Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Usankcjonowanie bezprawia doprowadziłoby do tego, że powstaną na ogrodach osiedla mieszkaniowe" - 17.03.2016

Pan Adam Bondar
                                                                                                                              Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku

Apeluję o pomoc w wyegzekwowaniu zapisów ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku dotyczącego zakazu zamieszkiwania i altan ponadnormatywnych.  Jako osoba, która sprawuje zaszczytny Urząd i stoi na straży interesów wszystkich Polaków ma Pan pełne kompetencje- jak pomoc organizacji PZD w rozwiązaniu poważnego problemu.

Organizacja ta ma ponad milion dwieście tys. członków i ich rodzin i ma pełne prawo do tego, aby korzystać z dobrodziejstwa jakim są Rodzinne Ogrody Działkowe.

Nieliczna grupa ludzi nielegalnie zamieszkujących na terenie Ogrodów psuje wizerunek i opinię milionowej rzeszy działkowców. Osoby zamieszkałe oraz budujące altany ponadnormatywne, dopuściły się naruszenia obowiązujących norm zabudowy często uczyniły to świadomie łamiąc obowiązujące prawo.

Zarządy ROD zgłaszają nieprawidłowości do Nadzoru Budowlanego lub wydziałów ds. lokalowych, ale te organy nie są zainteresowane tym problemem.

Zarządy ROD są bezsilne, osamotnione w swej walce, gdyż jedynym zainteresowaniem się w/w problemem jest okres zimowy. Wtedy to Straż Porządkowa, MOPS i Policja przypominają sobie o osobach nielegalnie znajdujących się na terenie Ogrodów i na tym zainteresowaniu ich się kończy.

Szanowny Panie Rzeczniku to są sprawy, którymi powinien się Pan zainteresować i nam pomóc.

Ale trzeba zacząć od rozmów i tego oczekuję od Pana.

Tylko kierownictwo Krajowej Rady PZD jest kompetentne do udzielania Panu wszelkich wyjaśnień, a nie grupa osób niezadowolonych, łamiących prawo i śmiejących się w twarz członkom Zarządów.

Usankcjonowanie bezprawia, jak Pan sugeruje jest szkodliwe, niesprawiedliwe i doprowadziłoby do tego, że powstaną na ogrodach – osiedla mieszkaniowe o wątpliwym standardzie.

Szanowny Panie Rzeczniku

To my działkowcy ponosimy codzienne koszty utrzymania infrastruktury ogrodowej, eksploatowanej, w głównej mierze przez tych którzy nielegalnie,  kilka razy dziennie poruszają się po alejkach,  niszcząc wszystko w myśl zasady przez nich głoszonej „ jest u siebie na swoim ranczo”

Przecież Pan wie jak głosi ustawa z 13 grudnia 2013 roku, jaka jest rola ogrodnictwa działkowego.” To zaspokajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa a zwłaszcza rodzin, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych”

Te cele są głęboko zakorzenione w wieloletniej tradycji ogrodnictwa. Zatem obowiązkiem również Pana jest dbanie o ich zachowanie i kontynuowanie.

Z ulga i zadowoleniem przeczytałam  list  od Pana Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który wyraźnie m in. zaznaczył. iż ustawodawca  zrealizował  zalecenie Trybunału Konstytucyjnego zawartego w wyroku z dnia 11 lipca 2012, dotyczącego zagwarantowania, działania wolności- zrzeszania się chronionej Konstytucją RP.

W związku z powyższym oczekuje  od Pana poszanowania prawa działkowców, którzy są także obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i wyważenie swoich działań na rzecz grupy ludzi łamiących prawo.

                                                                                                                           

Urszula Walusiak 
ROD „Formet” Bydgoszcz

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.