Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku do Rzecznika Praw Obywatelskich - 31.03.2016


Gdańsk, dnia 30.03.2016r.

Szanowny Pan

dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Warszawa

 

Szanowny Panie!

Z Gdańska, miasta symbolu solidarnościowego ruchu, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD demokratycznie wybrani przez członków Związku, przedstawiają stanowisko w sprawie nieuzasadnionego ataku Rzecznika Praw Obywatelskich na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku a w konsekwencji na nas działkowców.

Zastanawiającym jest, dlaczego przed wysłaniem swoich wystąpień do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zapoznał się Pan z zapisami Ustawy o ROD z 2013 roku? Wówczas wiedziałby, że w tej ustawie jak i w poprzednich zawsze istniały zapisy o zakazie zamieszkiwania na działkach!

Zawsze też istniały zapisy o parametrach budowanych altan działkowych i każdy działkowiec je znał.

Nikt z nas nie rozumie tego ataku posiłkując się do tego sugestiami osób, które przez wiele lat łamały prawo związkowe i Prawo Budowlane budując ponadnormatywne budowle. Czyżby ich zdanie było dla Pana Rzecznika więcej warte?

Stanowisko RPO podważa tak cenioną przez nas zasadę samorządności, niezależności i samodzielności środowiska działkowego, na której oparta jest również działalność wielu innych organizacji i stowarzyszeń w Polsce i zagranicą. Nasze wręcz zdumienie budzi fakt, iż zdaje się tego nie dostrzegać doktor prawa.

Na terenie ogrodów działkowych działkowcy wraz z członkami swych rodzin znajdują możliwość rekreacji i wypoczynku po trudach dnia codziennego a także zasilania skromnych domowych budżetów poprzez uprawę warzyw i owoców.

Szanowny Panie!

Ponadnormatywne budowle, które przecież nie są altanami działkowymi, umożliwiające zamieszkiwanie są samowolami budowlanymi. Ich pobudowanie na działce nie wynika z biedy czy trudnej sytuacji życiowej, lecz z faktu, że taka budowla nie jest obciążona podatkiem a ponadto to ogół działkowców składa się na pokrywanie kosztów stałego pobytu tych uciążliwych lokatorów w ogrodzie.

Szkoda, że Pan Rzecznik nie dostrzega tej „oczywistej oczywistości” a jedynie daje posłuch osobom łamiącym prawo.

Nie rozumiemy, bo trudno to pojąć, tej obrony osób zamieszkujących działki, bo poprzez sposób użytej argumentacji wprost legitymizuje Pan zaniechania samorządowych władz miast i gmin, które zamiast inwestować w budownictwo socjalne kieruje osoby do zamieszkiwania na działkach nadając adres meldunkowy.

Pragniemy przypomnieć, że obywatelska inicjatywa działkowców w wyniku, której uchwalono Ustawę o ROD z 2013 roku oraz zdefiniowano pojęcie altany działkowej pozwoliły naszej organizacji przeciwdziałać łamaniu prawa związkowego i prawa powszechnie obowiązującego.

Ochrona praw działkowców z prawdziwego zdarzenia zagwarantowana w nowej ustawie o ROD oraz istnienie silnej organizacji reprezentującej nasze prawdziwe interesy, jaką jest Polski Związek Działkowców, szczególnie istotna jest dla nas działkowców, pełnoprawnych Obywateli.

Szanowny Panie!

Postępowanie każdego przedstawiciela władzy publicznej musi być rzetelne i zgodne z pełnioną funkcją w demokratycznym państwie prawa.

Dochodzimy do smutnego wniosku, że kolejny Rzecznik Praw Obywatelskich zamiast zbadać problem zamieszkiwania w naszych ogrodach dąży do rozbicia największego, legalnie działającego w Polsce związku działkowców, które od lat staje w obronie interesów ludzi niezamożnych, grup naszego społeczeństwa, której praca na działce zastępuje zagraniczne wczasy, kolonie dla dzieci czy opiekę socjalną, którą nie zadawalająco realizuje praworządne państwo.

Pytamy się wobec tego, czy takie traktowanie naszej społeczności przez organ władzy publicznej jest właściwą drogą do budowania społeczeństwa obywatelskiego!

Pozwalamy sobie przytoczyć cytat z preambuły Konstytucji RP „Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.”

Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną, niestety w dzisiejszych czasach najszybszą i najpewniejszą, przesyłamy także do:

  • Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka,
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej,
  • Poseł na Sejm RP Pani Krystyny Sibińskiej, aby w przyszłości składając interpelacje bardziej rozpoznawała problem i pamiętała, że była współautorem ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku

oraz przekazujemy do wiadomości:

  • Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,
  • Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Marii Fojt,
  • Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Pana Czesława Smoczyńskiego.

 

         Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku

      Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

 

Przewodniczący                  Bogusław Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego         Elżbieta Senecka

Z-ca Przewodniczącego         Marianna Krawczyk

Sekretarz                        Sabina Chinalska

Członkowie: Stefan Gross, Andrzej Jancz, Jadwiga Lewandowska, Piotr Mikituła, Łukasz Prażnowski, Jolanta Rutkowska, Jan Suprunowicz


ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.