Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List OZ w Łodzi do Rzecznika Praw Obywatelskich - 10.03.2016

 

Łódź, dnia 7 marca 2016 roku

 

Pan dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Szanowny Panie Rzeczniku,

Obradujący na posiedzeniu w dniu 7 marca br. członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców z goryczą przyjmują Pańskie wystąpienia skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące kwestii zamieszkiwania i samowoli budowlanych występujących na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, gdyż dowodzą one, że akceptuje Pan działania niezgodne z prawem a problemy mieszkaniowe chce rozwiązać kosztem Polskiego Związku Działkowców.

Dotychczas wydawało nam się, iż na ochronę prawną zasługują obywatele, którzy przestrzegają prawa a nie ci, którzy rażąco i świadomie to prawo naruszają. Ze smutkiem ale i rozczarowaniem przyjmujemy, że autorytet urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich został wciągnięty do walki z działkowcami dla których ogrody są miejscem wypoczynku, ciszy i spokoju, ucieczki od zgiełku miast, gdzie można odnaleźć chwile wytchnienia a także czerpać przyjemność z kontaktu z naturą.

Obywatele w obronie których Pan występuje to „dzicy lokatorzy" w naszych ogrodach działkowych, działają poza prawem nie tylko obowiązującym w Polskim Związku Działkowców. Osoby, które wybudowały ponadnormatywne altany i na stałe w nich zamieszkują z pełną świadomością łamią przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy ustawy Prawo budowlane. Kwestie dotyczące wymiaru altany działkowej i zamieszkiwania na ogrodach były uregulowane już w przepisach z lat 50-tych ubiegłego wieku. Regulamin Pracowniczych Ogrodów Działkowych zatwierdzony uchwałą Prezydium Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 3 grudnia 1959 roku w § 17 wyraźnie zabraniał stałego zamieszkiwania na działce i w związku z tym budowania pomieszczeń do tego celu przeznaczonych. Już tylko na podstawie tego zapisu można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że zakaz zamieszkiwania na działkach nie jest uregulowaniem wprowadzonym w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r., tylko obowiązuje niemal od początku istnienia ogrodów działkowych. Nie jest również prawdą, o czym pisze Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych „Forsycja" w Poznaniu w piśmie z dnia 20 stycznia br. skierowanym do Pana, że uchwalając ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych „politycy nie wzięli pod uwagę realnego zagospodarowania działek". Sejm podjął bowiem bardzo korzystne dla działkowców uregulowania prawne, które zrównały dopuszczalną powierzchnię altan w ogrodach miejskich i podmiejskich do 35 m2. Jest to nie tylko największa powierzchnia, jaką dopuszczały wszystkie przepisy, obowiązujące od początku istnienia ogrodów działkowych ale w opinii zdecydowanej większości działkowców jest wystarczająca. Przeważająca większość altan ma wymiary nie przekraczające tego normatywu. Dlatego pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że taka sytuacja jaka ma miejsce w Poznaniu nie jest powszechna.

W ogrodach działkowych funkcjonujących na obszarze działania Okręgu Łódzkiego PZD, tj. całego województwa łódzkiego budownictwo ponadnormatywne i zamieszkiwanie na działkach ma charakter marginalny. Altany które przekraczają dopuszczalny normatyw są wykorzystywane wyłącznie do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Zamieszkiwanie występuje z przyczyn losowych a zamieszkiwane altany nie są ponadnormatywnymi.

Szanowny Panie Rzeczniku,

Nie można pominąć faktu, że obecnie obowiązująca ustawa o ROD powstała z inicjatywy obywatelskiej, w rozumieniu i w zgodzie z odczuciami działkowców, którzy podjęli się działań legislacyjnych. Stanowi ona zatem jawny przykład zaangażowania obywateli w życie społeczne i kształtowanie ładu prawnego w Polsce. Stąd też próby zmiany uregulowań prawnych ustawy traktujemy jako nieuzasadnioną ingerencję, w sytuacji gdy zjawisko zamieszkiwania nie jest powszechne.

Stoimy na stanowisku, iż rodzinne ogrody działkowe i działki nie mogą być lekarstwem na problemy mieszkaniowe obywateli. Pana postawa stanowi wyraźną przeszkodę w realizowaniu przez Polski Związek Działkowców celów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych.

Członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD uznają Pańską inicjatywę za bardzo dotkliwą i przykrą. Jest świadectwem identyfikowania się z tymi, którzy łamią prawo. Występuje Pan w interesie osób, których dążenie do podkreślenia swojego posiadania stanowi próbę swoistego uwłaszczenia nieruchomości na ich rzecz i bardzo często nie ma nic wspólnego z trudną sytuacją życiową.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych miała za zadanie zabezpieczyć przyszłość ogrodów i działkowców, a jednocześnie uczynić zadość wymaganiom wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zostało to spełnione w najlepszy z możliwych sposobów.

Chcemy wierzyć, że nie złożyłby Pan postulatu podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zmiany ustawy o ROD, gdyby nie pomijał Pan Polskiego Związku Działkowców w konsultacjach dotyczących problemów występujących w rodzinnych ogrodach działkowych. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami zamieszczonymi na stronie internetowej PZD, gdzie znajduje się wiele opracowań i opinii, które pozwolą spojrzeć na podnoszone zagadnienie z innej perspektywy i apelujemy o prowadzenie szerokiej współpracy ze Związkiem we wszystkich kwestiach, które dotyczą rodzinnych ogrodów działkowych, gdyż to w tym stowarzyszeniu ogrodowym, w Polskim Związku Działkowców zrzeszonych jest 95 % rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonujących w naszym kraju.

Od Rzecznika Praw Obywatelskich oczekujemy wyważenia swoich działań i dostosowania do skali rzeczywistego problemu. Uznajemy bowiem, że wywołany szum medialny nie wpływa korzystnie na wizerunek Rzecznika Praw Obywatelskich i stanowi niezrozumiałą dla nas i krzywdzącą dla Polskiego Związku Działkowców ocenę jego działań.

OZ w Łodzi

Załącznik plikowy do pobrania

Lodz_RPO.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.