Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

List OZ Sudeckiego do Rzecznika Praw Obywatelskich - 17.03.2016

 

Szczawno-Zdrój, 16 marca 2016 r.

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Adam Bodnar

 

W związku z wystąpieniem Pana do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, które nie zezwalają na samowolę budowlaną i zamieszkiwanie na terenach rod, my członkowie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek próbom sugerowania zmiany ustawy bez udziału Polskiego Związku Działkowców, reprezentanta ponad milionowej rzeszy jego członków. Tym partnerem w żadnej mierze nie jest i nie może być podmiot, który nie ma żadnego związku z rodzinnymi ogrodami działkowymi, nie prowadzi żadnego ogrodu działkowego a jedynie występuje w roli obrońcy znikomej grupy działkowców, która szuka możliwości zalegalizowania bezprawia, którego dopuściła się budując domy na działkach.

Zarówno ci, którzy wbrew prawu wybudowali domy i zamieszkują na terenie ogrodów działkowych, jak i ich obrońcy, dla odwrócenia uwagi od istoty sprawy, którą jest rażące łamanie prawa, podejmują próby udowodnienia, że za ich bezprawne działania odpowiedzialność ponosi Polski Związek Działkowców i domagają się zmiany przepisów na swoją korzyść a tym samym ukarania Polskiego Związku Działkowców i jego ponad 1200000 członków.

Ta kara w niedługim czasie okaże się najgorszą w skutkach, bowiem ogrody działkowe zamienią się na osiedla mieszkaniowe z przewagą slumsów itp. Tym sposobem ignoranci prawa, a nie ubodzy bezdomni, chcą uratować zainwestowane pieniądze w nielegalną budowę domów na cudzym gruncie. Ich żądania są nieobliczalne, ponieważ za pośrednictwem innych obrońców niż Rzecznik Praw Obywatelskich domagają się delegalizacji Polskiego Związku Działkowców, sądząc że w ten sposób ich samowola budowlana stanie się legalną.

Podważając przepisy ustawy o rod w zakresie zakazu zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa na terenach ogrodów działkowych, Rzecznik Praw Obywatelskich staje się obrońcą ludzi, którzy w sposób rażący i celowo łamią porządek prawny.

Rzecznik pomija w swoich dywagacjach zawartych w w/w wystąpieniach, że obecnie obowiązująca ustawa o ROD powstała z inicjatywy obywatelskiej, a więc uwzględniająca tradycje i aktualne potrzeby polskich działkowców. Dlatego też próby podważania rozwiązań prawnych w tej ustawie oceniamy jako nieuzasadnioną ingerencję w uprawnienia organów Polskiego Związku Działkowców, zważywszy na marginalny fakt zjawiska budownictwa mieszkaniowego i zamieszkiwania na terenach rod. Nieco ponad 1 % działkowców, których to zjawisko dotyczy, w porównaniu do zagwarantowanych w ustawie potrzeb ponad miliona działkowców korzystających z dobrodziejstw ogrodów działkowych, nie uprawnia, w naszej ocenie, Rzecznika Praw Obywatelskich do podejmowania ingerencji i próby podważania przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Nie zaprzeczamy, że problem bezdomności w tym szczególnie z powodu ubóstwa powinien być dostrzegany przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak w tym zakresie Rzecznik posiada uprawnienia do występowania do właściwych organów administracji publicznej z propozycjami zmian ustawowych, które w jego ocenie ten problem rozwiążą, a nie podejmować prób legalizacji samowoli budowlanych i zamieszkiwana na terenach rod.

Rzeczą niebywałą, a wręcz ewenementem jest, aby w demokratycznym państwie prawnym organ państwowy, który ma obowiązek stać na straży realizacji zasady równego traktowania obywateli wobec prawa, podejmował inicjatywy zmierzające do usankcjonowania działań niezgodnych z prawem i ze szkodą dla obywateli – działkowców, dla których ustawa o rod dobrze służy i w pełni zabezpiecza ich interesy prawne.

Rodzi się przy tym pytanie: dlaczego i na jakiej podstawie Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że prywatny interes tych, którzy pobudowali domy i mieszkają na terenie rod ma być chroniony poprzez zmianę dotychczasowych przepisów chroniących interesy ponad milionowej społeczności działkowców?

Dodać przy tym należy, że nigdy w dziejach powojennego ustawodawstwa w Polsce a dotyczącego ogrodów działkowych i praw działkowców nie było przyzwolenia na budowanie domów i zamieszkiwania na terenie ogrodów. I niech tak pozostanie. W przeciwnym razie wszyscy działkowcy mogą stracić ogrody jako jedyne dla nich miejsce, w którym realizują swoje potrzeby socjalne, o których mowa w art. 3 ustawy o rod.

W tej sytuacji uważamy, że podważanie przez Rzecznika aktywności organów PZD w zakresie realizacji zakazu budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na terenie rod jest inicjatywą podjętą w kierunku społecznego wyniszczania ponad milionowej i największej organizacji społecznej w kraju - Polskiego Związku Działkowców.

 

Oczekujemy od Rzecznika Praw Obywatelskich podjęcia dialogu z działkowcami, których reprezentuje Polski Związek Działkowców, a nie bezzasadnej krytyki działań organów Związku, które podejmowane są po to, aby ogrody działkowe spełniały swoją rolę i służyły działkowcom zgodnie z prawem zapisanym w ustawie o rod.

List niniejszy przekazujemy do wiadomości:

 

1. Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

2. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3. Posłom z okręgów wyborczych wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.

4. Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców.

 

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ CAŁY LIST

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.