Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

V posiedzenie OZ we Wrocławiu - 21.03.2016

W dniu 5 marca 2016 r. odbyło się V posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu, którego tematami było:
  1. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu za rok 2015,
  2. Bilans i sprawozdania finansowe Okręgowego Zarządu za rok 2015
  3. Plan Pracy i preliminarze finansowe Okręgowego Zarządu na 2016 r.
  4. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o rodzinnych ogrodowych działkowych w świetle ponadnormatywnego budownictwa i zameldowania na działkach w ROD.
W posiedzeniu uczestniczyli oprócz członków Okręgowego Zarządu przedstawiciele Okręgowej Komisji Rewizyjnej w osobach Przewodniczącego mgr Henryka Tomaszewskiego i Wiceprzewodniczący i Z-cy Pani Bronisławy Mularczyk.

Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes Okręgowego Zarządu mgr Janusz Moszkowski, który poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłych byłego Wiceprezesa Krajowej Rady – Wincentego Kulika, byłego długoletniego członka OZ –Henryka Gawłowicza i byłego długoletniego Prezesa, ROD „Złote Piaski” Romualda Backera informując, że w pogrzebie w Świebodzicach b. Wiceprezesa KR uczestniczy delegacja z okręgu Wrocławskiego oraz I Wiceprezes OZ mgr Barbara Korolczuk jako przedstawiciel Prezesa Polskiego Związku Działkowców.
 
Po przyjęciu porządku obrad i powołaniu Komisji Uchwał i Stanowisk Prezes Okręgowego Zarządu wygłosił Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu za 2015r. W Sprawozdaniu podkreślił, że rok 2015 po raz pierwszy był okresem sprawozdawczo-wyborczym na wszystkich szczeblach Polskiego Związku Działkowców, w ogrodach w okręgu i jednostce krajowej, co wymagało sprężenia się, dobrego przygotowania i wysokiej dyscypliny organizacyjnej. Do najważniejszych wydarzeń zaliczył nie tylko VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD i jego efekty ale także XII Zjazd Krajowy Związku, uchwalenie Statutu PZD i jego we wrześniu zarejestrowanie, co umożliwiło pełna działalność Związku. Podkreślił, że do najważniejszych spraw ustawowych i programowychnależała regulacja stanu prawnego terenów rodzinnych ogrodów działkowych w trybie art. 76 ustawy o ROD, prace związane z rozpoczętymi likwidacjami ogrodów pod inwestycje drogowe i przeciwpowodziowe, nadzorowanie 72 zadań inwestycyjnych w ogrodach zakończonych odbiorami i rozliczeniami w wysokości ponad 1 mln 200 tyś. zł przy dotacjach ze strony okręgu w wysokości 365 tyś. złotych, działalność oświatowa zakończono 19 szkoleniami nowych działkowców w liczbie ponad 1500 osób i ponad 30 szkoleń członków zarządu i komisji rewizyjnych ROD a także szeroka tematyka związana z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z funduszy obywatelskich, a także związana z budownictwem ponadnormatywnym i zamieszkiwaniem na działkach.

Prezes OZ podkreślił, że w 2015 r. odbyło się aż 7 posiedzeń Okręgowego Zarządu i 17 posiedzeń Prezydium OZ co świadczy o wielości i ważności problemów, zagadnień i prac prowadzonych przez Okręgowy Zarząd. Zwrócił uwagę na funkcję kontrolną, która przejawiła  się dużą ilością kontroli zarządów ROD, efektywnego nadzoru nad walnymi zebraniami i nad pracą zarządów ROD a także powołaniem 13 zarządów komisarycznych.

Duży sukces Okręg odniósł w realizacji artykułu 76 ustawy o ROD doprowadzając w 2015 r. do wydania przez Prezydenta Wrocławia i Starosty Oleśnickiego 39 decyzji stwierdzających prawo użytkowania PZD do gruntów 38 ROD.

Po wygłoszeniu Sprawozdania, które określiło również najważniejsze zadania na 2016 r. Gł. Księgowy OZ mgr Bożena Każura szczegółowo przedstawiła i omówiła bilans i sprawozdania finansowe okręgu za 2015 r. informując, że za ubiegły rok  okręg wypracował nadwyżkę w wysokości 21 908.56 zł. Następnie Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił Protokół z kontroli działalności Okręgowego Zarządu w 2015 r. oraz szczegółowy Protokół z badania bilansu i sprawozdań finansowych okręgu za 2015 r.
 
W czasie dyskusji Prezes Okręgowego Zarządu omówił wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmierzające do podjęcia prac legislacyjnych w sprawie nowelizacji ustawy o ROD w związku z budownictwem ponadnormatywnym i zamieszkiwaniem na działkach w ROD.

Zabierający głos członkowie OZ podkreślili bardzo dobra działalność Okręgowego Zarządu w 2015 r. sukcesy w realizacji art. 76 ustawy o ROD, przeciwstawili się propozycjom Rzecznika Praw Obywatelskich twierdząc, że każdy działkowiec musi przestrzegać prawa a za samowole budowlane i próby przekształcenia ogrodów działkowych w osiedla mieszkaniowe powinien ponosić konsekwencje. Zwrócili uwagę na funkcje ogrodów działkowych a postępowania pozaprawne doprowadzą do zaniechania tych funkcji i szkodzą wizerunkowi Związku. W dyskusji ze spokojem i rzeczowo w nielicznych wystąpieniach poprosili o dodatkowe informacje w sprawie tablic reklamowych na terenach ogrodów przyjmujące wyjaśnienia Prezesa Okręgowego Zarządu o konieczności respektowania Uchwały nr 382/2015  Prezydium KR PZD.
 
Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu na V – tym posiedzeniu przyjął 5 uchwał tj.
  1. Uchwała nr 1/V/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu za 2015 r.,
  2. Uchwała nr 2/V/2015 w sprawie zatwierdzenie bilansu i sprawozdań finansowych Okręgu wrocławskiego za 2015 rok,
  3. Uchwała nr 3/V/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy okręgu wrocławskiego na 2016 r.,
  4. Uchwała nr 4/V/2015 w sprawie przyjęcia preliminarzy finansowych okręgu wrocławskiego na rok 2016,
  5. Uchwała nr 5/V/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu,
  6. STANOWISKO w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustawowych regulacji dotyczących zamieszkiwania i budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych.
 
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.