Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręg Małopolski PZD przeprowadza narady szkoleniowe - 15.02.2016

W dniach 10 i 11 lutego 2016 r. Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie rozpoczął coroczny cykl narad szkoleniowych dla prezesów zarządów ROD, księgowych oraz przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD, który potrwa do 24 lutego 2016 r. Głównym tematem narad jest kampania sprawozdawcza, która rozpocznie się już niedługo.

Podczas spotkań szczegółowo omawiana jest procedura prawidłowego zwoływania i przeprowadzania walnych zebrań. Wskazywane są obowiązki zarządu ROD wynikające z przepisów ustawowych i związkowych – omawiane są dokumenty jakie należy przygotować i udostępnić działkowcom przed walnym zabraniem oraz opracować projektów uchwał na zebranie. Zwracana jest uwaga na kwestie, które często budzą wątpliwości, a mające wpływ na prawidłowy przebieg walnego zebrania.

szkolenie_20150210-krakow_02.jpg

Szczegółowo przedstawiana jest również procedura przygotowania i uchwalenia przez walne zebranie zadań inwestycyjno-remontowych. Przy okazji zwraca się uwagę na wymogi określone uchwałą nr 14/III/2015 KR PZD z dnia 01.10.2015 r. w sprawie prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w PZD. Przytaczana jest także procedura zmiany planu zagospodarowania ogrodu. Wyjaśniane jest znaczenie planu zagospodarowania ogrodu i przedstawiane są konsekwencje jego braku.

Osobny blok tematyczny stanowią sprawy finansowo-księgowe. W szczególności informuje się zebranych o opłatach ogrodowych uchwalanych przez walne zebranie, opracowywaniu preliminarzy i sprawozdań finansowych ze wskazaniem na najczęściej popełniane błędy. Omawiane jest funkcjonowanie poszczególnych funduszy, wyjaśniane są wątpliwości związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych. Ponadto poruszana jest kwestia przepisów w zakresie czerpania dochodów z wykorzystania majątku PZD.

Program narad obejmuje także panel poświęcony aktualnej sytuacji Związku i działkowców. Przedstawiany jest proces składania wniosków w sprawie regulacji stanów prawnych gruntów użytkowanych przez ogrody działkowe w trybie art. 76 ustawy o ROD. Omawiany jest także problem i skutki występowania budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach. W celu przeciwdziałania tym zjawiskom wskazuje się obowiązek nałożony na zarządy ROD stosowania przepisów prawa. Przedstawiane są również przepisy dotyczące prowadzenia przez zarządy ROD ewidencji działek ROD, opartej na aktach ewidencyjnych.

Osobny blok tematyczny poświęcany jest ogrodnictwu oraz Społecznej Służbie Instruktorskiej. Okręg uznał, że należy szerzej mówić o roli społecznych instruktorów ogrodnictwa w ROD, gdyż ich wiedza i doświadczenie służy działkowcom, a kompetencje są pomocne w pracy zarządów.

Na spotkanie w dniu 11 lutego 2016 r. zaproszono pracownika Urzędu Marszałkowskiego – Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie panią Weronikę Smarduch, która omówiła możliwości wykorzystania dotacji unijnych w projektach i zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez rodzinne ogrody działkowe z Okręgu Małopolskiego w Krakowie.

Przedstawiciele Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie poprowadzili szkolenie z zakresu roli i działalności komisji rewizyjnych w kontekście statutu i regulaminu komisji rewizyjnych.

Omówione tematy wywołały duże zainteresowanie, odzwierciedleniem czego były burzliwe dyskusje.

Krzysztof Fall, p.o. dyrektor biura

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio