Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Powinien Pan wspierać egzekwowanie przyjętego prawa, a nie je kwestionować" - 29.03.2016


Bytom, dn. 09.03.2016 r.


Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Adam Bodnar


Szanowny Panie Rzeczniku

Prezesi ogrodów działkowych w Bytomiu uczestniczący w zebraniu w Delegaturze Bytomskiej w dniu 09.03.2016 r. ze zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęli Pańskie wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w których ustosunkowuje się Pan do regulacji prawnych zamieszkiwania i samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

Przypominamy Panu, że obowiązująca obecnie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych jest aktem prawnych, jednych z niewielu uchwalonych przez Sejm RP w wyniku inicjatywy ustawodawczej obywateli. Rozwiązania przyjęte w tej ustawie cieszą się olbrzymim poparciem społecznym.

Dlatego uważamy, że powinien Pan wspierać nasze inicjatywy i egzekwowanie przyjętego prawa, a nie je kwestionować, a w przyszłości traktować PZD jako partnera i nie pomijać zasięgania opinii od naszej organizacji. Mamy nadzieję, że w przyszłości państwa działania będą oparte o nasze opinie i konsultacje, co powinno stanowić fundamentalną zasadę.

Uważamy za rzecz niedopuszczalną, aby autorytet urzędu RPO został podważony przez angażowanie się w działania skierowane przeciwko tej ustawie przyjętej dzięki ogromnemu zaangażowaniu obywateli. Tego typu działania traktujemy jako kolejną próbę rozbicia i ingerowania w nasze środowisko.

Przytłaczająca większość działkowców poparła pozostanie w strukturach PZD co należy traktować i uszanować jako przejaw jedności w PZD i udzielenie nam mandatu reprezentowania naszej organizacji.


Z poważaniem

W imieniu Delgatury Rejonowej w Bytomiu

Kierownik Delegatury

Jan Radoła

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.