Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie działkowców z władzami miasta Częstochowy - 25.03.2016

W  dniu  22  marca  2016  roku  z  inicjatywy  Okręgowego  Zarządu  i  Radnego  Dariusza  Kapinosa  odbyło  się  spotkanie  władz  miasta    z  aktywem  rodzinnych  ogrodów  działkowych  Częstochowy.  W  spotkaniu  uczestniczył  Prezydent   Krzysztof  Matyjaszczyk,  Przewodniczący  Rady  Miasta  Zdzisław  Wolski  oraz  naczelnicy  wydziałów  Mienia,  Kultury,  Funduszy  Europejskich,  Infrastruktury, Ochrony  Środowiska  oraz  Zarządu  Dróg. W  spotkaniu  uczestniczył  Prezes  i  Dyrektor  Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego.

Częstochowskie  ogrody  reprezentowali  Prezesi  z  Andrzejem  Wosikiem  na  czele.  W  spotkaniu  uczestniczyło  45  członków  władz  częstochowskich  ogrodów.

Prezydent  Częstochowy  Krzysztof Matyjaszczyk  przedstawił  na  wstępie  rozwój  miasta  Częstochowy   oraz  jego  osiągnięcia  w  ostatnim  okresie.  Zwrócił  szczególna  uwagę  na  opracowanie  planów  zagospodarowania  przestrzennego  dla  45 %  miasta,  promocję  przedsiębiorczości, budowę  specjalnych   stref  ekonomicznych,  działalność  w  dziedzinie  ochrony  zdrowia,  sportu  oraz  edukacji. Prezydent  Częstochowy  poinformował,  że  powiat  częstochowski  otrzymał  na  najbliższe  lata  104  miliony  euro  na  rozwój.

W  swoim  wystąpieniu  dużo  miejsca  poświęcił  działaniom  Urzędu   dotyczących  rozwojowi  ogrodów  działkowych. Poinformował  o  pracach  urzędu  nad  regulacją  stanów  prawnych  dla  ogrodów,  które  nie  miały  uregulowanych  spraw  własnościowych.  Jest  to  nie  tylko  zadanie  trudne,  ale  i  kosztowne.  Podkreślił  dobrą  dotychczasową  współpracę  z  władzami  Związku.

Przewodniczący  Rady  Miasta  Zdzisław  Wolski  w  swoim  wystąpieniu  omówił  działania  Rady  Miasta  i  Urzędu  na rzecz  ogrodów  działkowych  i  ich  obrony,  kiedy  to  było  niezbędne.  Zapewnił  o  dobrych  kontaktach  kierownictwa  Związku  z  władzami  Miasta  i  Radą.  

Wśród  nich  należy  wymienić  troskę  o  dalszą  realizację  ustawy  w  sprawie  regulowania  stanów  prawnych  ogrodów,  realizacji  przez  Urząd  zadań  określonych  w  ustawi  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  dotyczących  doprowadzenia  do  ogrodów  dróg  dojazdowych,  chodników  i  parkingów  i  związanych  z  tym  oświetleń  ulic  oraz  zapewnieniem  komunikacji  miejskiej  dla  potrzeb  ogrodów.  Z  realizacją  tych  zadań  wiąże  się  art.  17  ustawy,  który  daje  możliwość  ogrodom  ubiegania  się  o  dotacje  celowe  na  utrzymanie  infrastruktury  ogrodowej.  Okręg  zbilansował  wstępnie  potrzeby  ogrodów  w  tym  zakresie,  które  zamykają  się  kwotą  blisko  2.000.000,00  zł.   Związek  przedstawi  plan  zadań  po  kampanii  sprawozdawczej  w  ogrodach,  na  których  zostaną  przyjęte  w  tym  zakresie  stosowne  uchwały.  Związek i  rodzinne  ogrody  działkowe  oczekują  od  Urzędu  wsparcia  i  pomocy  w  pozyskiwaniu  dodatkowych  środków  np.  z  Funduszy  Unijnych,  WFOS  lub  innych  programów  lokalnych.  Ważnymi  sprawami  dla  ogrodów  jest  problem wywozy  odpadów  komunalnych  i  zielonych,  oraz  wycinka  drzew  z  terenów  ROD  i  terenów  wokół  ogrodów. Kończąc  swoje  wystąpienie    Adam  Więcławik  wspomniał  o  jubileuszu  35-lecia  PZD  i  przygotowaniach  do  obchodów  Dni  Działkowca  w ramach  Dni  Częstochowy.

Prezydent  zabierając  głos  potwierdził  pełną  realizację  zapisów  art.  76  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  regulujących  stan  prawny  ogrodów,  zabezpieczenie  poprawy  dojazdów  do  ogrodów, możliwość korzystania  przez  rod  z  programów  lokalnych  oraz  potwierdził  możliwość  pozyskania  przez  ogrody  dotacji na  utrzymanie  infrastruktury.  Jednak  będzie  to  uzależnione  od  decyzji  radnych.  Zgodnie z  zapisami  ustawy  dotacje  będą  udzielane  dla  OZ  na  konkretne  projekty  ogrodów.  Prezydent  stwierdził,  że  włączenie  Dni  Działkowca  do  obchodów  Dni  Częstochowy  pozwoli  na  organizacje  tego święta  na  dobry  poziomie.

W  dyskusji  głos  zabrało  6  dyskutantów,  którzy  odnieśli  się  do  spraw  dróg  dojazdowych,  oraz  problemu  wywozu  odpadów  komunalnych  i  zielonych  z  terenów  rodzinnych  ogrodów  działkowych  i  potrzeb  utrzymania  infrastruktury  ogrodowej.

Obecni  na spotkaniu  Naczelnicy  Wydziałów  odnieśli,, się  do  poruszanych  spraw  w  dyskusji  i  potwierdzili  dobrą  wolę  realizacji  postulatów  działkowców.  Zapewnili  o  dalszej  dobrej  współpracy  z działkowcami  przy  realizacji  ich  zadań.

Na  zakończenie  spotkania  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  podsumował  dyskusję  oraz  podziękował  Prezydentowi  oraz  Przewodniczącemu  Rady  Miasta  za  umożliwienie  działkowcom  przedstawienia  swoich  potrzeb  na  takim  forum.  Prezes  Okręgu  podkreślił,  że  współpraca  z  urzędem  Miasta  i  jego  zarządem  w  jego  ocenie  jest  dobra  i  służy  dalszemu,  dobremu  rozwojowi  ogrodów  działkowych. Podziękowania  skierował  do  współorganizatora  spotkania  tj.  radnego  Dariusza  Kapinosa,  który  doprowadził  do  tak  licznego  udziału  osób  decyzyjnych  w  Urzędzie.    Pokazując  problem  utrzymania  infrastruktury  ogrodowej  liczymy  na  wsparcie  naszych  działań  ze strony  samorządu.  Kończąc  wystąpienie  Prezes  Okręgu  Andrzej   Wosik  stwierdził,  że    dzisiejsze  spotkanie  spełniło  swoją  rolę,  a  przy  zadeklarowanej  współpracy  Urzędu  działkowcy  będą  mogli  realizować swoje  zadania  nakreślone  ustawą  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  

Na  zakończenie  spotkania  Prezydent,  Przewodniczący  Rady  Miasta  oraz  Prezes  Okręgu złożyli  uczestnikom  życzenia  świąteczne.

Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.