Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

V Posiedzenie Krajowej Rady - 19.02.2016

W dniu 19 lutego br. odbyło się plenum Krajowej Rady PZD. Na posiedzeniu przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności Prezydium KR PZD w 2015 roku, w tym sprawozdanie finansowe jednostki krajowej wraz z oceną i wnioskami Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także plan pracy Krajowej Rady i Prezydium KR PZD w bieżącym roku oraz powiązany z nim preliminarz finansowy. Zaprezentowano także szczegóły dotyczące realizacji art. 76 ustawy o ROD i uchwały KR PZD dotyczącej budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania przez struktury Związku. Ponadto Krajowa Rada podjęła szereg istotnych i ważnych uchwał oraz stanowisk.

W posiedzeniu KR PZD uczestniczyli członkowie Krajowej Rady na czele z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt, radca prawny med. Tomasz Terlecki, a także pracownicy KR PZD.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podsumował  roczną działalność Związku. Podkreślał, że w roku 2015 została wykonana ogromna praca przez Prezydium Krajowej Rady, poszczególne działy i ludzi. - Możemy być dziś zadowoleni z wyniku działań, jakie osiągnął PZD. Działalność prowadzona była rozsądnie, racjonalnie i oszczędnie. Przygotowane sprawozdanie obejmuje wszystkie dziedziny i problemy – mówił Prezes PZD. - - Pracy w minionym roku było bardzo wiele, głównie koncentrowaliśmy się na uchwaleniu statutu, ale także na realizacji art. 76 ustawy o ROD. Złożyliśmy 100% wniosków dot. ogrodów, których on dotyczył. Inna sprawa to ich realizacja przez gminy – mówił Prezes PZD. Podkreślał, że za sukces należy także uznać brak likwidacji ogrodów działkowych na mocy art. 75. - Jesteśmy na tyle silną organizacją, że każdy poważnie zastanawia się zanim podejmie jakiekolwiek działania zmierzające do likwidacji ogrodów. Uznał, że poziom, jaki został osiągnięty wspólnym wysiłkiem poprzez integrację i ogromne zaangażowanie struktur w walkę o sprawy ogrodów i Związku, trzeba utrzymać, bo dzięki temu Związek jest w stanie dobrze chronić ogrody działkowe i dalej istnieć mimo wszelkich przeciwności.

- Jak nigdy dotąd problemów przybywa – zaznaczył Prezes PZD. – Związek jest coraz częściej atakowany, ale na wiele pojawiających się spraw i trudności reagujemy natychmiast. Odbiór ogrodów działkowych i Związku jest w mediach coraz lepszy – podkreślał Prezes PZD -  coraz więcej się o nas mówi i to dobrze. Jako organizacja jesteśmy coraz bardziej postrzegani i doceniani przez instytucje, o uwagę których musieliśmy wcześniej mocno zabiegać. Wiele z nich zwraca się dziś do organów Związku o opinię, współpracę i wspólną pracę nad rozwiązywaniem problemów. Jako przykład podał budowanie mapy bezpieczeństwa. Jak podkreślił to ważne dla dalszego rozwoju, dlatego Związek musi coraz szerzej wychodzić na zewnątrz.

Ocena sprawozdania z działalności

Prezes PZD przypomniał, że Prezydium KR PZD jest organem zarządzającym PZD i na podstawie statutu uchwalonego podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD zobowiązane jest do składania rocznego sprawozdania ze swej działalności Krajowej Radzie PZD.

Komisja Polityki Finansowej oceniła przygotowane sprawozdanie jako dobre i wnioskowała o jego przyjęcie. Pozytywnie oceniono także  przygotowany Preliminarz Finansowy na 2015 r., który zakłada wpływy i wydatki na tym samym poziomie, co w roku  2015. Są to środki przeznaczone na niezbędną realizację zadań. Plan pracy wynika ze statutu. Jego realizacja jest obowiązkiem KR PZD i Prezydium.

Krajowa Komisja Rewizyjna w oparciu o statut PZD i regulamin Komisji Rewizyjnej oraz  zgodnie z przewidywanym planem pracy przeprowadziła kontrolę dokumentów i sprawozdania za rok 2015 w KR PZD.

Oceniono, iż wszystkie zadania wykonywane przez KR PZD były zgodne z zapisami statutu. Krajowa Komisja Rewizyjna stwierdziła także, że KR PZD podejmowała szereg ważnych zadań dla funkcjonowania całego Związku i ogrodów działkowych. Podjęto wiele ważnych uchwał – podkreśliła Przewodnicząca Komisji Maria Fojt. Wszelkie działania podejmowane przez Prezydium KR PZD uznano za właściwe i dobrze wykonane. Krajowa Komisja Rewizyjna wyraziła słowa uznania i podziękowania za owocną i trudną pracę, jednocześnie wnioskując o przyjęcie sprawozdania.

Realizacja art. 76 ustawy o ROD

Kierownik WGG Mariola Kobylińska przedstawiła podsumowanie realizacji artykułu 76 ustawy o ROD. - To ogromna i potrzebna praca, która była przedmiotem ogromnej uwagi i pracy przez minione 24 miesiące w stosunku do ogrodów, co do których przez szereg lat PZD, nie ze swojej winy, nie mógł uregulować stanu prawnego gruntów – mówiła. Podkreśliła, że właściciele gruntów i Skarb Państwa nie skorzystali w ciągu wskazanych w terminie 2 lat uprawnień, jakie dała ustawa o ROD z likwidacji tych ogrodów, które nie mają uregulowanego stanu prawnego gruntów.

Kierownik WGG przypomniała, że Związek podjął aktywne działanie na rzecz realizacji tego zapisu już w lutym 2014 r. chcąc w pełni wykorzystać sprzyjające warunki, które wynikały z przyjętej 13 grudnia 2013 r.  ustawy o ROD. Prezydium wydało stosowne systemowe zalecenia, jak należy  podejść do tego artykułu i jak wykonać mają te zalecenia struktury PZD. Temat ten był wielokrotnie podejmowany także w różnych stanowiskach i uchwałach publikowanych na stronie www.pzd.pl i w Biuletynie Informacyjnym. Wszystkie te działania były podjęte w celu złożenia stosownych wniosków o stwierdzenie w drodze decyzji na rzecz PZD prawa użytkowania do tych gruntów.

Struktury związku złożyły w sumie 1631 wniosków o regulację stanu prawnego gruntów ROD w całości albo w części. W sumie wnioski te dotyczyły powierzchni 10 tyś. ha. Działania te podjęto na terenie 24 okręgów. - Praca do wykonania w pozostałych okręgach była znacznie zróżnicowana. Najtrudniejsze zadanie dotyczyło dwóch największych okręgów: śląskiego i mazowieckiego, gdzie wnioski dotyczyły ponad 2 tys. ha gruntów ROD – mówiła Mariola Kobylińska. Ustawa spełniła swoją rolę, a struktury Związku wykonały swoje zadanie w 100% składając stosowne wnioski do odpowiednich organów administracji.

Decyzje przyznano już w stosunku do 25% gruntów podlegających możliwości regulacji z mocy art. 76 ustawy o ROD. – Decyzje nie tworzą nowego stanu, one jedynie potwierdzają to, co już wcześniej było nam dane, są deklaratoryjne – podkreślała Mariola Kobylińska zaznaczając, że wiele wciąż jest w toku rozpatrywania na drodze postępowania administracyjnego. – Musimy dołożyć wszelkich starań, by sprawy te zostały zakończone dla nas pomyślnie – mówiła. Jak poinformowała, dziś ogród nie musi już spełniać żadnej z przesłanek, bowiem urzędy administracji publicznej zobowiązane są z mocy art. 75 do wydania prawa użytkowania ogrodom, które ich dotychczas nie otrzymały.

- Postępowanie zmierzające do uzyskania tych decyzji nie było łatwe – mówił także Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. – W dalszym ciągu w wielu wypadkach mamy do czynienia z działaniami politycznymi, a nie racjonalnymi czy prawnymi, jednak nie możemy odpuścić i musimy starać się o doprowadzenie tej sprawy do pozytywnego dla nas zakończenia.

NIE dla zamieszkiwania w ROD i altan ponadnormatywnych

Prezes przypomniał, że podczas ostatniego posiedzenia omawiana była już sytuacja dotycząca altan ponadnormatywnych i zamieszkiwania w ROD. Prezydium wydało w tej sprawie stanowisko, które trafiło do wszystkich struktur PZD. - Trzeba przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom – podkreślił ponownie Prezes Eugeniusz Kondracki.  Wskazał, że problem trzeba rozwiązywać we współpracy z samorządami. - Ogród działkowy nie jest miejscem, w którym można zamieszkiwać – mówił.

Wydanie związkowych dokumentów mających na celu przeciwdziałaniu tym zjawiskom spowodowało reakcję niektórych środowisk. Mówił o tym Prezes OZ  w Poznaniu Zdzisław Śliwa. – Zainicjowano protesty przeciwko rzekomym eksmisjom rodzin w ROD, podczas gdy do takich w ogóle nie dochodzi i nie ma żadnych planów takiego działania - mówił. Jak zaznaczył, np. ROD im. E. Orzeszkowej w Poznaniu został zawłaszczony przez grupę dążącą do przekształcenia ogrodu w osiedle mieszkaniowe. Hasła „Związek nas wyrzuca z ogrodów” są nieprawdziwe. Wykorzystano w tym celu dane, z których wynika, że na 55 tys. działkowców okręgu poznańskiego 18 działkowcom wymówiono dzierżawę działkową. - Eksmisja musi przejść wszystkie instytucje sądowe. Wymówienie działkowcowi umowy może wynikać np. z niepłacenia przez niego składek i nie jest tożsame z eksmisją, co zostało wykorzystane, by negatywnie przedstawić PZD - mówił. Wspominał o zastraszeniu i presji, jaką osoby mieszkające bezprawnie w ROD stosują wobec pozostałych działkowców.

Prezes OZ w Poznaniu wspominał o działalności Inspektoratu Budowlanego. - 300 kontroli w czasie 7 lat, ale jaka skuteczność? Jedna rozbiórka i zero eksmisji. Droga od wydania decyzji o eksmisji przez Inspektora Nadzoru Budowlanego do jej wykonania w rzeczywistości ogrodowej jest praktycznie nierealna do wykonania, dlatego bezkarność powoduje, że nie można tego zjawiska zahamować – mówił Prezes Śliwa. Podkreślał, że Związek będzie dziękował osobom łamiącym prawo za członkostwo w PZD, które nie jest powiązane z posiadaniem działki w ROD. – Takie osoby nie powinny i nie mogą zasiadać we władzach ogrodowych – to są nasze działania, a nie eksmitowanie, jak próbuje się to przedstawiać w tych środowiskach. Mówił o tym, że okręg skierował list do RPO w tej sprawie. – Musimy ograniczyć to zjawisko, które jest zwyczajną patologią w ROD i przeciwdziałać mu – podkreślał.

Podczas posiedzenia uczestnicy wypowiedzieli się w sprawach wymagających dyskusji.

7-osobowa Komisja uchwał i wniosków, pod przewodnictwem Prezesa OZ w Poznaniu Zdzisława Śliwy, zaakceptowała 21 uchwał, w tym ws. działalności Prezydium KR PZD, sprawozdania finansowego za 2015 rok, preliminarza finansowego na 2016 rok i ws. 35-lecie istnienia PZD oraz inne uchwały systemowe podjęte przez Prezydium KR PZD, jak również stanowisko ws. ponadnormatywnych altan. Wszystkie prezentowane dokumenty członkowie Krajowej Rady przyjęli jednogłośnie.

Tekst: AH
Zdjecia: ŁP

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.