Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uchwała KR PZD ws. 35-lecia Polskiego Związku Działkowców - 22.02.2016

UCHWAŁA NR  21/V/2016

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r.

 w sprawie 35-lecia Polskiego Związku Działkowców

 

W dniu 12 maja 2016 r. przypada jubileusz 35-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców. Ten dzień to święto niezależności, samodzielności i samorządności ruchu ogrodnictwa działkowego.

Polski Związek Działkowców skupia prawie milion rodzin użytkujących działki. Czyni to naszą organizację jedną z największych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zapewnia nam przez to potencjał konieczny do pokonywania problemów, z którymi spotykamy się broniąc interesów i praw działkowców oraz zabiegając o najlepsze warunki dla funkcjonowania ogrodów.

PZD, poprzez swoje działania, kontynuuje ponad stuletnią tradycję ogrodnictwa działkowego. Ogrody, zakładane jeszcze w XIX wieku, od samego początku służyły i nadal służą społeczeństwu. Pełnią bardzo ważne funkcje o charakterze ekonomicznym, ekologicznym, a także rekreacyjnym i zdrowotnym. 35 lat istnienia Związku to okres w historii ruchu działkowego, który potwierdził istotne znaczenie ogrodów działkowych dla niezamożnych rodzin i całego społeczeństwa.

Działkowcy przez wiele lat dążyli do samodzielności, aby móc własnym głosem mówić o najważniejszych dla nich sprawach. Jeszcze w okresie przedwojennym środowiska działkowe dążyły do ustawowego usankcjonowania struktur ogrodowych, które skupiałyby się w ogólnopolskiej organizacji. Niestety wybuch wojny w 1939 r. spowodował wstrzymanie prac na ustawą.

W okresie powojennym powrócono do tej idei, jednak ze względu na sytuację ustrojową była ona znacznie ograniczona. Potrzeba autonomii ruchu ogrodnictwa działkowego była jednak bardzo silna, dlatego w miarę upływających lat niezależność od władzy państwowej ulegała zwiększeniu. Proces wyswabadzania rozpoczął się już w latach 60-tych ubiegłego wieku, poprzez organizowanie struktur ponad ogrodowych i stopniowe zwiększanie ich uprawnień oraz uniezależnianie się od kurateli ówczesnej centrali związków zawodowych. Ostateczne zwycięstwo nastąpiło jednak na początku lat 80-tych, gdy w całym kraju rozpoczęły się przemiany społeczno-polityczne, które w 1989 r. dały początek powrotu Polski do rodziny państw demokratycznych.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu ówczesnych struktur organizacyjnych pracowniczych ogrodów działkowych i stanowczemu poparciu działkowców w dniu 6 października 1980 r. Krajowa Rada POD podjęła uchwałę ogłaszającą autonomię ruchu działkowego. Całkowite uniezależnienie się od władztwa zewnętrznego nastąpiło 6 maja 1981 r., kiedy sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, która weszła w życie niemal natychmiast, bo już 12 maja 1981 r. Ustawa ta powołała niezależną ogólnopolską organizację działkowców – Polski Związek Działkowców. Następnie IX Krajowy Zjazd Delegatów POD, który obradował w dniach 27 i 28 czerwca 1981 r. uchwalił statut PZD, wybrał organy krajowe i ustanowił struktury ogrodowe i wojewódzkie.

Rozpoczęcie działalności Polskiego Związku Działkowców dało początek największemu w historii rozwojowi ogrodów. Po niespełna kilku latach pracy PZD nastąpiło dwukrotne zwiększenie powierzchni ogrodów. Udało się pozyskać, a następnie zagospodarować ok 14 tysięcy hektarów. Dzięki temu działki otrzymało 350 tysięcy polskich rodzin. Tak szybki i dynamiczny rozwój ogrodów, w tak krótkim czasie był i nadal jest niespotykany w całej Europie. Związek przyczynił się do tego, że powstawały ogrody nowoczesne, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, dobrze zaprojektowane i zagospodarowane, a w ogrodach już istniejących dokonano wielu inwestycji służących działkowcom. Osiągnięcia te najlepiej świadczą o tym, że powołanie PZD było właściwe i potrzebne.

Krajowa Rada wyraża głębokie uznanie dla pracy wszystkich społecznych działaczy, którzy swoją determinacją, konsekwencją i zdecydowanymi krokami doprowadzili do osiągnięcia samodzielności i samorządności ruchu ogrodnictwa działkowego. Dzięki nim PZD mogło zacząć mówić własnym głosem i zajmować stanowiska w sprawach ważnych nie tylko dla działkowców, ale również dla całego społeczeństwa.

Przemiany w kraju, które nastąpiły w latach 90-tych zatrzymały dynamiczny rozwój ogrodów i postawiły przed Związkiem nowe wyzwania. Dotyczyło to głównie walki o zachowanie ogrodów działkowych, praw przysługującym działkowcom i nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.

Uchwalenie w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawy o ROD było bez wątpienia największym sukcesem PZD. Ustawa ta, oparta na projekcie obywatelskim, uratowała byt polskich ogrodów działkowych. Wywalczyliśmy akt prawny łączący tradycję z rozwiązaniami odpowiadającymi aktualnym potrzebom i wyzwaniom stojącym przed ogrodami działkowymi. Kolejnym krokiem było zwołanie XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który uchwalił nowy statutu PZD.

Należy także podkreślić, że tylko dzięki działaniom Związku i zrzeszonych w nim działkowców, ponownie dzięki inicjatywie obywatelskiej zmienione zostało prawo i w konsekwencji uratowano 900 tysięcy altan działkowych.

Doświadczenia z 35 lat istnienia PZD wskazują jednoznacznie na to, iż posiadanie silnego, niezależnego samorządu, reprezentującego interesy środowiska działkowego jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne. Mijające lata najlepiej świadczą o tym, że tylko jako Związek możemy obronić ogrody i prawa ich członków oraz zapewnić warunki dla dalszego rozwoju idei ogrodów działkowych w Polsce. Tylko silna, zintegrowana wokół własnych celów organizacja działkowców jest w stanie skutecznie bronić istnienia ogrodów.

PZD wielokrotnie jednoczył działkowców do wspólnej walki przeciwstawiając się próbom totalnej likwidacji ogrodów lub drastycznego ograniczenia praw działkowców. Silny, niezależny i samorządny Związek gwarantuje bezpieczeństwo dla praw działkowców, prowadzi i chroni ogrody działkowe oraz realizuje ich społeczną funkcję.

Krajowa Rada, biorąc pod uwagę 35-letni dorobek PZD, wyraża słowa głębokiego uznania wszystkim organom Związku za aktywną obronę ogrodów, ustawy o ROD i PZD. Szczególne podziękowania należą się polskim działkowcom i ich rodzinom za ciężką pracę, niezłomną postawę i wytrwałość w obronie ogrodnictwa działkowego, w walce o prawa działkowców i umiłowanie wspólnej idei służenia polskiemu społeczeństwu.

Krajowa Rada PZD, doceniając rolę, jaką dla działkowców, ogrodów i społeczeństwa spełnia Związek, postanawia uczcić jubileusz 35-lecia PZD i z tym samym zwraca się do wszystkich struktur Związku. Apeluje do okręgowych zarządów i zarządów ROD, aby uwzględnili w programach działania na rozpoczynający się rok obchody jubileuszu i dali temu wyraz podczas uroczystości organizowanych samodzielnie w ogrodach działkowych i w czasie obchodów ogrodowych, okręgowych i Krajowych Dni Działkowca.  

 

 

      WICEPREZES                                                                          PREZES

 

/-/Tadeusz JARZĘBAK                                                         /-/Eugeniusz KONDRACKI

 

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r. 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.