Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ w Poznaniu w sprawie zryczałtowanych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ROD - 16.03.2016


STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie ryczałtowych stawek opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w rodzinnych ogrodach działkowych.

Okręgowy Zarząd stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców Okręg w Poznaniu, wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami samorządów terytorialnych oraz związków międzygminnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych i uchwalanymi w bieżącym roku stawkami ryczałtowymi opłat za śmieci produkowane w rodzinnych ogrodach działkowych.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 17 stycznia 2015 r. poz. 870) w art.6j ust. 3b potraktowała rodzinne ogrody działkowe na równi z domkami letniskowymi wykorzystywanymi na typowe cele rekreacyjno – wypoczynkowe zamieszkiwane przez część roku i zobowiązała samorządy terytorialne do uchwalania ryczałtowych stawek opłat             za śmieci.

Zryczałtowane stawki opłat za śmieci uchwalane przez samorządy w styczniu i lutym 2016 roku  są w naszym Okręgu  drastycznie wygórowane  i zróżnicowane, co budzi sprzeciw wielu działkowców. Pomimo wzrostu opłat odbiorcy odpadów nie przewidzieli, jak do tej pory, odbioru odpadów zielonych, w tym głównie gałęzi po wiosennych i jesiennych cięciach drzew, co dodatkowo komplikuje i podnosi koszty usuwania odpadów. Dodać należy, że projekty uchwał nie były konsultowane ze środowiskiem działkowców. Takie działania są sprzeczne z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego.

W wielu rodzinnych ogrodach działkowych koszty opłat śmieciowych przekraczają wielkości budżetów przyjętych na 2016 rok. Zarządy ogrodów działkowych mając świadomość, że samorządy terytorialne oraz związki międzygminne wyposażone są w uprawnienia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za śmieci, obawiają się ich drastycznych działań.  Wiele zarządów ROD już dzisiaj jest przygotowanych do rezygnacji w obawie przed osobistymi konsekwencjami  jakie mogą ponieść z tytułu pełnionych społecznie funkcji.

Rodzinne ogrody działkowe po raz  kolejny stają przed dylematem „być albo nie być”. Czyżby znaleziono kolejny sposób na unicestwienie ogrodów działkowych?

W obronie istnienia ogrodów działkowych  Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu proponuje powołać na szczeblu krajowym kolejny Komitet Obrony Ogrodów Działkowych i bardzo szybko przystąpić do przygotowania obywatelskiego projektu zmiany ustawy śmieciowej, wprowadzając w nim przyjazne  działkowcom zapisy.


OZ w Poznaniu


ZOBACZ PISMO


Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio