Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List Krajowej Komisji Rewizyjnej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa - 08.03.2016

                                                                                     

Warszawa, dnia 7 marca 2016 r.

 

Szanowny Pan

Andrzej Adamczyk

Minister

Infrastruktury i Budownictwa

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców społecznie wykonujący mandat, po wnikliwym zapoznaniu się z treścią pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lutego 2016 r. o syg. IV.7006.37.2016.KO/ZA zwracają się do Pana Ministra o oddalenie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją funkcjonującej zaledwie od 26 miesięcy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Pragniemy podkreślić, że ustawa z 13 grudnia 2013 roku została przygotowana przez Polski Związek Działkowców jako obywatelski projekt, pod którym podpisało się blisko milion obywateli i jest ona wobec tego wynikiem wielkiego kompromisu wszystkich klubów parlamentarnych, która została przyjęta w obu izbach parlamentu praktycznie jednomyślnie. Nowatorskie rozwiązania prawne przyjęte przez wszystkie siły polityczne, zawarte w ustawie w  pełni spełniły oczekiwania społeczności działkowej oraz postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku.

Wykonując regulacje zawarte z art. 12 i art. 13 wyżej cytowanej ustawy, statutowy organ stowarzyszenia ogrodowego, jakim jest Prezydium Krajowej Rady PZD podjęło merytorycznie uzasadnioną Uchwałę Nr 362/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku wprowadzającą procedury mające na celu przeciwdziałaniu budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

Stwierdzamy, że wprowadzone procedury przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom przez organy podstawowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia ogrodowego, jakimi są zarządy ROD nie są nadmiernie restrykcyjne, a jedynie mają na celu uporządkowanie przedmiotowej materii. Nie podjęcie tych działań szybko spotkałoby się z atakami zaniechania wypełniania ustawowych obowiązków przez statutowe organy stowarzyszenia ogrodowego. 

Uważamy, że postępowanie Rzecznika Praw Obywatelskich zbyt głęboko ingeruje w konstytucyjną obronę praw własności zawartą w art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Obrona ta pozostaje w oderwaniu od nabycia tych praw, które powstało w wyniku rażącego naruszenia obowiązujących regulacji prawnych, a zawartych w art. 29 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 poz. 40), który stanowi, że powierzchnia altan na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych nie może przekraczać 35 m2 oraz wysokość do 5 m przy dachu stromym i do 4 przy dachu płaskim.

Pragniemy zwrócić uwagę, że budowa altany o wymiarach przekraczających normy prawne określone tak w prawie budowlanym, ustawie o ROD jak i przepisach związkowych zawsze była i jest samowolą budowlaną, bowiem wszystkie przywołane przepisy jednoznacznie stanowią, że altana działkowa musi mieć ściśle określoną powierzchnię, której nie wolno przekraczać.

Samowola budowlana w demokratycznym państwie prawnym, a takim stara się być nasze Państwo, nie może być sankcjonowana. Idąc dalej uważamy za uzasadnione i trafne ustanowienie przez ustawodawcę zapisu art. 42 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanowiącego, że „wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem”.

 

Szanowny Panie Ministrze!

W całym wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich przewija się ton, że działania stowarzyszenia ogrodowego są nadmiernie restrykcyjne oraz nieprecyzyjne i apeluje o proporcjonalne limitowanie tych ingerencji, z czym stanowczo się nie zgadzamy.

Reakcja Pana Rzecznika na prośby garstki osób szukających usprawiedliwienia dla swego bezpardonowego łamania prawa jest dla nas niezrozumiała i delikatnie rzecz ujmując co najmniej dziwna. Bez podjęcia dyskusji z reprezentującą milion działkowych rodzin organizacją oraz bez zapoznania się z raportem opublikowanym pod koniec 2015 roku przez PZD zawierającym potwierdzone dokumentami faktyczne dane mimo wszystko  skierował list do Pana Ministra i Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uważa, że obowiązujące w przedmiotowej materii regulacje prawne zostały uchwalone zgodnie z obowiązującym ładem konstytucyjnym i nie zachodzi potrzeba podjęcia prac legislacyjnych przez kompetentne organy Państwa.

Uważamy również, że w całych swych rozważaniach Rzecznik Praw Obywatelskich zapomniał o fundamentalnej zasadzie konstytucyjnej, jaką jest „równość wszystkich obywateli wobec prawa”.

 

Nasze stanowisko przesyłamy także do:

 

  1. Premier Rządu RP Pani Beaty Szydło
  2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej
  3. Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara
  4. Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego

 

 

Z działkowym pozdrowieniem

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

Przewodnicząca - Maria Fojt

Z-cy Przewodniczącej - Bogusław Dąbrowski i Dorota Zerba

Sekretarz - Roman Żurkowski

Członkowie - Jadwiga Drzewiecka, Zenon Jabłoński, Witold Juchniewicz, Alina Nocuń, Alicja Paterek, Eugeniusz Rabuski i Zofia Zielińska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.