Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ PZD we Wrocławiu w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustawowych regulacji dotyczących zamieszkiwania i budownictwa na działkach w ROD - 08.03.2016

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu ze zdumieniem i z niedowierzaniem przyjął wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym sugeruje podjęcie prac legislacyjnych w celu usankcjonowania zamieszkiwania i samowoli budowlanych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Sformułowania zawarte w wystąpieniach Rzecznika wprost zmierzają do zmian aktualnych przepisów zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych jak i w ustawie Prawo budowlane.

Okręgowy Zarząd podkreśla, że tereny ogrodów działkowych nigdy nie były przeznaczone do zamieszkiwania, gdyż stanowią grunty rolne wykorzystywane wyłącznie na uprawy ogrodnicze, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe dla rodzin tego potrzebujących a nigdy nie stanowiły i nie stanowią terenów, na których dopuszczalne byłoby budownictwo służące do zamieszkiwania przez rodziny działkowców.

Okręgowy Zarząd z satysfakcją przyjął normatyw powierzchniowy altany działkowej określony w ustawie o ROD a wynoszący do 35m2, ujednolicając tym samym dotychczasowe normatywy w tym zakresie zawarte w poprzednich uregulowaniach prawnych. Nie znaczy to jednak by na działkach w ogrodach zezwalać na zamieszkiwanie. Altany nie spełniają bowiem i nie mogą spełniać wymogów obiektów budowlanych dla budownictwa mieszkaniowego. Przedstawione przez Pana Rzecznika przypadki budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ogrodach poznańskich świadczą jedynie o świadomym naruszeniu obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i przepisów ustaw o pracowniczych, czy następnie o rodzinnych ogrodach działkowych. Przepisy te obecnie jak i w przeszłości nie dopuszczały do budownictwa ponadnormatywnego a tym bardziej do zamieszkiwania w altanach. Działki w Ogrodach działkowych nigdy nie były i nie są przystosowane do wymogów w zakresie publicznej komunikacji samochodowej, obsługi w zakresie usuwania śmieci, obsługi wszelkich mediów itp. Podejmowane przez niektórych działkowców wbrew obowiązującemu prawu działania, które zakończyły się budową obiektów budowlanych, a nie altan, i zamieszkiwaniem w nich powinny być napiętnowane, a w stosunku do osób naruszających prawo z całą surowością wyciągane konsekwencje.

Sugerowane przez Rzecznika zmiany w obowiązującym prawie mogą doprowadzić do ogromnego chaosu w ogrodach działkowych, do tysięcy konfliktów, do powstawania niekontrolowanej zabudowy, do powstawania slumsów, do naruszania prawa dotyczącego środowiska naturalnego (szamba, niekontrolowane odprowadzanie ścieków, zaleganie śmieci i odpadów), do działań sprzecznych z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi. Rodzinne Ogrody Działkowe obecnie miejsca spokoju, upraw ogrodowych i rekreacji zamieniłyby się w tereny pełne sprzeczności, konfliktów, zatraciłyby swoje dotychczasowe funkcje i dałyby pretekst do ich likwidacji.

Działkowcy okręgu wrocławskiego podjęli w 2012 i w 2013 roku heroiczną walkę o uchwalenie przez Sejm RP nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która zakończyła się pomyślnie 13 grudnia 2013r. przyjęciem nowej ustawy. Pod projektem tej ustawy złożyło swoje podpisy 70 tys. działkowców okręgu wrocławskiego. Nie można dopuścić by ta nowa ustawa, o którą walczyła cała „Działkowa Polska” została zmieniona, naruszona tylko po to by zadowolić niewielką grupkę, która samowolnie dopuściła się łamania prawa.

Pragniemy przy tym poinformować, że na terenie Wrocławia występuje zaledwie kilka przypadków naruszania prawa budowlanego i ustawy o ROD w zakresie budowy ponadnormatywnej altany i jest to niewielki margines, jeżeli się weźmie pod uwagę istnienie ponad 58 tyś. altan w całym okręgu wrocławskim. Ale i z tymi kilkoma przypadkami, przy współpracy z nadzorem budowlanym, sobie poradzimy a świadczyć może o tym wydana niedawno decyzja PINB o rozbiórce altany ponadnormatywnej.

Przedstawiając powyższe, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu nie godzi się na podejmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich próby zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Obecna ustawa z dnia 13 grudnia 2013r., zanim została uchwalona, była bardzo długo dyskutowana i analizowana w komisjach sejmowych i przez liczne grupy ekspertów i przyjęta jednogłośnie przez wszystkie ugrupowania polityczne w Sejmie RP.

Okręgowy Zarząd nie znajduje żadnych podstaw by prowadzić jakiekolwiek prace wbrew interesom 99,9% polskich działkowców i żąda od Rzecznika Praw Obywatelskich zaniechania działań w sprawie ewentualnej zmiany w przepisach ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
 
Wiceprezes OZ                       Sekretarz OZ                           Prezes OZ
/-/ Jerzy Karpiński               /-/ Karol Pacanowski                /-/ mgr Janusz Moszkowski


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio