Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Tzw. małe granty, czyli pomysł na sfinansowanie ogrodowej imprezy - 01.04.2016

W palecie źródeł finansowania ogrodowych uroczystości i imprez dla działkowców i lokalnej społeczności m.in. możemy znaleźć tzw. małe granty, które pozyskuje się z budżetu miasta lub dzielnicy. Kwota finansowania lub dofinansowania może wynieść nawet 10 tys. zł. Z tej opcji postanowiły już skorzystać dwa poznańskie ogrody.

Na czym polegają tzw. małe granty?

Na wniosek organizacji pozarządowej, jaką jest PZD, miasto może zlecić realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu. Możliwość tą wykorzystał OZ w Poznaniu, który wystąpił o grant na organizację pikniku senioralnego  w ROD im. H. Dąbrowskiego w Poznaniu.

Prezes OZ w Poznaniu przyznaje, że tzw. małe granty to doskonały sposób na pozyskanie pieniędzy na ogrodowe imprezy. - Jeżeli prowadzimy działalność w sferze kulturowej i wzbudzimy zainteresowanie środowiska władz miejskich, to miasto chętnie wspomoże te działania.

OZ w Poznaniu nie poprzestaje na jednym wniosku. Planuje także ubieganie się o dofinansowanie na organizację III spotkania kulturalnego w ROD im. Ks. Przyłuskiego w Poznaniu.

Dlaczego warto?

Zaletą małego grantu jest to, że organizacja nie musi dostosowywać się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu o konkursach dotacyjnych, gdyż dotacje te mogą być przyznane niezależnie od konkursów. Należy jednak pamiętać, że możliwość ubiegania się o tzw. małe granty nie jest dostępna w każdym mieście.

Co można sfinansować?

Ze środków pozyskanych w ramach tzw. małych grantów można sfinansować wszelkie działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, m.in. organizację imprez rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i seniorów. Mogą być to również działania skierowane do seniorów, które służą poprawie ich stanu fizycznego i psychicznego. Są to m.in. warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczna, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizacja różnorodnych form wypoczynku. W ramach grantu można też sfinansować działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Tzw. małe granty mogą być także źródłem finansowania wydarzeń o charakterze kulturalnym i historycznym. Należy przez to rozumieć m.in. wydarzenia upamiętniające oraz kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochronę i popularyzowanie tradycji kulturowych miasta i jego mieszkańców, jak również działania z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Jakie należy spełniać warunki?

Maksymalna kwota dofinansowania lub finansowania w ramach tzw. małego grantu wynosi 10 tys. zł. Czas realizacja zadania, które jest pokrywane z jego środków, nie może przekroczyć 90 dni i musi być ono zrealizowane w ciągu jednego roku kalendarzowego, a nie na jego przełomie. Co ważne, łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł w danym roku kalendarzowym.

Składanie i rozpatrzenie oferty

Oferta (wniosek) realizacji zadania publicznego powinna zostać przygotowana na specjalnym, ściśle określonym w przepisach, druku. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z KRS (albo wydruk tej informacji, którą bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości), innego rejestru lub ewidencji oraz w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

Następnie w ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta lub dzielnicy, jest ona upubliczniana, czyli zamieszczana na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej  i w Biuletynie Informacji Publicznej. W ciągu tych 7 dni każdy może zgłosić do niej uwagi. Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

Jakie informacje należy podać w ofercie?

Podczas wypełnienia oferty trzeba podać szereg informacji o oferencie i projekcie, który chcemy zrealizować. Wśród nich:

  • Dane oferenta (w tym nr KRS PZD);
  • Informacje o sposobie reprezentacji oferenta wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;
  • Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji:
  • charakterystyka, opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania wraz z opisem przyczyn i skutków, opis grup adresatów zadania, uzasadnienie zadania ze wskazaniem w jaki sposób dofinansowanie przyczyni się do podwyższenia standardu realizacji zadania, informacja czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na realizację zadania publicznego, zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób jego realizacji, miejsce realizacji zadania, opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania, harmonogram, zakładane rezultaty realizacji zadania;
  • Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego:
  • Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów, przewidywane źródła finansowania zadania publicznego, finansowe środki z innych źródeł publicznych.
  • Inne wybrane informacje dot. zadania.

Upoważnienie dla zarządów ROD

O środki finansowe dla ROD, w tym tzw. małe granty, samodzielnie mogą występować zarządy ROD o ile uzyskają odpowiednie pełnomocnictwa. Kwestię tę uregulowało Prezydium KR PZD 29 grudnia 2015 r. w uchwale nr 364/2015 dotyczącej reprezentowania PZD przy czynnościach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowania działań podejmowanych w ROD ze środków publicznych (zobacz uchwałę).

Pełnomocnictwa udziela KR na rzecz OZ, a OZ udziela na rzecz zarządu ROD.

Członek zarządu ROD, któremu zostało udzielone pełnomocnictwo przyjmuje na siebie odpowiedzialność za pozyskanie środków finansowych, wykorzystanie ich zgodnie z założonym celem oraz rozliczenie. To wyjaśnia również ścisłą współpracę i nadzór okręgu nad całym procesem pozyskiwania i rozliczania środków. Należy podkreślić, że zarządy ROD podczas całego procesu pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania pozyskanych środków mogą liczyć na wsparcie ze strony okręgów. Okręg sprawuje także pieczę nad pełnomocnictwami.

Uwaga! Pełnomocnictwa dla zarządów ROD, o których mowa dotyczą ubiegania się nie tylko o tzw. małe granty, ale także o środki unijne, krajowe i lokalne.

Warto wiedzieć

Tzw. małe granty to świetna forma na sfinansowanie kuturalno – sportowych działań w ogrodzie skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów. Nie każde miasto oferuje jednak taką możliwość. Dlatego należy dowiedzieć się czy dana jednostka (biuro, wydział) w ogóle przewidziała w swoim budżecie finansowanie zadań w trybie małego grantu, gdyż nie jest on obowiązkowy. Może się również zdarzyć, że limit środków przeznaczonych na ten cel został już wyczerpany. Taką informację można uzyskać z urzędu np. telefonicznie.

W zależności od miasta zasady, na których można ubiegać się o granty mogą się różnić. Dlatego należy sprawdzić lokalne przepisy w tym zakresie. Przykładowo w Warszawie obowiązuje zasada, że projekt finansowany lub dofinansowywany w ramach małego grantu musi być samodzielny i nie może stanowić części większego zadania. W innych samorządach stosowane są inne ograniczenia, np. dotyczące zakresu projektu (nie może pokrywać się z tymi zadaniami, na które ogłaszane są konkursy) lub terminu (aplikować o mały grant można tylko wtedy, gdy nie ma ogłoszonego żadnego konkursu). Informacje te są zazwyczaj dostępne ma stronach internetowych urzędów.

Zachęcamy do aplikowania!

AD

 

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio