Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie OZ Toruńsko - Włocławskiego - 30.03.2016

W dniu 23 marca 2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD, w którym wzięło udział 25 członków OZ PZD oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – p. Janusz Pączkowski.

Na wstępie Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski omówił problem ponadnormatywnego budownictwa i zamieszkiwania w ogrodach działkowych w kontekście wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej oraz złożonej przez p. Poseł Krystynę Sibińską interpelacji. W tej sprawie Krajowa Rada PZD wystosowała list otwarty, w którym podkreślono bezzasadność wystąpień przeciwko obowiązującej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013 r. i zawartych w niej regulacji dotyczących zakazu zamieszkiwania na terenach ogrodów działkowych. W swoim wystąpieniu Prezes OZ podkreślił również fakt, iż problem zapewnienia mieszkań socjalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej należy do zadań gmin i nie może być rozwiązywany kosztem działkowców. Należy również wyraźnie rozgraniczyć przypadki bezdomności czy trudnej sytuacji życiowej od celowego łamania prawa, aby tanim kosztem realizować własne potrzeby mieszkaniowe na terenach ROD. Prezes OZ PZD przedstawił stopień naruszeń prawa w tej mierze w naszym okręgu, a także zaproponował przyjęcie stanowiska „W sprawie zamieszkiwania na działkach i budowy ponadnormatywnych altan działkowych”.

W dalszej części omówiony został opracowany przez Krajową Radę PZD – Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD, który zakłada przede wszystkim „otwarcie” się ogrodów działkowych na społeczność lokalną oraz podnoszenie standardów infrastruktury ogólnej w oparciu o środki finansowe pochodzące z dotacji zewnętrznych – w tym z programów unijnych. Członkowie OZ zajęli się także tematem wolnych terenów i działek, czyli takich obszarów, które nie zostały nigdy zagospodarowane jako ogród działkowy i mogłyby zostać oddane do gmin. Następnie przyjęto poprawiony Regulamin Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego, określający tryb pracy OZ PZD. Regulamin zostanie przekazany do Krajowej Rady PZD celem akceptacji.

Najważniejszą częścią obrad była jednak część sprawozdawcza za 2015 rok tj. zatwierdzenie sprawozdania z działalności OZ PZD, zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Kolejnym krokiem było przyjęcie planu pracy i preliminarza finansowego na 2016 rok. Dokumenty finansowe zostały pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Stwierdzono, że gospodarka finansowa Okręgowego Zarządu jest prowadzona prawidłowo i oszczędnie, a rok 2015 zamknięto z wynikiem dodatnim.

Z okazji Świąt Wielkanocnych Prezes OZ PZD złożył wszystkim życzenia, a uczestnicy podzielili się tradycyjnym jajkiem.
 
Opracowała:
Anna Bołądź – Kierownik biura OZ PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.