Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ważne posiedzenie OZ PZD w Poznaniu - 16.03.2016

W poniedziałek 14 marca odbyło się pierwsze w 2016r. posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu. W programie obrad obok statutowych  czynności przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2015, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przyjęcia planu działania na 2016 rok oraz zabezpieczającego ten plan preliminarza finansowego znalazło się także przedstawienie aktualnej sytuacji naszego stowarzyszenia ogrodowego PZD oraz działania na rzecz modernizacji ogrodów.

Wykonując statutowy obowiązek przedstawiono merytoryczne i finansowe sprawozdanie za 2015r. z satysfakcja stwierdzając, że wykonano wszystkie planowane przedsięwzięcia i zakończono rok budżetowy z niewielką nadwyżką, co było możliwe przy wyjątkowej dyscyplinie finansowej oraz wsparciu udzielonemu Okręgowi przez Prezydium KR PZD, które pokryło część kosztów wyroków sądowych w sprawie ROD im. Łukaszewicza w Poznaniu. Plan pracy Okręgowego Zarządu PZD na rok 2016 obejmuje szerokie spektrum  aktualnych zagadnień, w tym między innymi działania zmierzające do otwarciu rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczeństwa.

Na pierwszy plan wysunęła się jednak analiza aktualnej sytuacji działkowców, ogrodów i Polskiego Związku Działkowców. Zagadnienie szeroko przedstawił Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa. W swoim wystąpieniu przedstawił aktualne problemy rzutujące na przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych i naszego Związku. Wiele uwagi poświęcił nagłośnionemu medialnie problemowi ponadnormatywnego budownictwa oraz zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Rozgłos  w mediach wywoływany przez osoby użytkujące działki niezgodnie z przepisami ustawy o ROD jest w ostatnich czasach bardzo szeroki. Łamiący prawo często przedstawiają się jako osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, dla których jedyną szansą jest zamieszkanie w altanie. Takiemu wizerunkowi przeczą przedstawione na zdjęciach anonsy oferujące sprzedaż działek z domami mieszkalnymi o wysokim standardzie oferowane do sprzedaży za duże sumy przez biura obrotu nieruchomościami. Przy okazji zachwala się, że w tych domach można mieszkać całorocznie, a koszt ponoszony za działkę jest rzędu 400-500 zł rocznie. Konieczne jest podjęcie działań oraz  aktywne włączenie się wszystkich członków PZD, za równo OZ, zarządów ogrodów, jak i działkowców w obroną ogrodów przed przekształcaniem w osiedla mieszkaniowe, pokazywanie prawdy o mieszkańcach ogrodów i kreowanie pozytywnego wizerunku PZD w mediach przez dementowanie informacji, że PZD wyrzuca wszystkich mieszkających na bruk. Prezes OZ PZD stwierdził, że wszystkie struktury Związku muszą być wrażliwe na krzywdę ludzka i nie można dopuścić do pozbawiania prawa do działki bez analizy przyczyn i warunków w jakich złamanie prawa miało miejsce. W skrajnych sytuacjach należy pomagać rodzinom interweniując w MOPS, zgłaszając je władzom miast. Trzeba pokazać , że walczymy o przestrzeganie prawa w ROD, ale broniąc prawa nie będziemy bezduszną organizacją.

Podczas posiedzenia Okręgu podsumowano także regulację stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz przedstawiono działania podjęte zgodnie z art. 75 w/w ustawy, który daje dalsze możliwości zabezpieczenia gruntów w ogrodach. Prezes OZ złożył podziękowanie Urzędowi Miasta Poznania na ręce p. Eweliny Murzydło - pracownika Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UM Poznania, za bardzo dobrą i merytoryczną współpracę oraz za sfinansowanie wszelkich wpisów użytkowania gruntów przez ogrody działkowe do ksiąg wieczystych.

Ważne jest, aby ogrody działkowe rozwijały się i modernizowały. Podczas posiedzenia wiceprezes OZ Jerzy Kucznerowicz przedstawił bardzo szeroko tematykę modernizacji rodzinnych ogrodów działkowych w ramach programu ROD XXI wieku. Omówiono kierunki i zadania jakie spoczywają na zarządach ROD w celu realizacji tego programu oraz możliwości uzyskania dotacji z zewnątrz na modernizację infrastruktury ogrodowej.

Ponadto poruszano bardzo ważne w ostatnich dniach kwestie dotyczące zmiany systemu opłat za wywóz odpadów komunalnych na terenie ogrodów działkowych. Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, a także kilka innych Gmin Okręgu wprowadziły zmianę systemu opłat za wywóz odpadów poprzez zastosowanie ryczałtu rocznego od działkowca. GOAP ustalił wysokość rocznego ryczałtu dla każdej działki w ROD w przypadku odpadów segregowanych na 96 zł/rok, a w przypadku niesegregowanych na 204 zł/rok. Skala tych opłat jest tak wysoka, iż dla wielu ogrodów jest to podwyżka nawet kilkunastokrotna. Działania podjęte przez GOAP, jak i przez inne Gminy ustalające ryczałtowy system opłat zostały podejmowane bez konsultacji z ROD i budzą szeroki sprzeciw środowiska działkowców. W dyskusji na ten temat wypowiadało się kilku członków Okręgowego Zarządu. Pani Anna Graczyk ze Swarzędza wskazywała, iż działkowcy swarzędzcy wyrażają swój zdecydowany sprzeciw dla takiego systemu opłat. Sposób działania GOAP bulwersuje ich szczególnie ze względu na to iż Burmistrz Swarzędza – Marian Szkudlarek jest przewodniczącym zgromadzenia GOAP. Pan Burmistrz wypowiadał wcześniej stanowisko, że podjęta przez Związek Międzygminny uchwała  nie dotyczy ogrodów działkowych, prawda okazała się inna. Kolegium Prezesów ze Swarzędza wystosowało w tej sprawie list, będący swego rodzaju protestem do wojewody wielkopolskiego. Stanowisko w sprawie zmiany systemu opłat wystosowane zostało również przez Kolegium Prezesów Poznań – Jeżyce. Także działkowcy z Szamotuł obciążeni po raz pierwszy opłatami ryczałtowymi zaprotestowali u Burmistrza i w Radzie Miasta. Nie wszystkie gminy podejmowały jednak tak restrykcyjne decyzje. Stanisław Wawrzyniak z Kórnika wskazywał, iż gmina w tym roku narzuciła na działkowców kórnickim również opłaty ryczałtowe, jednak ich wysokość jest znacznie niższa, niż proponuje GOAP i wynosi około 30 zł. Widać można pójść na kompromis i ustalić stawki, które nie będą „zabójcze” dla działkowców.

Członkowie Okręgowego Zarządu podnosili w dyskusji inne ważne problemy z jakimi stykają się działkowcy i ogrody działkowe. Janusz Łubiński z Mosiny przedstawiał swoją współpracę ze Strażą Miejską oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działań podejmowanych  wobec osób zamieszkujących w ogrodach działkowych. Marian Kaczmarek –przewodniczący Kolegium Prezesów Poznań – Grunwald  w swojej wypowiedzi przedstawił działania jakie podjął zarząd ROD w stosunku do działkowców, którzy zamieszkują na terenie ROD oraz posiadają ponadnormatywne altany. Osoby te otrzymały wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej i korzystając z procedury odwoławczej złożyły odwołania do sądu. Zarząd ROD oczekuje, iż sąd utrzyma w mocy jego decyzję.

Pani Barbara Czapla – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej wspominała o współpracy działkowców z Miejską Radą Seniorów oraz poruszanej tematyce dotyczącej zamieszkiwania przez seniorów na ogrodach działkowych. Wskazywała, iż ogrody działkowe stały się miejscem, gdzie schroniły się osoby starsze, których życie zmusiło do opuszczenia mieszkania. Często są to działkowcy eksmitowani z mieszkań, bo nie płacą czynszu lub wyrzucane przez czyścicieli kamienic. Bywa, że oddają mieszkania dzieciom, wnukom przenosząc się do altan nieprzystosowanych do całorocznego zamieszkiwania. Jest to działanie niezgodnie z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Bardzo ważny głos w dyskusji padł ze strony Roberta Klimaszewskiego. Odniósł się on do działań stowarzyszeń wrogich wobec PZD, które prowadząc często kłamliwą kampanię na swoich stronach internetowych próbują wytwarzać klimat wrogości wobec PZD. Docierają oni ze swoim przesłaniem także do władz samorządowych i państwowych oraz do parlamentarzystów. Stąd też konieczne jest nasze przeciwdziałanie, gdyż nie można pozostać obojętnym na ataki i przekazywane kłamstwa. Należy zdecydowanie wypowiadać się w kwestii potrzeby obrony praw większości działkowców chcących w spokoju uprawiać działki i nie godzących się na zawłaszczanie ogrodów przez mieszkających na działkach. Ponieważ w wystąpieniach naszych przeciwników pojawia się dążenie zmiany ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych należy zdecydowanie przeciwstawiać się taki dążeniom i zabierać w tej sprawie zdecydowane stanowisko.

Uczestnicy obrad wspólnie planowali spotkania  z parlamentarzystami wszelkich ugrupowań politycznych. Sytuacja w jakiej znalazł się  obecnie Związek powoduje konieczność rozmów z przedstawicielami władz Państwa, tak aby byt ogrodów działkowych nadal był bezpieczny.  Prezes OZ poinformował, że w najbliższych dniach dojdzie do takich spotkań w Urzędzie Miasta  i w Urzędzie Wojewódzkim.

Okręgowy Zarząd podczas swojego posiedzenia podjął dwa stanowiska:

  1. Stanowisko OZ PZD w Poznaniu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie działania Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z łamaniem prawa przez działkowców przekształcających ogrody działkowe w osiedla mieszkaniowe
  2. Stanowisko OZ PZD w Poznaniu  z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rodzinnych ogrodach działkowych

Przyjęto też wnioski, aby podjąć działania przez struktury Związku i  działkowców w obronie praw działkowców i ustawy o ROD pod hasłem: „zaadoptuj posła”. Będziemy odwiedzać biura poselskie i rozmawiać z posłami wszystkich ugrupowań.

Opracowała dr inż. Agata Wróbel

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio