Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

IV posiedzenie OZ Łódzkiego - 24.03.2016

W dniu 7 marca br. w Łodzi miało miejsce już IV w tej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, które poświęcone zostało w głównej mierze dokonaniu oceny działalności merytorycznej i finansowej Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD za 2015 rok oraz  przyjęciu planu pracy i preliminarza finansowego na 2016 rok.

Obradom przewodniczyła Pani Izabela Ożegalska - Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego.

W swoim wystąpieniu zwróciła, uwagę na miniony rok jako rok sprawozdawczo-wyborczy we wszystkich szczeblach organów PZD i czas wytężonej pracy w każdej jednostce organizacyjnej Związku i jej organach statutowych. Wiele wysiłku, pracy i determinacji włożono w przygotowanie obrad X Okręgowego Zjazdu  Łódzkiego Delegatów PZD. Tym licznym i trudnym obowiązkom i zadaniom, dzięki wzajemnemu wsparciu i współpracy oraz zaangażowaniu wszystkich organów PZD Okręgu Łódzkiego udało się sprostać. Niezależnie od tych wydarzeń realizowano zadania statutowe i zapisane w planie pracy na rok 2015. Podczas pięciu posiedzeń Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD podjęto 17 uchwał, 6 stanowisk oraz wystosowano 3 listy. Natomiast Prezydium OZŁ PZD obradowało 16 razy i podjęło 115 uchwał i 3 stanowiska i wydało 1 opinię (dot. projektu Regulaminu ROD).

Pani Prezes przedstawiając propozycję planu pracy i działania Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD  na 2016r. odniosła się również do spraw i zagadnień z jakimi obecnie przyszło się zmagać działkowcom i Polskiemu Związkowi Działkowców. Jedną z nich i aktualnie najważniejszą jest nie dopuszczenie do zmian w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych wywalczonej przez działkowców i powstałej z ich obywatelskiej inicjatywy oraz  zachowanie ogrodów działkowych w strukturach Związku.

Członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego otrzymali pisemne 29 stronicowe sprawozdanie z działalności Okręgu w 2015 roku jak również projekt planu pracy na rok 2016.  

Sprawozdanie z działalności Finansowej Okręgu Łódzkiego za 2015rok przedstawione i omówione zostało przez Główną Księgową., która  zaprezentowała również preliminarz finansowy na rok 2016r.  Podkreśliła i zwróciła uwagę, że polityka finansowa Okręgu Łódzkiego prowadzona i realizowana jest zgodnie z przepisami prawa w zakresie ROD jak i powszechnie obowiązującego oraz zasadami rachunkowości. Działania podejmowane są w sposób racjonalny i oszczędny, z pożytkiem dla działkowców, ogrodów i Związku.

Wyniki kontroli działalności finansowej Okręgu Łódzkiego za miniony rok przedstawiła Pani Jadwiga Drzewiecka - przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, która złożyła wniosek o przyjęcie przez uczestników obrad sprawozdania finansowego za 2015 rok i preliminarzy finansowych na 2016 rok.

Podczas posiedzenia dużo uwagi poświęcono tematyce budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD. Kwestia ta była już  wielokrotnie przedmiotem badania i wydawania uchwał Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady PZD jak również przedmiotem analiz w Okręgu Łódzkim. W dniu 23 listopada 2015r. na  III posiedzeniu Okręgowego Zarządu Łódzkiego  przyjęto stanowisko, w którym jednoznacznie stwierdzono, że budowa altan przekraczających dopuszczalne wymiary określone ustawą o ROD, prawem budowlanym i przepisami związkowymi stanowi rażące naruszenie przepisów prawa  i jest samowolą budowlaną. Mimo, że w ogrodach Okręgu Łódzkiego problem ten jest marginalny to jednak w skali kraju jest on coraz bardziej widoczny i niebezpieczny do ogrodów działkowych. Wywołany ponownie został wystąpieniem działaczy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów oraz Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Forsycja” w Poznaniu (użytkujących działki na terenie ROD im. Marcinkowskiego)do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym żalą się na zintensyfikowane działania PZD w sprawie osób zamieszkujących na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, jednocześnie odwracają uwagę od tego, że jawnie łamią prawo. Aktywność tych „pseudodziałkowców” nie skończyła się tylko na liście do Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcąc zwrócić na siebie  jeszcze większą uwagę zorganizowali w Poznaniu pikietę, podczas której wyrażali swoje wielkie oburzenie i niezadowolenie z działań podejmowanych przez PZD w wyniku,  których zabrania się im pełnienia funkcji w ogrodowych organach PZD oraz pozbawia członkostwa w Związku, a nawet prawa do działki. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich - Pan Adam Bodnar w reakcji na otrzymany list wystąpił do  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Infrastruktury i  Budownictwa o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do rozwiązania kwestii zamieszkiwania i samowoli budowlanych na terenie ROD. Na co działkowcy i działacze rodzinnych ogrodów działkowych z całej Polski zareagowali oburzeniem i dezaprobatą.

Kolejnym niezmiernie ważnym i istotnym zagadnieniem, który został poruszony na  Plenarnym posiedzeniu była sprawa regulacji stanów prawnych gruntów ROD. Okręgowy zarząd Łódzki PZD, w trybie art. 76 ustawy o ROD złożył wnioski w stosunku do 77 ROD o pow. 422,6729 ha i liczbie 10 628 działek rodzinnych. W zakresie 47 ogrodów wszczęte zostały postępowania administracyjne, a w stosunku do 8 ogrodów organy administracyjne wydały stosowne decyzje potwierdzające tytuł prawny do gruntów w postaci użytkowania. Ponadto w odniesieniu do 5 ROD uzyskano również wpis prawa użytkowania w księgach wieczystych. Organy administracji państwowej i samorządowej nie wydały żadnej decyzji  odmawiającej ustanowienie na rzecz PZD prawa użytkowania oraz o likwidacji ogrodu działkowego. Działania Okręgu Łódzkiego w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów pod ROD będą w dalszym ciągu kontynuowane.

Po rzeczowej i wielowątkowej dyskusji Okręgowy Zarząd Łódzki PZD uchwałami zatwierdził przedstawione sprawozdania z działalności w 2015 roku oraz plan pracy i preliminarz finansowy na rok bieżący. Przyjął uchwałę w sprawie realizacji art. 76 ustawy o ROD. Także podjął uchwałę Nr 6/IV/2016 w sprawie podwyższonej opłaty ogrodowej w roku nabycia działki, w podstawie prawnej  której odwołał się do przepisów zarejestrowanego statutu PZD oraz wprowadził dla zarządów ROD obowiązek przekazywania Okręgowi Łódzkiemu przynależnej części tej opłaty w terminie dwóch tygodni od uiszczenia jej przez nowego działkowca. Opłata ta, jak w roku ubiegłym  ustalona została na kwotę 200,00 zł.     W sprawach organizacyjnych  podjęto uchwałę stwierdzającą wygaśniecie mandatu członka Okręgowego Zarządu , w związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji.  

Ponadto Okręgowy Zarząd Łódzki w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich wyraził swoje niezadowolenie  i zaniepokojenie postawą i stanowiskiem Rzecznika, który to  kosztem działkowców i Polskiego Związku Działkowców próbuje rozwiązywać problemy mieszkaniowe obywateli. Działki i ogrody nie są lekarstwem na kłopoty i problemy obywateli, a ogrodnictwo działkowe ma jedynie służyć  zaspokojeniu wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczności lokalnych. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD uważa, że zjawiska budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach są nie tylko niezgodne z prawem, ale i niedopuszczalne i godzące w wizerunek ogrodów działkowych i samych działkowców, którzy przez lata budowali i kształtowali je jako miejsca wypoczynku, rekreacji i realizacji swoich pasji ogrodniczych. List został imiennie podpisany przez członków OZŁ PZD.

Anna Nowakowska 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio