Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował OZ Sudecki - 21.03.2016

W dniu 16 marca 2016 roku odbyło się zebranie plenarne Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, któremu przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu. W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Tematyka zebrania obejmowała zagadnienia wynikające ze Statutu PZD, uchwał Krajowej Rady PZD, realizacji programu, uchwał i stanowisk przyjętych przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD i IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczawnie-Zdroju. Wiodącym tematem merytorycznym była inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich podjęta w kierunku zliberalizowania przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rod w zakresiebudownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na terenie ROD.

Szczegółowa tematyka zebrania obejmowała:

 • aktualną sytuację działkowców, Ogrodów i Związku, w tym informację z posiedzenia KR PZD i narady prezesów i dyrektorów biur OZ,

 • wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach,

 • informację w sprawie ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w ROD Okręgu Sudeckiego oraz kierunki działań w związku z problemem budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD Okręgu Sudeckiego,

 • sprawozdanie z działalności OZS PZD w Szczawnie-Zdroju za 2015 r. i sprawozdanie finansowe OZS PZD w Szczawnie-Zdroju za 2015 r. wraz z oceną i wnioskami Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie przedstawionego sprawozdania,

 • plan pracy OZS PZD w Szczawnie-Zdroju na 2016 rok i preliminarz finansowy OZS PZD w Szczawnie-Zdroju na 2016 rok,

 • informację w sprawie bilansów i sprawozdań finansowych za rok 2015 sporządzanych w ROD Okręgu Sudeckiego,

 • ocenę realizacji art. 76 ustawy o ROD oraz działań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD Okręgu Sudeckiego,

 • informację w sprawie prac nad Otwartym Programem Społecznego Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

 • jubileusz 35 - lecia PZD.

Realizując porządek obrad Prezes OZS PZD przedłożył informację z zebrania Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 19 lutego br. oraz z narady prezesów i dyrektorów biur OZ. Na w/w zebraniach w KR PZD omawiano przede wszystkim sprawy dotyczące ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w ROD, wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany przepisów ustawy o rod zakazujących budowy ponadnormatywnych budowli i zamieszkiwania na terenie ROD.

W toku obrad członkowie OZS PZD podjęli uchwały:

 • w sprawie przyjęcia programu działań w związku z problemem budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD w Okręgu Sudeckim,

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu pracy OZS za 2015 rok,

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OZS za 2015 rok,

 • w sprawie planu pracy OZS na 2016 rok,

 • w sprawie preliminarza finansowego OZS na 2016 rok

 • w sprawie oceny realizacji art. 76 ustawy o ROD oraz działań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD Okręgu Sudeckiego,

 • w sprawie jubileuszu 35 lecia PZD.

Członkowie OZS PZD wystosowali list do Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara wyrażający stanowczy protest w sprawie podjętej przez niego inicjatywy zmierzającej do zliberalizowania przepisów ustawy o rod w zakresie sankcji w odniesieniu do osób, które dopuściły się samowoli budowlanych i zamieszkują na terenie ROD.

 

Lidia Miszta

Starszy Inspektor

Okręg Sudecki PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.