaspokajać potrzeby rekreacyjne i nie może służyć do zamieszkiwania.

Ustawa ogrodowa nałożyła też na Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców obowiązek zgłaszania naruszenia przepisów do właściwego organu administracji publicznej. I zapis tej ustawy jest realizowany przez ROD w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami.

Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich

Zwracamy się do Pana z prośbą o interwencję w sprawie nierównego traktowania podmiotów uprawnionych do korzystania z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Ze wsparcia na zakup i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii wg wytycznych mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki samorządu terytorialnego. Odmawia się korzystania z pomocy finansowej w ramach programu „Prosument" dla Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców. To jest dyskryminacja.

Dla przykładu podajemy, że też nie możemy skorzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego:

  • RPO 3.3   poprawa stanu środowiska miejskiego,
  • RPO 3.5 wsparcie rozwoju sieci wodociągowych RPO 3.6 wsparcie systemu oczyszczania ścieków

Rodzinne Ogrody Działkowe pełnią ważne funkcje społeczne, edukacyjne, ochrony środowiska, a także na odcinku przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Mowa ustawa o ROD zobowiązuje PZD, do przygotowania ogrodów działkowych w infrastrukturę ogrodową w takim stopniu, by ogrody mogły być otwarte i żeby dodatkowo mogła korzystać z zieleni ogrodów społeczność lokalna. Praktycznie odcina się PZD z korzystania z Funduszy Europejskich.

Taki sposób programu „PROSUMENT" tj. producent i konsument własnej energii ma dużo zalet. Zwiększa udział OZE w woluminie produkcji energii elektrycznej, zmniejsza emisję dwutlenku węgla, zmniejsza obciążenie linii przesyłowych, rozwija rynek i tworzy nowe miejsca pracy przy produkcji I montażu instalacji oraz zmniejsza zagrożenie wynikające z braku prądu. Te działania mają znaczenie strategiczne i ekonomiczne dla funkcjonowania ROD.

Interesują nas działania wpisujące się w obszary ochrony środowiska w szerokim zakresie rozumianym jako ekologia. Rozwój infrastruktury służącej do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na potrzeby indywidualne wszystkich użytkowników danego ogrodu. Rozwój infrastruktury na terenach wspólnych - zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni, budowy alejek, oświetlenia terenu ROD, instalacje elektryczne i wodne, kanalizacyjne, placów zabaw- otworzenie części wspólnej ogrodów dla osób zamieszkałych otaczające tereny. Organizacje imprez integracyjnych na terenach wspólnych z władzami samorządowymi, prowadzenie lekcji ekologicznych dla dzieci i młodzieży.

Panie RZECZNIKU

Działkowcy liczą, że Pan pomoże nam działkowcom w zdobywaniu środków na tworzenie nowej infrastruktury w ogrodach. Mamy długofalowy program działania - na rzecz aktywizacji osób starszych -Seniora, tworzenie uniwersytetu trzeciego wieku, biblioteki, sport i rehabilitacja. Z góry dziękujemy.

Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczego

ROD „Miejski" Pyrzyce


05-04-2016

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio