Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List OZ Śląskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich - 07.03.2016


Katowice, dnia 7.03.2016r.

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan Adam Bodnar

al. Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

 

Dotyczy: sygn. IV.7006.37.2016.KD/ZA

 

Polski Związek Działkowców Okręg Śląski zapoznając się z Pana wystąpieniem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zamieszkiwania oraz ponadnormatywnego budownictwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, pragnie stanowczo podkreślić, iż wszelkie działania podejmowane w tym zakresie przez Polski Związek Działkowców są zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013r.

Niewielka grupa obywateli z Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Forsycja”, która zwróciła się do Pana o „pomoc”, jest w rzeczywistości zaprzeczeniem idei ogrodnictwa działkowego. Idea ta nigdy nie zakładała wykorzystywania działki rodzinnej do celów mieszkaniowych, skupiając się przede wszystkim na rekreacji, wypoczynku oraz uprawie roślin/owoców na własne potrzeby.

Działki rodzinne skupione w Rodzinnych Ogrodach Działkowych pełnią przede wszystkim funkcje socjalne. Niezamożnym rodzinom dają możliwość odpoczynku oraz kontaktu z naturą. Pan jednak w swoich wystąpieniach poszedł o krok dalej. Podejmuje się Pan bowiem obrony osób jawnie łamiących prawo, sprowadzając Polski Związek Działkowców do organizacji, która działa wbrew interesom niewielkiej grupy obywateli. Prawdą jest, iż Polski Związek Działkowców prowadzi postępowania mające na celu wyegzekwowanie obowiązujących przepisów w zakresie zakazu zamieszkiwania na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz likwidacji wszelkich ponadnormatywnych zabudowań. Nie są to działania nowe, były one prowadzone cały czas, jednakże dopiero ustawa o ROD z dnia 13.12.2013r. dała o wiele większe możliwości, wprowadzając również słuszne, daleko idące sankcje wobec osób naruszających omawiane zakazy. Nie można się więc zgodzić z Panem, iż obowiązki stowarzyszeń ogrodowych w zakresie likwidacji omawianych nieprawidłowości są „nadmiernie restrykcyjne i nieprecyzyjne”. Według Polskiego Związku Działkowców oraz ogromnej większości Działkowców te prawa i obowiązki nie budzą żadnych wątpliwości, służą one bowiem zapewnieniu porządku na terenie każdego Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Pismo skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oparł Pan na głosach kilkudziesięciu obywateli, którzy wskazują złą sytuację materialną oraz deficyt mieszkań komunalnych, jako powód zamieszkiwania na działkach rodzinnych oraz wznoszenia ponadnormatywnych zabudowań. Należy w tym zakresie stanowczo podkreślić, iż ogrody działkowe nie mogą być traktowane jako „lek” na problemy mieszkaniowe społeczeństwa. Taki pogląd doprowadziłby do całkowitego unicestwienia idei ogrodnictwa działkowego. Zapewnienie lokalu mieszkalnego należy bowiem do innych podmiotów, a nie do Polskiego Związku Działkowców.

Przed wystąpieniem, powinien Pan zasięgnąć opinii Polskiego Związku Działkowców, jako największej organizacji zrzeszającej Działkowców w Polsce. PZD posiada bowiem pełną wiedzę na omawiany temat, w tym również zna powody zamieszkiwania na działkach rodzinnych. Często bowiem zamieszkiwanie na działce wiąże się z wyborem danej osoby lub wynika, z okoliczności za które ona odpowiada i które własnym działaniem lub zaniechaniem spowodowała.

Liczymy jednocześnie, iż dalsze Pana działania zostaną skierowane w właściwym kierunku tj. w celu pełnego wyegzekwowania zapisów ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. dotyczących zakazu zamieszkiwania oraz ponadnormatywnej zabudowy. PZD Okręg Śląski deklaruje pełną gotowość współpracy z Panem w omawianym zakresie. Myślimy, iż wspólnie możemy zadbać o dobro wszystkich Działkowców.

 

OZ Śląski

 

Do wiadomości:

1 x Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa

1 x  Krajowa Rada PZD

1 x a/a


ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio