Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu - 21.03.2016

12 marca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu. Prezes Zarządu Elżbieta Rożnowska powitała zaproszonych Działkowców i Gości : Prezesa OZ PZD w Pile Mariana Praczyka, Wicestarostę Powiatu Wągrowieckiego Michała Piechockiego, Burmistrza Miasta Wągrowca Krzysztofa Poszwę, Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu mł. insp. Magdalenę Sławińską, Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Piotra Kossmanna, Przedstawiciela ROD „Nad Nielbą” Zofię Sobecką.

Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad Prezes zwróciła się do zebranych o wybór Przewodniczącego Zebrania. W głosowaniu zebrani członkowie ROD powierzyli tę funkcję Panu Lechowi Plucińskiemu. Porządek zebrania przedstawiony przez Przewodniczącego został odczytany uczestniczącym członkom Zebrania. Po jego przyjęciu w głosowaniu przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów zatwierdzonego porządku obrad.

Zarząd ROD przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok. Komisja Rewizyjna ROD złożyła sprawozdanie z działalności w 2015 roku. Dokonała również pozytywnej oceny działalności statutowej i finansowej ROD. Postawiła wniosek do walnego zebrania o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań. Pozytywnie zaopiniowała projekt preliminarzy finansowych ROD przygotowanych na 2016 rok przez Zarząd ROD.

Podczas dyskusji głos zabrali działkowcy w sprawach bezpieczeństwa działkowców na drogach dojazdowych do ROD, naprawy dróg oraz interpretacji zapisów nowego regulaminu ROD.

Zaproszeni goście podczas swoich wystąpień omówili istotne dla uczestników zebrania problemy. Prezes OZPZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Pile Pan Marian Praczyk odczytał list Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara w sprawie zalegalizowania altan ponadnormatywnych oraz zamieszkiwania na terenie ROD. Przedstawiła działania OZ PZD podejmowane w sprawie pozyskiwania środków od samorządów na dofinansowanie inwestycji i remontów w ogrodach oraz poinformował o problemach Związku. Podziękował władzom samorządowym oraz policji za dobrą współpracę z Zarządem ROD i OZ PZD.

Po wystąpieniu Prezesa OZ Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił uczestników zebrania o upoważnienie Zarządu ROD o wystosowanie w tej sprawie listu do Rzecznika Praw Obywatelskich. Działkowcy poparli tę prośbę.

Burmistrz Wągrowca – Krzysztof Poszwa odniósł się do opłat za śmieci ustalonych dla ROD oraz o planowanych remontach dróg przy terenach ogrodów. Podziękował za aktywność Zarządów ROD i działkowców w imprezach organizowanych przez miasto dla społeczności lokalnej oraz za imprezy organizowane na terenie ogrodu. Okręgowemu Zarządowi PZD za współpracę w sprawach ogrodów i Związku. Poprosił działkowców o włączenie się w imprezy organizowane przez Gminę w roku bieżącym.

Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego – Michał Piechocki wysoko ocenił współpracę Okręgowego Zarządu PZD i Zarządu ROD z władzami Powiatu. Poinformował, że samorząd powiatu wągrowieckiego będzie wspierał finansowo imprezy organizowane przez ogrody powiatu wągrowieckiego dla dzieci i społeczności lokalnej.

Prezes Zarządu ROD podziękowała Komendant Komendy Powiatowej Policji mł. insp. Magdalenie Sławińskiej za bardzo dobrą współpracę w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa działkowcom zgodnie z podpisanym porozumieniem. Pani Komendant zapewniła, że nadal będą dbali o bezpieczeństwo działkowców i ich majątek.

Po zakończonej dyskusji i wystąpieniach zaproszonych gości walne zebranie przyjęło uchwały zatwierdzające wszystkie sprawozdania Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD oraz opłaty ogrodowe zaproponowane przez Zarząd ROD.


Zebranie przebiegało w miłej atmosferze.


Elżbieta Rożnowska
Prezes Zarządu ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.